29- Vücût Organları Üzerinde Yapılabilir Olan İşlemler

29- Vücût Organları Üzerinde Yapılabilir  Olan İşlemler
29- Vücût Organları Üzerinde Yapılabilir Olan İşlemler

29- Vücût Organları Üzerinde Yapılabilir Olan İşlemler

VücûtOrganları Üzerinde Yapılabilir  Olanİşlemler

Kınalamakve Ojelemek

Ellerinve ayakların bir bölümünün veya parmak uçlarındaki tırnak kısımlarınınboyanması; kınalanması dinimizde erkeklere yasaklanmış, kadınlar için caizgörülmüş, hattâ tavsiye edilmiştir. 1

Bufiilin dinen ruhsatlı olması vs hoş görülmesi sebebiyle olacak ki kadınlarımıziçin el ve ayakların kınalanması geleneklerimiz arasındadır.

Burada,üzerinde önemle durulması gereken husus, kınalama ile tırnakları ojelemeyi aynıölçüler içersinde değerlendirmemektir. İslâm alimlerinin büyük çoğunluğuna göreeller ve ayakların yabancı erkekler önünde açılması caizdir. Bunun gibi kınalıellerin ve ayakların açığa vurulması da caizdir. Bunu, biat etmek içinkendisine uzanan elin, ancak sahibi tarafından açıklanmasından sonra kadın eliolduğunu anlayan Peygamberimizin -kadın eli ise kınalansın- buyurmasındananlayabiliriz.

Kınalamaözellikle çalışan kadınlarla erkeklerin elleri ve ayaklarını ayırmada biryardımcı uygulama ise

1-Et-Tac3/175 ve ilgili not.

detırnakları ojelemek bunun ötesinde cinsel cazibeyi de artırıcıdır. Şehvetlibakışları davet edicidir. Bu sebeple tırnakları ojeli, elleri ve ayaklan açığavurmak caiz olmasa gerektir.

Yalnızkoca için süslenmek maksadıyla el ve ayakların ojelenmesi meşru ise de oje ilekınalamayı eşit görmemek lâzımdır. Zira, suyun tırnağın doğal yapısınaulaşmasına engel olacak ojeler, gusül ve namaz abdestlerinin sıhhatine;kabulüne engeldir. Bu itibarla koca için sürülmüş olsa da gusül ve namazabdestlerinden önce çıkarılmalıdır.

Ojeninbüyük bir mahzuru da daha çok bâtıl din ve ideoloji mensubu olan kadınların birsüslenme şekli olmasıdır. Onları taklit ise dinen sakıncalıdır.

YüzeMakyaj Yapmak

Kaşaldırmanın dışında, kadının kocası için süslenmek maksadıyla bileşiminde domuzyağı bulunmayan rujlarla dudak boyaması ve diğer yüz makyajı ile ilgiliişlemleri yapması caizdir. Kocanın haramdan korunmasına yardımcı olduğu için dehayırlı bir ameldir. Ancak rujlu ve makyajlı yüzlerle yabancı erkekleregörünmek haramdır. Zira makyaj yaparak ortaya çıkılmasında iç bozukluğu veşehvetli bakışları davet vardır. Bu da fitnedir. Kadının yüzünün açılmasınıcaiz gören âlimler bile fitneye sebebiyet vermesi halinde yüzün teşhirine cevazvermemişlerdir.

KokuSürünmek

Allahtarafından namaz ve kadın yanı sıra peygamberimize sevdirilen üçüncü bir nimetde kokudur.

Busebeple Peygamberimiz sürekli olarak güzel koku sürünürdü. Mü'min erkeklere dekoku sürünmelerini öğütlerdi. Özellikle Cuma namazı için cemâate gelindiğindeve böylesine topluluklara iştirak edildiğinde güzel koku sürülmesisünnettendir. Ne var ki kadınlara benzememek için koku sürünürken erkeklerindikkat edecekleri husus kullandıkları kokunun sürüldükleri yerde görülür birrenk oluşturmayan türden bir koku olmasıdır.

ÇünküPeygamberimiz rengi belirgin koku sürünen bir sahâbinin selâmını almamış,üzerinde böylesine bir koku bulunan kişinin Allah katında namazının kabulolunmayacağını duyurmuş ve olması gerekeni de şöylece bildirmiştir:

"Erkeklerin (kullanabilecekleri) koku, rengi belirsiz olup kokusu belirgin olandır."2

Çevreyeyayılan bir koku süründüğünde kadın ilgi toplayacağı ve şehevî bakışlarauğrayacağı için dinimizde kadın kokusuna sınırlama getirilmiştir. Pek tabiîdirki bu sınırlama nâmahremler içindir. Kadın, kocası ve babası gibi mahremleriyanında dilediği kokuyu sürünebilir.

Peygamberimizyasak türden kokulanma ile ilgili olarak bir hadîslerinde şöyle buyurur:

"Herhangi bir kadın kokulanır sonra da kokusunu alarak kendisine ilgi duymalarıiçin bir topluluğun yanına çıkarsa o, şöyle şöyle günaha giricidir. " 3

Hadîsimizinmanevî mesuliyetini açıkladığı bu işlem, pak tabîi ki haramdır. Zira güzelkokuların kadınlık cazibesini artıran ve kadına arzuyla bakılmasına vesîle olanbir fitne sebebi olduğu açıktır.

Neticeolarak deriz ki nâmahremlerden kendisini koruyamayacak kadın için oje, ruj,makyaj ve güzel koku kullanımı haram veya harama yakın günahtır. Toplumdafesada kapı açmak, fuhşu yaygınlaştırmaktır. Böylesine bir günâhın sonucu daazaba yönelmektir.

NûrSûresi, Âyet 19 :

"(Zevkiçin, çıkar için ve çağdaş olmak için) mü'minler arasında fahişenin (gayr-ımeşru cinsel sözlerin, davranışların ve eylemlerin) yayılmasınısevenler (yok mu?) Onlar için dünya ve âhirette elem verici birazâp vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz."

GözlereSürme Çekmek

Gözesıhhat ve parlaklık kazandıran, kirpikleri gürleştiren sürme, AzizPeygamberimizin kadın-erkek bütün mü'minlere tavsiye ettiği bir ameldir.

Allah'ınResûlü Hz. Muhammed şöyle buyurur:

"Kullandığımızsürmelerin en iyisi ismid'dir.

Onunlasürmeleniniz. O göze cila verir, kirpikleri bitirir."4

Peygamberimizsürme çekmeyi tavsiye etmekle kalmamış bilfiil uygulamıştır. Peygamberimizinbir sürmeliği vardı. Her gece uyumadan önce her bir gözüne üçer defa sürmeçekerdi. 5

2-Et-Tac3/188.

3-Et-Tac3/187, Ebû Daûd Libas B. Fi Îstihbabit-Tîb.

4-Et-Tac3/209. İsmid; kırmızıya çalan siyah bir taştır. Hicazda çok bulunur. Devrimizdesürme dediğimiz madde bu taşın öğütülmüşüdür.

5-Et-Tac3/209

Buradamü'min kadınlarımızın üzerinde hassasiyetle duracağı husus, Peygamberimiztarafından tavsiye olunan sürme ile devrimiz kadınlarının cinsel cazibeleriniartırmak için sürüp toplum içine çıktıkları göz boyamasını birbirinekarıştırmamaktır.

Sürmedeasıl gaye sıhhattir. Bu itibarla o gece yatarken kullanılır.

Şemail-iTirmizî şerhindeki aşağıdaki malûmatı mevzuumuza ışık tutması bakımındannakletmekte yarar görürüz. 6

"Şuhusus çok iyi bilinmelidir ki sürme geceleyin uyumadan önce çekilir.Zamanımızda mutasavvıf geçinen bazıları (ve de kadınların) kuyruklu sürmelerigündüz çekip sünnettir demeleri, tamamen bâtıldır. Yine bazıları da saçsünnettir diye kadınlar gibi bellerine kadar saçlarını uzatırlar ve bazıları datakva sahibi olduklarını halka göstermek için saçlarını şakak ve enselerindensarkıtırlar.

OlgunMüslümanlar da o kuyruklu sürmeleri ve gayr-i muntazam saçları gördükçe acabaAllah'ın Resûlü'nün sünnetini küçümsüyor muyuz diye üzülürler. Hâşâ Allah'ınsevgilisi ve Peygamberler sultanının gözleri yaratılışından sürmeli iken,uyumadan evvel sürme kullanır, sabah abdestinde de çektiği sürme gider sadeceeseri kalırdı. Mübarek saçları da sarıklarının altında kulak yumuşaklarınınhizasında çok az görünürdü.

Evetsürme çekmek istediğinde Peygamberimiz yatarken üç defa sağ ve üç defa da solgözüne çeker, sabah abdest aldığında sürmenin kendisi silinir eseri kalırdı.Sünnet olan da budur. Sünnet olan her şey ise sevimli güzel ve makbuldür. İnsantab'ına da uygundur."

SaçBırakmak veya Kesmek

İslâmDini bir tek tarz müstesna saç bırakıp bırakmama veya saça belirli bir şekilverip vermeme hususunda uygulanması gerekli emirler vermemiş, tavsiyedebulunmamıştır.

Bumeselede mü'min kişiye şahsî zevkine veya yaşadığı cemiyetin geleneklerine uymaserbestisi verilmiştir. Zira saç hususunda Peygamberimizden farklı tatbikatlarrivayet olunmuştur.

YücePeygamberimiz saçlarını uzattığı zaman omuzlarına kadar dökülmüştür. 7

Allah'ınResûlü saçlarını bazen tabîi doğrultusunda uzatmış, bazen sağa ve sola olmaküzere ikiye ayırmış bazen da alnına doğru sarkıtmıştır. 8

Peygamberimiz,saçların değişik boylarda ve farklı şekillerde bıraktığı gibi kesmiştir de.

Allah'ınResûlü bir defa hicretten sonra Hüdeybiye antlaşmasının yapıldığı yıldaÜmretü1-Kaza'da, bir de Veda haclarında saçlarını tamamen kesmişlerdir.Saçlarını dört defa kestiklerine dair rivayet vardır. Ancak umumiyetle saçbırakmak Peygamberimizin tercihi olmuştur. Ne var ki Peygamberimizin saçüzerine başlık; imame giydiği de bir gerçektir.

Ülkemizdehususiyle dindar kesimin saçlarını devamlı olarak tıraş etmeleri Allah bilirörfe dayanmaktadır. Zira saçın devamlı olarak kesilmesini öğütleyen bir

6-Bak.Şemaili Şerife Yedinci Bölüm Tirmizî, Ter. ve Şerh. Hüsameddin Nakşibendi,Sadeleştiren M. Sadık Aydın 1976 İst.

7-İrşadus-SarîK. Libas Babül-Ce'd.

8-ŞemailiŞerife, Üçüncü Bölüm.

peygamberitavsiye yoktur. Saç bırakılması halinde tavsiye edilen husus, hoş görünümügiderecek aşırılığa gidilmemesidir. Çünkü Peygamberimiz sahâbî Hureymü'l-Useydîhakkında; "O ne iyi adamdır. Yalnız şakak saçları ve elbisesiniuzatması olmasaydı."buyurmuştur.9 Hüreymbunu işitince zülfünü kulak hizasından kesmiş ve elbisesini de inciğininyarısına kadar çekmiştir.

Dinimizinerkekler için saç konusundaki tesbit edebildiğimiz tek yönlendirici talimatıYahûdiler'e benzenilmemesi için, onlarca benimsenen saç modelinin Peygamberimiztarafından yasaklanmış olmasıdır. Bu yasağa günümüzde de riayet olunmalıdır.

Sahâbîİbn-ü Ömer şöyle rivayet ediyor:

Allah'ınResûlü, saçlarının bir kısmı kesilmiş olup bir kısmı bırakılmış bir Müslümançocuğunu gördü. Bu şekilde saç tıraşı Yahûdilere has bir tıraş biçimiolduğundan, onlara benzemekten menetmek için bu tarzı yasaklayarak şöyle emirbuyurdu:

"Yasaçların hepsini birden kesin ya da tamamen bırakın." 10

Açıkladığımızşekil dışında saç bırakıp-bırakmamak hususundaki ruhsat, işaret ettiğimiz üzeremü'min erkekler içindir.

Kadınlariçin ise saçları kesmek haramdır. Çünkü Peygamberimiz kadının saçını diptentıraş etmesini yasaklamıştır.

Saç birsüs olduğu ve buna en ziyade kadınlar muhtaç bulunduğu için Peygamberimiz,mü'min kadınları saçlarını bütünüyle kesmekten menetti. Ancak içinde

9-Riyazüs-Salihinve Ter. 2. Baskı 2/195.

10-Et-Tac3/173.

yaşanılancemiyette kadınların saçlarını kısaltması şeklinde bir örf varsa saçlarınkısaltılmasında dini bir sakınca yoktur. 11

Pektabu ki bu hükümler normal şartlar içindir. Tıbbî bir zarûret sebebiyle; birhastalık nedeniyle saçlar tamamen de kesilebilir.

SaçaBakmak

Saçınbırakılması halinde hoş görünümlü olabilmesi için hiç kuşkusuz bakımına önemverilmesi lâzımdır.

Bununiçindir ki Peygamberimiz, şöyle emir buyurmuştur:

"Saçıolan (temizleyerek, yağlayarak ve tarayarak) ona ikram etsin; bakımınıgüzel yapsın."12

Allah'ınResûlü bir defasında saçları kirli olup birbirine karışmış çirkin görünümlü birzâtı görünce yadırgamış ve çevresindeki sahâbilerine hayretlerini dilegetirerek bu hali tasvip buyurmadığına işaretle şöyle buyurmuştur:

"Buadam saçlarını tarayacak bir tarak bulamamış mı ki böyle bir vaziyette insanlarınarasına çıkıyor."13

-Allahbağlılarını artırsın.- Peygamberimiz bu konuda emirler ve öğütler vermeklekalmamış, bizzat da örnek olmuştur.

Azizönderimiz saçlarını çok temiz tutar, sıhhat ve revnaklığını korumak içinyağlar, tarar ve de aynaya bakarak düzenlerdi. Aynaya baktıklarında ise şöylehamd ve duâ ederdi:

"Allah'ahamd olsun."

11-K.Fıkh Alel-Mezâhibîl-Erbaati, 2/45, R. Salibin B. Nehyi Anil-Kazai.

12-S.Ebû Davûd, K. Tereceül B. Fî Islahiş Şa'ri.

13-Et-Ta3/162.

"Allah'ım!Suretimi güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir. Beni Cehennem azabındankoru."14

Saçbakımının ana gayesi hoş görünümlüğü sağlamaktır. Ancak Allah'ın Resulü hiç birişte aşırılığı tasvip buyurmadığı gibi saç bakımında da lüzumsuz aşırılığıbenimsememiş, hattâ bundan menetmiştir. Zira bu tür aşırılıkta Rabbimizinyasakladığı faydasız işlerle iştigal ve nefsanî arzulara düşkünlük vardır.

SaçıBoyamak

Dinimiz;

a-Kâfirlerebenzenilmemesi,

b-Yaşlılıksebebiyle saç ve sakalın bembeyaz olmasından ötürü ortaya çıkabilecekyadırganır görünümün giderilmesi,

c-Güzelgörünümün dindarlığa aykırı olmadığı görüşünün belirtilmesi gibi makulsebeplerle saçı sakalı bembeyaz olmuş mü'minler için, saç ve sakalınboyanmasına ruhsat vermiştir.

YücePeygamberimiz (s.a.) saçları bembeyaz olmuş yaşlı sahâbîlere yönelikemirlerinde: "Ehl-i Kitab; Yahûdiler ve Hıristiyanlar (dindaraneyaşayışa aykırıdır inancıyla) saç ve sakallarını boyamıyorlar. Sizboyayarak onlara aykırı hareket ediniz." buyurmuşlardır. 15

Ancakİslâm âlimleri bu emrin vacip kılıcı bir emir olmadığını; Ehl-i Kitab'abenzememek amacına ilişkin sevimli bir ruhsat olduğunu açıklamışlardır.

İslâmDini Peygamberimizin hadîsleriyle yaşlı mü'minler için saç ve sakal boyamakonusuna ruhsat verirken yine Peygamberimizin hadîsleriyle bir sınırlamagetirmekte; siyah renge boyamayı yasaklamaktadır. Allah'ın Rasûlü şöylebuyurur:

" Siyah renge boyamaktan kaçının."

"Ahirzamanda sakalını güvercin kursağı gibi, siyaha boyayan bir topluluk gelecektir.O kimseler Cennet'in kokusunu bile alamazlar." 16

Gerçektensiyaha boyamada genç görünme, dolayısıyla muhatapları aldatma arzusu vardır.Aldatma ise bir vicdan pisliğidir. Büyük bir günahtır. Nitekim Peygamberimizaldatmanın ağır sorumluluğunu açıklamak için şöyle buyurmuştur:

"Bizialdatanlar bizden değildir."

Saç vesakalın siyaha boyatılmasındaki yasaklayıcı hadîsten ötürü İslâm âlimlerisiyaha boyamanın mekrûh (küçük günah) olduğunu bildirmişlerdir. Ancak harptedüşmana genç ve güçlü görünmek için siyaha boyamada bir mahzur/sakınca yoktur.

Saç vesakal boyamada tercih olunacak renk siyaha çalan kırmızıdır. Bu tercihPeygamberimizin aşağıdaki hadîslerinden kaynaklanmaktadır.

Allah'ınResûlü şöyle buyurur:

"Kendisiylebeyazlığın giderileceği en güzel renk

14-Amelül-Yevmivel-Leyleti B. Ma Ye-kûlü İzâ Nazara Fil-Mir'at

15-Et-Tac3/173.

16-Et-Tac3/173-4, Ebu Davûd, K. Tereccül Babu Macâe Fi Hıdabis-Sevad.

Kına veKeten'dir; onların karıştırılmasından hasıl olan siyaha çalarkumral renktir." 17

Saç vesakal boyama konusu dinimizde ancak saçı sakalı bembeyaz olmuş yaşlı mü'minleriçin bir ruhsat meselesi olduğu içindir ki bazı âlimler şu görüşü ilerisürüyorlar ki bize de makul görünmektedir:

"Saç vesakal boyamamayı âdet edinmiş gayr-ı müslimlerle bir arada yaşanılmayancemiyetlerde, hele hele toplum örtünün saçı ve sakalı boyamama şeklindekökleştiği cemiyetlerde, saç ve sakalı boyamamak daha doğrudur."

Bubölümde sunulan bilgiler kadın-erkek bütün müminler için geçerlidir. Burada buvesîle ile iyice yaşlanmış olanların dışındaki kadınların, saçlarını mahremolmayanlara hiçbir şekilde gösteremeyeceklerini hatırlatmış olalım.

17-Îrşadüs-Sarı  LibasBabûl-Hıdab.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/29-vucut-organlari-uzerinde-yapilabilir-olan-islemler-16-326h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim