29- İlim ve İslam’a Göre Yorumu

29- İlim ve İslam’a Göre Yorumu
29- İlim ve İslam’a Göre Yorumu 

29- İlim ve İslam’a Göre Yorumu

Allah'ınKitabı'ndan: "Okâfir mi hayırlıdır, yoksa gecenin saatlerini "secde" ve "kıyam"la geçiren,ahiretten korkan ve Rabb'inin rahmetini uman mı? Ey Muhammed! Sen onlara şöylede: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak akıl sahipleri düşünür."* 

Zümer Suresi âyet 9

İlim meclisleri Cennet bahçeleri gibidir

İbn-üAbbas (r.a.) bildiriyor:

"Allah'ınResûlü (birdefasında şöyle) öğütverdi:

-Cennet bahçelerine uğradığınız zaman gıdalanınız. Sahâbîler sordular:

-Cennet bahçeleri nerelerdir Ya Resûlellah?

-Cennet bahçeleri ilim meclisleridir."1 

İlim nedir? İlim adamı kimdir?

Buhadîs vesilesiyle İslâm Dîni'nin teşvik buyurduğu ilmi ve yücelttiği ilimadamını tanıtmaya çalışalım.

İlim;Şeriat ve Tabîat kanunlarını bilmektir. Bu tarifi iyice kavrayabilmek içinŞerîat ve Tabîat kanunları ifadesinden ne anlaşılması gerektiğini deaçıklayalım.

Şerîat kanunları

Hz.Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberler tarafından tebliğ edilen veİslâm kânûnlarının bir bölümünü teşkil eden kânunlar Şerîat kânûnlarıdır.

Şerîatkanunları bize evreni, dünyayı, hayatı, ölümü ve ölüm ötesini tanıtmaktadır.Fert ve cemiyet olarak nasıl ve hangi düstûrlara bağlı kalarak yaşayacağımızıöğreterek dünya ve âhiret saâdetinin yollarını açmaktadır.

Tabîat kanunları

Tabîatkanunları; yarattığı canlı ve cansız bütün varlıklar için Allah'ın koyduğu vehayatlarına hakim kıldığı muhtelif kânunlardır.

İslâmKanunları'nın bir bölümünü teşkil eden bu kanunlara biz genel bir isimlendirmeile Tabîat kanunları diyoruz.

Tabîatkanûnları zerreciklerden yıldızlara, tek hücreli hayvanlardan insanlara kadaryakından ve uzaktan ilişkili olduğumuz varlıkları yapıları ve faaliyetleri ilebize tanıtmakta, onlardan yararlanma yollarını öğretmektedir. Ayrıca bukanunlar, örnek teşkil ederek yeni yeni sentezler yapmamıza aracı olmaktadır.Böylece Allah'ın (c.c.) bizler için yarattığı ve hizmetimize sunduğunimetlerden daha kolay ve daha çok yararlanmamızı sağlamaktadır.

Yapılanaçıklamalardan anlaşılacağı üzere İslâm'a göre İlim; öğrenmeye muhtaç olduğumuzŞerîat ve Tabîat Kanunlarını bilmektir.

Busebeble gerçek ilim mutlak hayırdır. Hayır olduğu içindir ki, İslâm Dîni hiçbirbilgi türünü yasaklamamış, yasaklamak şöyle dursun, her bir ilim dalını takdisetmiş, Cennet'e güzergah kılmıştır.

İlim adamı kimdir?

İlmintarifinden anlaşılacağı üzere ilim adamı da Şerîat ve Tabîat kanunlarını bilenadamdır.

Pektabidir ki, Şerîat kanunları da Tabîat kanunları da bir kişi tarafından ve aynımetodlar kullanılarak bilinemez. Bilinemeyeceği içindir ki, ilim muhtelifdallara, ilim adamları da farklı sınıflara ayrılmıştır. Değişik ilim dallarındasistemli ve derinliğine bilgi edinen ilim adamlarına biz Fizik bilgini, Hadîsâlimi vs. diyoruz. Açıklamaya çalıştığımız manasıyla her ilim adamı yücedir.

Gerçekâlimlerin öncülüğünde Şerîat ve Tabîat kâanunlarının öğretildiği ilimmeclisleri elbette Cennet bahçeleri gibi câzibelidir. Cennet bahçelerine deerdiricidir.

En bilgili insan gerçeği görebilendir

Abdullahibn-ü Mesud (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü'nün (s.a.v.) huzûruna girdim. (Cevaplarını öğretmek için) bana sordu:

-Ey Abdullah! Îman kulplarının en sağlamı hangisidir?

-Allah ve O'nun Resûlü daha iyi bilir.

-(Ey Abdullah!Yapışması halinde kişinin İslâm'dan kopması ve koparılmasını engelleyecek) en sağlam İslâmî kulp Allah içindostluk kurmak, Allah için sevmek ve Allah için nefret duymaktır.

-Ey Abdullah!

-Buyurunuz Ya Resûlellah!

-En değerli insanın kim olduğunu biliyor musun?

-Allah ve O'nun Peygamber'i daha iyi bilir.

-En değerli insan, insanların dinlerini(n îman esasları ve hayat düstûrlarını) iyice kavradıkları dönemdeameli en değerli olandır.

-Ey Abdullah!

-Buyurunuz Ya Resûlellah!

-En bilgili insan kimdir biliyor musun?

-Allah ve O'nun Peygamber'i daha iyi bilir.

-En bilgili insan, insanların ihtilaflara düştükleri zaman (ve ortamda) amelleri az olsa da gerçeği en iyişekilde görebilendir."2

İslâmın yüceliği bütünlüğündedir

İslâmDîni itikadî, içtimaî, iktisadî, hukûkî ve ahlâkî yapısıyla bir bütündür.Yüceliği ve erişilmezliği de bütünlüğündedir.

Özelliklelaik kültürün ve lâdinî kurumların topluma egemen oldukları dönemlerdemü'minler İslâm Dîni'ni asli yapısı ve güzelliği içersinde bir bütün olarakkavrayamamaktadırlar.Bu sebeble İslâm Dîni'ni anlama, yaşama ve yaymahususlarında farklı görüşler ileri sürmektedirler. Bu ihtilaflı dönemlerde iseküfür mihraklarını gören, nifak cereyanlarını izleyebilen şuurlu mü'minler pekaz olmaktadır.

İşte,gerçekten bilgili olanlar bu küfür ve nifak mihraklarını tanıyarak küfre venifaka karşı direnç ve nefret oluşturabilen ve de gerçek mü'minler ve akımlarlakaynaşabilen mü'minlerdir. Evet, en bilgili olanlar bunlardır. Anlayışımızagöre hadîsimiz bu hakîkate işaret etmektedir.

Buradabilvesîle şu gerçeği de açıklamakta fayda vardır:

İslâmDîni'ne göre bilgi; Allah'ı tanıtan, insana kul olduğunu, kulluk denemesinetabi kılındığını öğreten, ilâhi emir ve yasakları ve nasıl uygulanacaklarınıbildiren, Âhiret'i gayeleştiren ve de insanın yararlanabileceği yer yüzünimetlerinden faydalanmasını sağlayan gerçekler bütündür. Evet insan içinmutluluk sebebi olacak bilgi budur.

Bilgisini kötüye kullanan en şerli insandır

Muazİbn-ü Cebel (r.a.) rivayet ediyor:

"Kâbe-iMuazzama'­yı tavaf buyururlarken Allah'ın Resûlü ile karşılaştım ve sordum:

-Ya Resûlellah! En şerli insan kimdir?

Allah'ınResûlü benim için önce:

-Allah'ım, onu bağışla! şeklinde duâ buyurdu ve sonra da öğütle birlikte böylececevap verdi:

-Ya Muaz! Hayırlardan sor, şerlerden sorma.

İnsanlarınen şerlileri, yaşadıkları toplum içinde bilgilerini kötüye kullananbilginlerdir."3 

Önce hayırlar öğrenilmelidir

Buhadîs bize bir usûl öğretmekte ve bir de ölçü vermektedir:

a- Mü'minler öncelikle hayırlarıöğrenmeye çalışmalıdırlar. Bu daha kolay ve sonucu itibariyle de daha verimliolandır.

Zirahayırlara kaynaklık yapan Hak belirlidir ve İslâm'dır. Şerlere kaynaklık yapanbâtıllar ise pek çoktur. Bu sebeble öğrenilmeleri de güçtür. Kaldı ki insanşerleri öğrenmekle belki onlardan korunabilir. Ama bu Hakça bir yaşayışa ermekdeğildir. Oysaki hayırları öğrenenler, onları yaşadıkları zaman hem Hakk'aermiş hem de şerlerden korunmuş olurlar.

b- Aslında Şerîat ve Tabîatilimlerinin gereğini uygulayan âlimin kötüsü olmaz. Hadîsimizde sözü edilenâlim; edindiği bilgilerden yararlanmayan, yararlandırmayan âlimdir.

Peygamber'imizşöyle buyurur:

"Kıyametgününde en şiddetli azaba uğrayacak insan, bilgisi kendisine fayda sağlamayanâlimdir."

"Bilgisindensorulduğu halde onu gizleyip öğretmek istemeyen kimsenin ağzına kıyamet günündeateşten bir gem vurulur."* 

c- Şerli âlim ilmi insanlara yararlıolmak amacıyla ve şerîat çizgisi üzerinde kullanmayan âlimdir.

Allah'ınResûlü bu gerçeği şöyle açıklar:

"Birilmi, âlimler arasına katılmak veya o bilgi aracılığıyla bilgisiz ve bilinçsizinsanlara karşı mücadele vermek ya da insanların ilgisini kendisi üzerindetoplamak için tahsil eden kimseyi Allah Cehennem'e sokar."**

Şerliâlim, ilmin verilerini değil de zıtlarını uygulayarak kötüye örnek olan,doğrudan saptıran, ilme güveni sarsan ve böylece topluma zarar veren âlimdir.

Alimin ölümü onarılmayacak bir gediğin açılmasıdır

İbn-üÖmer (r.a.) rivayet ediyor:

- Allah'ın Resûlü (s.a.v.)"Hakîkat bilgisinin kaldırılacağı zaman yaklaşıyor" buyurdu ve bu sözlerini üçdefa tekrarladı.

Hz.Peygamber'in bu açıklaması üzerine Zeyyad İbn-ü Lebîd isimli sahabî şöyle dedi:

-Anam babam size feda olsun Ya Resûlellah! Hakîkat bilgisi bizden nasılalınabilir?

İşte (gerçeğin bilgisi olan) Allah'ın Kitabı Kur'ân-ı Kerîm...Biz onu okuduk (veokuyoruz,) çocuklarımızda çocuklarına okutturuyor.

- Ya Zeyyad! Be hey ömrü uzun olasıca adam! (Bu ne kısır görüş böyle!) Ben de seni Medineliler içindebilgili olanlardan biri olarak kabul ederdim.

İşteYahûdiler (veHıristiyanlar!)Tevrat ve İncil Yahûdilerin (ve Hristiyanlar'ın) ellerinde değil mi? Görüyorsun kiTevrat ve İncil onlara bir fayda sağlamadı. (Sağlasaydı Tevrat ve İncil doğrultusunda yürürler,Tevhid inancından sapmazlardı. Bana ve tebliğ ettiğim İslâm Dîni'ne deinanırlardı.)

(YaZeyyad!) Allahbilgiyi ortadan kaldırarak gidermez. (Doğru olduğuna inandığım) anlayışıma göre ilim adamlarını (tarafına çekerek) giderir.

Banaîman eden bu ümmet topluluğunda her bir âlimin (ölümle hayattan çekilip) gitmesi İslâm (Toplum yapısında onarılamayacakbir gediğin... hem) de Kıyamet Günü'ne kadar onarılamayacak bir gediğin açılmasıdır."4

a-Peygamber'imizin "Hakîkatbilgisinin kaldırılacağı zaman yaklaşıyor" şeklindeki açıklaması izafidir. Bu sebeble yaklaşanzaman yüz yıl da, bin yıl da, iki bin yıl da olabilir.

b-Hakîkat bilgisinin kaldırılması O'na kaynaklık yapan Kur'ân ve Sünnet'inortadan kalkması, basımlarının yapılmaması değildir.

Devrimizdeolduğu gibi her bir müslümanın evinde bir Kur'ân-ı Kerîm bulunabilir. Kur'ân-ıKerîm'in milyonlarca basılır olması hakîkat bilgisinin mevcudiyetine delaletetmez.

Hakîkatbilgisinin var kabul edilebilmesi için kafaları ve kalpleri hakîkat bilgisi iledolmuş yeter sayıda gerçek İslâm âlimlerinin olması; Onların hakîkat ölçülerinegöre yaşaması ve de sürekli bir öğretimle insanları aydınlatması lazımdır. Ziraİslâmî Hayat, görevlerini yapan İslâm âlimlerinin cemiyetinde olur.

İslâmülkelerinin asırlardır çözüm bekleyen problemi, yaşama ve kalkınmaprogramlarını Kur'ân ve Sünnet kaynaklarından çıkararak topluma sunacak İslâmâlimlerinin yetiştirilmesi değil midir?

İlmin yasaklanması haramdır

Hz.Enes (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü sahabîlerine sordu:

-Yasaklanması halâl; meşrû olmayan (nedir?) Hangi iştir?

Busoruya muhatap olan mü'minlerden biri -tuzdur-, diğeri -ateştir- cevabınıverdi. Onlar (beklenencevabı) vermektenaciz kalınca Allah'ın Resûlü şu açıklamada bulundu:

-Yasaklanması halâl olmayan ilimdir. Onun (öğretilip-öğrenilmesinin, neşredilip-yayınlanmasının) engellenmesi haramdır." 

* Diğer âyetler için bak. Bakara32, 151, 269. Âl-i İmran 18, Nahl 43, Taha 114, Rum 22, Fatır 29, Ahkaf 4

1 M. Zevaid K. İlim. B. F. Fazlil-ulemai veMücalesetihim 1/126

2 M. Zevâid K. İlim B. Eyyün-Nasi Alemü 1/62, Taberânî es-Sağîr 1/374

3 M. Zevâid 1/185

* K. Hafâ Hn. 376, M. Mesâbih Hn. 223,Tirmizî İlim 3, Ebû Davûd İlim 9.

** M. Mesâbîh Hn. 225, Tirmizî İlim 6.

4 M. Zevâid 1/200 Az farklı rivayetiçin bak. İ. Mace Fiten 26,Tirmizî İlim 5

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/29-ilim-ve-islama-gore-yorumu-15-467h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim