29- Evliliği Sona Erdirici Cinsel Kusurlar, Hastalıklar ve Diğerleri

29- Evliliği Sona Erdirici Cinsel Kusurlar,  Hastalıklar ve Diğerleri
29- Evliliği Sona Erdirici Cinsel Kusurlar, Hastalıklar ve Diğerleri 

29- Evliliği Sona Erdirici Cinsel Kusurlar, Hastalıklar ve Diğerleri

Evliliği Sona Erdirici Cinsel Kusurlar,  Hastalıklarve Diğerleri

İslâm Hukuku; kitabımızın bubölümünde açıklamaya çalıştığımız cinsel vasıflı kusurları ve hastalıkları,zarar verici ve muzdarib kılıcı unsurlar olarak değerlendirmektedir. Böyleceanılan kusurlar ve hastalıklar sebebiyle nikâhı fesih davası açma hakkıvermektedir. Ancak bu hakkın kullanılması, mağduriyetlerin oluşumunu değil,devamını engelleyebilmektedir.


Bu fiili gerçekten ve YücePeygamberimiz'in belirlediği "zarar verme ve karşılıklı zararlaşma"nınyasaklılığı ilkesinden hareketle, evlenecek kişilerin sağlık kontrolündengeçirilmeleri vacib bir görev olarak görülebilir. Eşlerden birinin böyle birtalebte bulunması, şerî bir hak olarak da vasıflandırılabilir.

Bu bölümde sunulan bilgiler, genelnitelikli Kur'ân ve Sünnet ölçülerinden hareketle ileri sürülmüş ictihadigörüşlerdir.

İslâm Toplumu'ndayasallaştırılmadıkları sürece bağlayıcı değildirler. Farklı ictihadlarla dadeğiştirilebilirler.

Kusurlar, Cinsel MahrûmiyetSebebi Kılınamaz

İslâm Dini'nin hayatdüstûrlarına göre eşler, ancak ve ancak birbirlerinin cinselliğindenyararlanabilirler.

Bu sebeble, evlilikhayatının cinsel tatmîne ulaştıracak bir çerçeve içerisinde geçmesi lâzımdır.Eğer koca veya kadında cinsel birleşme yoluyla cinsel tatmine ulaşmayıengelleyecek bir kusur veya hastalık varsa, ya da evlilikten sonra oluşmuşsa,sıhhatli tarafı arzusu dışında bu evliliği sürdürmeye mecbur etmek cinselmahrûmiyete mahkûm etmek olacağından elbette bir zulümdür.

İnsanları,insanların zulmünden Allah'ın adâletine yükseltmek için gönderilen, üstelikmeşrû cinsel eylemleri ertelemeyi bile câiz görmeyen bir gerçekçiliğe sahipbulunan İslâm Dini'nin bu zulmü onaylamayacağı açıktır. Nitekim, İslâm ÂileHukûku'nda bu mesele üzerinde ciddiyetle durulmuş, sözü edilen cinsel kusurlarve hastalıkların mevcûdiyeti halinde veya evlilik içinde oluşması durumundasıhhatli tarafa mahkemeye başvurarak ayrılma kararı alabilme hakkı tanınmıştır.Pek tabiîdir ki hakkını kullanmak istemeyen kişi, aile hayatını sürdürmeyedevam edebilir.

Şimdi erkekte vekadında bulunması halinde diğer tarafa ayrılma hakkı kazandıracak cinselkusurları ve hastalıkları görelim.

Ayrılma HakkıDoğuran Müşterek Cinsel Kusurlar

Hunûset

Erkeğe de kadına damahkemeye başvurarak ayrılma hakkı sağlayan başlıca bir müşterek cinsel kusurvardır. O dahunûset (hunsalık)dir.

Hunûsetli insana hunsa denir.

Hunûset; insanda hemerkeklik, hem de kadınlık organının bulunmasıdır.

Mîrastaksiminde esas alınmak üzere İslâm bilginleri tarafından yapılan birdeğerlendirmeye göre, çişini erkeklik organından yapan hunsa erkek, kadınlıkorganından yapan hunsa kadın olarak kabul edilir.

Kocasıhunsa olan kadın, ayrılık davâsı açabilir. Koca hunsalığı yanı sıra cinselilişkide de bulunamıyorsa, kadın ayrıca iktidarsızlık sebebiyle de davaaçabilir.

Karısıhunsa olan erkek de ayrılık davası açabilir. Kaldı ki o, evlenirken mehirverdiği her zaman boşama yoluna giderek, cinsel mağdûriyetini giderebilir.

Kadına erkektenayrılık hakkı sağlayan cinsel kusurlar

Bunlarbaşlıca dört tanedir.

İnnet

İnnet,cinsel organa sahip olunmakla beraber, cinsî münâsebette bulunamamakdır. Yanicinsel iktidarsızlıktır.

İnnetlikişiye innîn denir.

Dullailişkide bulunabildiği halde, bâkire ile bulunamayan veya bir eşi ilebulunabildiği halde diğer bir eşi ile bulunamayan kişi, ilişkide bulunamadığıkadına göre innîndir.

Cinselorganının sünnet olunan baş kısmını (haşefe) girdirebilen kişi innîn sayılmaz.

İnnet'inihtiyarlık, sürekli aklî mesaî, korku, utanma, evlilik öncesinde yapılan aşırımasturbasyon, çokca cinsel ilişki ve sinirsel hastalıklar gibi sebebleriolabilir.

Kocasınıninnîn olması sebebiyle kadın nikâhı fesh davası açarsa, hâkim innîn'e bir yıltedâvi süresi tanır. Bir yıl sonunda innet giderilememişse hâkim koca ilekarısını ayırır.

Eğerinnîn bir de deli ise, hâkim süre tanımaksızın ayırıma gidebilir.

Cabb

Cübb;hem erkeklik organının, hem de husyelerin (testislerin) olmaması halidir.Sâhibine mecbûb denir.

Cübb'lükhalinin yaratılıştan olması ile sonradan vücûda gelmiş olması arasında farkyoktur.

Testisleriolup da erkeklik organı olmayan veya erkeklik organı olup da cinsî münâsebettebulunamayacak kadar -düğme gibi- pek küçük olan kişi de mecbûb sayılır.

Mecbûb,sürtme sûretiyle hâmile bırakabilmiş olsa da kusurludur. Kadın dilerse ayrılmadavâsı açabilir. Bazı İslâm bilginleri kocasındaki bu durumu bile bile evlenmişolan kadının aleyhde dava açmak hakkı olmadığı görüşündedirler.

Mecbûbkişi aleyhine açılan davâda hâkim süre tanımaksızın ayırma kararı alır.

Hısâ

Hısâ;erkeklik organı mevcut olduğu halde meni kaynakları olan husyelerin(testislerin) olmaması halidir.

Hısâlıkişi (hasî)nin cinsel organı intişar (ereksiyon) etmedikçe innîn hükmündedir.

Husyelerinbir tek olması, cinsel ilişkiyi engellemeyeceğinden sâhibi kusurlu (hısâlı)sayılmaz.

***

Erkektekiana cinsel kusurlar bunlardır. İnnet'in bir türü sayılabilirse de bağımsızolarak tarif olunduğu için bunlara "şekz"i de ilâve edebiliriz.

Şekz

Şekz;erken boşalma sebebiyle cinsel organının girdirilemeden sönmesidir. Şekzlikişiye şekkâz denir. Şekkâz hüküm bakımından innîn gibidir.

Girdirilebilenfakat boşalamayan kişi şekkâz, dolayısıyla innîn sayılamaz.

Sonuç

Kocasınıninnîn, mecbûb, hasî ve şekkâz olması sebebiyle kadın, Kur'ân ve Sünnet'e göreyönetilen İslâm Toplumu'nda isterse mahkemeye başvurarak evliliği sonaerdirebilir. Böylece en tabîi hakkı olan cinsel hakkını koruyabilir.

Erkeğe kadındanayrılma hakkı sağlayan cinsel kusurlar

Bunlarbaşlıca şu kusurlardır:

Karn

Karn;kadının cinsel organında bulunan ve cinsel birleşmeye mâni olan bir kemiktir.Kendisinde böylesine bir kemik bulunan kadına Kerna denir.

Retek

Retek;cinsel organda oluşan ve giriş yolunu kapayan bir et parçasıdır. Retek kusurunasâhip kadına Retka adı verilir.

İfza

İfza;kadının rahim yolu ile sidik yolunun veya cinsel organı ile arka yolunun (anüs)birleşmiş olması halidir.

Buhur

Buhur;cinsel ilişki sırasında kadının cinsel organından pis bir kokunun yayılmasıdır.Buhur yalnızca Mâlikî ve Hanbelî mezhebi müctehidlerine göre ayrılma sebebiolan bir kusurdur.

Erkekkarısında bulunan karn, retek, ifza ve buhur gibi cinsel kusurlardan ötürünikâhı fesh davası açabilir. Ayrıca davâ açmaksızın boşama yoluna da gidebilir.

Aşağıdafesh ile boşama arasındaki farklara değineceğiz.

Kadındabulunan bu cinsel kusurların asıl önemi kadının haklarını kısıtlamasıdır.

Meselâ;bazı İslâm bilginlerine göre kendisinde karn ve retek gibi bir kusur bulunankadın kocasındaki innet ve mecbûbiyet gibi kusurlardan ötürü nikâhı fesh davâsıaçamaz.

Nikâhı Fesh Davası Açmak Hakkını Veren

Müşterek Hastalıklar

Bunlariki kısımda incelenebilir.

Cinsel olmayanhastalıklar

Beres,cüzzam ve delilik bunlara verilebilecek örneklerdir.

Cinsel olanhastalıklar

Bunlarınbaşlıcaları; Frengi, bel soğukluğu, yumuşak çıban ve AİDS'dir.

Hanbelîmezhebi müctehidlerine göre daimî ishal, sürekli sidik akıntısı ve cinsîmünâsebet sırasındaki barsak boşalması da, nikâhı fesh sebebi olan hastalıklararasındadır.

Buhastalıklarla ilgili bilgi vermeyi gereksiz buluyoruz.

Bizimburada değineceğimiz husus; hayatı, özellikle cinsel hayatı olumsuz yöndeetkileyecek ve cinsel hayatın sürdürülmek istenmesi halinde çeşitli tıbbîhastalıklara marûz bırakabilecek olan bu hastalıkların ayrılma sebebi olduğuhusûsudur.

Birkadın evlendiği kocasında bu hastalıkların bulunduğunu nikâhtan sonra öğrenseveya bu hastalıklar evlilik içinde iken oluşsa, kadın mahkemeye baş vurarakayrılma talebinde bulunabilir.

Hâkim,genel olarak kocaya bir yıl tedâvi olma imkânı tanır. Hastalık giderilemezseayrılma kararı verir.

Ancakkocada giderilmesi mümkün olmayan sürekli bir delilik hali varsa hâkim sürevermeksizin koca ile kadın arasını ayırabilir.*

"Kocadaböylesine hastalıklardan birinin oluşması halinde mahkemeye başvurma insanîdeğerlerle bağdaşabilir mi?" şeklinde bir itiraz vâki olabilir. Ancak İslâm'datanınan bu hakkı kullanıp kullanmamak kadının elindedir. Dilerse kullanmaz,mükâfatını Allah'dan alacağına imanla sabredebilir.

Buda saygı duyulan ve sevaba erdirecek olan bir amel olur.

Buradaamaç, râzı olunmayacak bir mağdûriyete kadını mahkûm etmemektir. Kaldı kimağdûriyet bazean cinsel hususlarda sabır gösteremeyen kadını cinsel haramlarada itebilir.

Cinselkusurlar-hastalıklar üzerinde farklı görüşler ve sebebleri

Yukarıdaaçıklamaya çalıştığımız üzere, erkekle kadın arasındaki müşterek cinselkusurlar ve hastalıklar yanısıra, erkekde veya kadında oluşan cinsel kusurlarda taraflara nikâhı fesh davâsı açmak hakkı sağlar.

İslâmhukukçuları nikâhı fesih sebebi olan cinsel kusurlar ve hastalıklar üzerindedeğişik görüşler ileri sürmektedirler. Çünkü onlar bu fesih sebeblerini nikâhakdinden önce veya sonra oluşanlarla, cinsel münâsebetten önce ve sonraoluşanlar şeklinde ayırıma tâbi tutmaktadırlar. Bazıları kadına fesih talebihakkı verirken, boşama hakkı olması sebebiyle erkeğe bu hakkı vermemektedirler.Ayrıca bazıları bir kısım sebebleri fesih için yeterli bulmakta, diğerleri debulmamaktadırlar.

Bütünbu farklı içtihadlar meselemizle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunanâyetleri, hadisleri ve sahâbe tatbikatını farklı yönleriyle değerlendirmelerisebebiyledir. Pek tabîidir ki farklı içtihadlar, İslâm Hukûku'na kendine özgübir zenginlik kazandırmaktadır.

Bubahsi bitirirken, bir husûsu daha açıklamakta fayda vardır.

Fesihhakkı hiç şüphesiz erkekten çok kadın için önemlidir. Zira erkeğin her zamanboşama hakkı vardır. Ne var ki boşama ile fesih arasında manevî ve maddî olmaküzere bazı mühim farklar vardır

Nikâhı fesh ileboşama arasındaki bazı farklar

a-Fesih yolu erkeğin toplum içindeki saygınlığını korumasına yardımcı olur. Bu dageleceğini olumlu yönde etkiler. Çünkü boşama; insanların da, Allah'ın dasevmediği bir işlemdir. Boşayan erkek ikinci defa evlenirken, kendisinegereğince güven duyulamayacağından, her aile tarafından kabul görmeyebilir.

b-Fesihle ayrılan eşler isterlerse yeniden anlaşarak evlenebilirler.

c-Kusurlar-hastalıklar sebebiyle ve fesih yoluyla ayrılmalarda, özellikle cinsîmünâsebette bulunmaksızın ayrılmalarda, erkek kadına ödediği mehri veyayarısını kadının kendisinden veya velîsinden geri alabilir.*

Kocanınterketmesi, kaybolması ve mahbûs olması

İslâmDini'nde, kocasındaki bazı cinsel kusurlar ve hastalıklar sebebiyle kadınamahkeme yoluyla evliliği sona erdirme yetkisinin verilmesi, şüphesiz onunhaklarını korumak ve özellikle cinsel mağdûriyetini önlemek içindir.

Kocasınınğaib, mefkud veya mahbûs olması halinde ise kadın büsbütün mağdûrolabileceğinden, İslâm'da kadına bu durumlarda da kullanabileceği bir hakverilmişdir.

Ğaib; evini-karısını terkedenfakat hayatta olduğu bilinen kişidir.

Mefkûd; kaybolup kendisinden haberalınamayan ve ölü mü diri mi olduğu bilinmeyen kimsedir.

Mahbûs; ise suçu sebebiyle ceza giyerekhapsedilen şahısdır.

Ğaib,mefkûd ve mahbûs kişinin karısının durumunu sırasıyla fakat ayrı ayrıinceleyelim:

a-Kocası tarafından mazeretsiz olarak bir yıl veya daha fazla bir süre terkedilenkadın, nafakası sağlanmış olsa bile, zarar gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurarak hâkimden kendisini boşamasını isteyebilir.1

Kocayahaber vermek imkânı varsa, hâkim belirli bir müddet içinde geriye dönerekkarısıyla ikamet etmesini veya karısını yanına aldırtmasını ya da karısınıboşamasını gâib kocadan ister. Belirlenen müddet içinde koca mazeretgöstermeksizin bu üç yoldan birine baş vurmazsa, hâkim kadını kocasındanayırır. Ancak kocaya haber ulaştırmak mümkün değilse, hâkim beklemeksizin deboşamaya karar verebilir.

b-Savaş halinde bulunmayan bir İslâm ülkesinde kaybolan (mefkûd) kişinin karısımahkemeye başvurarak ayrılık talebinde bulunabilir. Hâkim araştırma yapar.Kişinin nerede olduğunu öğrenemez, sağ mı ölü mü olduğuna dair de bir bilgiedinemezse, haber alınabileceği ümidinin kesildiği andan itibaren, dört yılerteleme yapar. Dört yıl içinde de bir haber alınamaz ve kadın da ayrılıktalebinde ısrar ederse, hâkim koca ile karısı arasını ayırır.

Kişieğer savaş halinde iken kaybolursa, savaşçıların ve esirlerin yerlerinedönüşünden bir sene geçtikten sonra hakim ayırma kararı alabilir.

Kadın,her iki durumda da hâkimin kararından sonra dört ay on gün iddet bekler.

c-Üç sene veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı kesin hüküm giymiş mahbûs kişininkarısı da, kocasının hapse girişinden bir yıl sonra zarar gördüğü gerekçesiylehâkime baş vurarak kendisini boşamasını talep edebilir.2*

***

Verdiği MalKarşılığında Kadını Boşamak

Anakonumuz olan cinsellik zâviyesinden bakarak, kadının kocasındaki cinselkusurlar ve hastalıklar sebebiyle ayrıca kocasının terketmesi, kaybolması veyamahkûm olması nedeniyle uğradığı cinsel mahrûmiyeti mahkemeye baş vuraraknikâhı fesh yoluyla giderebileceğini gördük.

Yukarıdaözetlediğimiz durumlar olmaksızın, yaptığı hatalı bir evlilik sebebiylekocasını sevemeyen ve bundan ötürü de cinsel bunalıma düşen kadınlar için birçıkış yolu daha vardır. O da İslami literatürde Hul' denilen işlemdir.

Hul'; para-mal karşılığında kadınınkendisini kocasına boşattırmasıdır.

Buişlem Kur'ân-ı Kerîm'le ve Allah'ın Resûlü'nün sünnetiyle geçerlilikkazanmıştır.

BakaraSûresi'nin ikiyüz yirmi dokuzuncu âyetinin ikinci bölümü hul'u şöyle meşrûlaştırır:

"Boşamaiki defadır. Bundan sonra kadınlar ya iyilikle tutulur ya da güzelliklebırakılır. Kadınlara (mehir olarak) verdiğiniz mallardan herhangi bir şeyi gerialmanız size helâl değildir.

Ancakeşlerin Allah'ın koyduğu sınırları (hududu) koruyamamakdan korkmaları hali müstesnadır. ŞayetAllah'ın koyduğu sınırları koruyamamalarından korkarsanız, kadının boşanmasıiçin (hul'yoluyla) birbedel vermesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte Allah'ın koyduğu sınırbunlardır. Bunları aşmayın. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa, iştezâlimler onlardır."

Hul'da iki ana şekil düşünülebilir.

a-Kocasının geçimsizliği sebebiyle kadın doğrudan hul' talebinde bulunabilir.Kocasının geçimliliğinden memnun olmakla beraber, onu sevememek gibi birsebeble kadınlık vazifelerini yapamayacağı endişesiyle de kadın hul' isteğinde bulunabilir.

Budurumlarda kadının hul' talebindebulunması câizdir. Onu günahkâr kılmaz.

Hul'un sünnet delilini teşkil edenaşağıdaki hadis, onun cinsel bunalım sebebiyle taleb edilebileceğinin dedelilidir.

*İbn-ü Abbas(r.a.) rivayet ediyor.

(Oldukçaçirkin ve cüce bir adam olduğu rivayet olunan) Sâbit ibn-ü Kays'ın karısıHz. Peygamber'e (sav) geldi ve şöylece içini döktü:

-Ya Resulallah!(Kocam)Sâbit'in dindarlığı ve ahlâkına kusur bulamam. (Fakat onu bir türlü sevemiyor veona bağlılık hissi duyamıyorum. Bu sebeble), İslâmî bir hayat yaşarken (küçümsemek veya arzularınakarşılık vermemek gibi) kâfirce bir uygulama içine düşmekten deçekiniyorum.

Allah'ınResûlü (sav) onun bu sözlerinden kocasından ayrılmak istediğini anlayıncasordu.

-Mehir olarak aldığın bahçesini ona geri verir misin?

-Evet, vermeye hazırım.

Allah'ınResûlü (sav) kocası Sâbit'i çağırdı ve ona şöyle buyurdu:

-Bahçeni geri al ve onu boşa.1

Kusûruolmaksızın karısının talebiyle hul' yapan kocanın, verdiği mehri veya dahafazlasını almasında geçerlilik ve manevî sorumluluk yönünden hiçbir sakıncayoktur.

b-Hul'da düşünülebilen bir diğer şekilde kocanın para-mal karşılığında karısını boşamak için ona baskısını artırmasıve onu bunaltmasıdır.

Buradakoca günahkârdır. Aldığı para-mal hukûken geçerli ise de Allah katındaharamdır.

Kocasınınşiddetli geçimsizliği karşısında kadın hul' yoluna gidebildiği gibi, kocaaleyhine davâ açma yoluna da gidebilir.

Mâlikimezhebi müctehidlerine göre kadın, geçimsizlik sebebiyle hâkim kararıylaevliliği sona erdirebilir.

Kadınınyukarıda arzedilen sebebler olmaksızın sırf macera mantığıyla veya değişikzevkler tatmak arzusuyla kocasından ayrılmak istemesi, onu Allah katındasorumlu duruma düşürür.

Bununiçindir ki Peygamberimiz "Hul' talebinde bulunan kadınlar münâfıkdırlar; (içleri inanmamıştır)" buyurmuştur. Konumuzlailgili diğer hadislerinde ise Allah'ın Resûlü şöyle buyurmaktadır: ["Allah (boşama yolunu aşındıran) zevkine düşkün erkeklerle,zevkine düşkün kadınları sevmez."

"Gereksizolarak para-mal karşılığında kocasından kendisini boşamasını isteyen kadınaCennet'in kokusunu almak bile haram olur."]2

Hul'un hükmü

Kadınınhul' yoluyla boşanma talebi ancak veancak kocanın kabul etmesiyle geçerlilik kazanabilir. Ne var ki ısrarlı hul' talebini geri çevirmek,Sünnet'e aykırılıktır ve kocayı Allah katında sorumlu kılar.

Yukarıdasunulan İbn-i Abbas'ın rivayeti olan hadiste Allah'ın Resûlü'nün sergilediğiişbitirici tavır ölçü alınarak, hul' talebini ilgili ve yetkili hâkiminreddedemeyeceğini, reddetmesi halinde günahkâr olacağını söyleyebiliriz. Bakarasûresinin 229. âyetine göre hâkimin hul' talebini geri çevirmeye hakkı olmadığıda ileri sürülmektedir.

 

* Bak. Hukuk-ı Aile Kararnamesi Madde 122.

* "Evliliği Sona Erdirici CinselKusurlar-Hastalıklar ve Diğerleri" bölümü ile ilgili olarak başvurduğumuzkaynaklar aşağıda gösterilmiştir:

H. İ. ve İ. Fıkhiyye Kamûsu,2/344-359.

el-Fıkh Alel-Mezâhibil-Erbeati,4/180-198.

Bidavetül-Müctehid Ter. AhmetMeylânî, 2/67-9.

Et-Tac, 2/327.

1 Evini terketmediği halde bir yılcinsel yaklaşımda bulunmayan kişinin karısı da mahkemeye başvurup ayrılıktalebinde bulunabilir.

2 Ğaib, mefkûd ve mahbûsa âitsunduğumuz bilgiler Mâliki mezhebi müctehidlerinindir.

Bak. Hukûk-u Aile Kararnamesi Madde127, H. İ. ve İ. F. Kamûsu 7/222, Mukayeseli Mezhepler Hukûku Mahmut Şeltut, M.Ali Sayis İlim Yay. İstanbul sh. 138-9, 165-172.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/29-evliligi-sona-erdirici-cinsel-kusurlar-hastaliklar-ve-digerleri-13-390h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim