28- Cünüblük ve Gusül

28- Cünüblük ve Gusül
28- Cünüblük ve Gusül 

28- Cünüblük ve Gusül

İslâmDini'nin yüklediği ana görevlerden biri de, cünüblük halinde gusül abdestialmak, yani ağız ve genize kadar burun içi dâhil bütün vücûdu yıkamaktır.

Cünüblükyıkanmayı gerektiren özel haldir.

Farzgörev olarak yıkanmayı gerektiren özel halleri şöylece açıklayabiliriz.

Meni, gusülü(yıkanmayı) gerektrir

Bakmak,düşünmek, rüyalanmak,* sevişmek, ilişkide bulunmak ve masturbasyonyapmak gibi herhangi bir yolla meni gelmesi yıkanmayı gerektirir.

Meni; kaynağıdan zevkle ayrılan veşehvetle fışkırarak çıkan özel kokulu bir sıvıdır. Döllenmeyi sağlayan spermlererkek menisinde bulunur.

Meniyıkanmayı gerektirirse de, mezi gerektirmez.

Mezi; şehvetlenmeden ve çoğu kezsevişmeden ötürü gelen yapışkan, berrak bir sıvıdır.

Hz.Ali (r.a.) anlatıyor:

Kendisindensık sık mezi gelen bir adamdım. Allah'ın Resûlü'ne bizzat sormaktan utandım daMikdad b. Esved'e sormasını rica ettim.** O da sordu. Allah'ın Resûlü de şu cevabı verdi:

-Mezidenötürü yalnız abdest almak gerekir. (Yıkanmak gerekmez)1 

Kendisindenmezi gelen kişi cinsel organını  yıkar. Sonra da namaz için abdest aldığıgibi abdest alır.

Âdetin velahusalığın bitimi yıkanmayı gerektirir

Âdetve lohusalık hali sona eren kadının, öğle ile ikindi veya akşam ile yatsı arasıgibi bir namaz vaktini aşıracak şekilde ertelemeksizin yıkanması farz olur.*

Cinsel ilişkiyıkanmayı gerektirir

Erkeklikorganının sünnet olunan kısmının vaginaya girmesiyle, erkeğe de kadına dayıkanmak farz olur. Yıkanmanın farz olması için meni gelmesi gerekmez.

Allah'ınResûlü şöyle buyurur:

"Kişieller ve uyluklar arasına oturup çalıştığında (menisini getirmese de) yıkanması farz olur."2

Erkeklikorganına prezervatif takılması halinde cinsel organların tabiî sıcaklığıduyulur ve haz alınırsa -meni gelmese de- eşlere yıkanmak farz olur. Hazalınmaması halinde bile yıkanmak ihtiyata uygundur.

Arkaorgandan cinsî münâsebette bulunulması haramdır. Ancak bu haramın işlenmesidurumunda sünnet olunan kısmın (haşefe) girmesiyle eşlerin yıkanması gerekir.

Mü'minûnSûresi'nin beşinci ve altıncı âyetlerinden delil getirerek, kişinin evlibulunduğu eşi veya sâhip olduğu câriyesiyle cinsel ilişkisinden başka bir yollacinsel tatmine ermesinin haram olduğunu ileri süren bilginlere göre, sunîerkeklik organının (vibratör) ve sunî (yapay) kadının kullanılması haramdır.

Bunlarıntatmin için aracı kılınması halinde meni gelmemiş olsa bil,e yıkanılması tercihedilmesi gereken fıkhî görüştür.

Cünüblük ve yasaklıişler

Cünüblüktenötürü dinî görev olarak yıkanması gereken kişiye cünüb denir.

  • Cünüb pis değildir

Rüyalanmakve cinsî münasebette bulunmak gibi bir yolla cünüb olmak, insan hayatı içintabîi bir durumdur. Bu sebeple cünüb olmanın pis olmakla bir ilgisi yoktur.Nitekim Allah'ın Resûlü de cünübün pis olarak vasflandırılmasını tasvipbuyurmamıştır.

  • Ebû Hureyre(r.a.) rivayet ediyor.

Cünübdüm. (Henüz yıkanmamışken) Hz. Peygamberle karşılaştım.Elimden tuttu.(Bir vesile ile bir yerde) Oturuncaya kadar bir süre onunla yürüdüm. Sonra dahissettirmemeye çalışarak yanından ayrıldım. Doğruca yıkanacağım yere gittim veyıkandım. Henüz daha otururken de dönüp yanına geldim. (Ayrılmam dikkatini çekmişolacak ki;)

-NeredeydinYa Eba Hureyre! dedi. Ben de O'na:

-Cünübdüm, (mânen pis olduğum için desizinle beraber oturmak istemedim Ya Resûlallah!) cevabını verdim.

Bucevabım üzerine şöyle buyurdu:

-Sübhanallah!Ya Eba Hureyre! Mü'min (cünüblüğünden dolayı Peygamberi ile oturmasına engel olacak şekilde) pis olmaz.3 

Cünûblükdinî bakımdan özel bir haldir. Erkek olsun kadın olsun cünüb kişi, namazkılamaz, Kâbe'yi tavaf edemez. İslâm bilginlerinin büyük çoğunluğuna göreKur'ân-ı Kerîm'i eline alamaz ve Kur'ân okuyamaz. Zaruret olmadıkça camiyegirip çıkamaz.* Zaten bu dinî görevleri yapamayacağı için kişiye "ilâhî görevlerden uzak" mânâsına cünüb denilmiştir.

Cünübkişinin ana görevi gusül abdesti almaktır. Ğusül abdesti, Yüce Allah'ınemridir.

MâideSûresi Âyet 6:

"...Eğer cünüb iseniz(yıkanarak) iyicetemizleniniz..."

Cünübkişi gusül abestini, bir namaz vakti çıkıp da ikinci bir namaz vakti girinceyekadar erteleyebilir. Meselâ; yatsıdan sonra cünüb olan kişi yıkanmasını-yıkanıp da sabah namazını kılabilecek bir şekilde- geciktirebilir.

Eşler için bilgiler

  • Özel temizlik

Cinsîmünâsebette bulunan eşler, daha önce hazırlanmış özel bir bezle silinirler. Busilinme temizliğin îcabıdır. Ayrıca giyilen don, gömlek ve entarinin menidenkorunmasına vesîledir.

  • Eşler ilişkidenhemen sonra yıkanmalı mıdır?

a-Eşler ilişkiden sonra bir şeyler yemek, içmek veya bir süre dinlenmek ya dauyumak isterlerse, her biri kalkıp cinsel organını yıkar, namaz abdesti alırgibi abdest alır ve uyur.

Allah'ınResûlü şöyle buyurur:

"Cinselorganını yıka. Abdest al ve uyu."4 

Emziklikadın da emzirmeden önce aynı görevleri yapar. Cinsel organını yıkayıp, abdestalan ve emzirteceği göğsünü ıslak eliyle veya ıslak bir bezle silen ya dayıkayan kadının, çocuğunu emzirmesinde bir dinî bir sakınca yoktur.

b-Eşler cinsî münâsebeti tekrarlamak isterlerse, aynı şekilde her biri kalkar,cinsel organını yıkar ve abdest alır. Çünkü Allah'ın Resûlü böyle yapılmasınıemir buyurmuştur:

"Birinizeşi ile cinsî temasda bulunduğu zaman tekrarlamak isterse, (kendisi de karısı da cinselorganını yıkayıp)abdest alsın."5 

Allah'ınResûlü'nün uygulaması bu şekildeydi. Ancak birinci temasdan sonra yıkanıpikinci temasda bulunduğu da olurdu.

"Bunagerek var mıdır?" şeklinde sual yönelten bir sahâbiye Allah'ın Resûlü şöylebuyurmuştur:

-Buşekil daha temiz, daha sıhhî ve daha hoşdur.6

Açıkladıklarımızuygulamanın en güzel şeklidir. Yalnızca silinmekle yetinip cinsel organınıyıkamayan ve abdest almayan kişi günahkâr olmaz. Ancak sevaptan yoksun kalır.Çünkü Allah'ın Resûlü câiz olduğunu bildirmek için bazen yalnız silinmekle deyetinirdi.7 Ama asıl sürekli uygulamasısilinmek, cinsel organını yıkamak ve abdest almak şeklindeydi.

Hz.Âişe (r.anha) validemizin şu açıklaması da bunu göstermektedir.

"Allah'ınResûlü (sav) cünüb olduğu zaman eğer uyumak isterse (cinsel organını yıkar) abdest alırdı. (Su hazır değilse) teyemmüm ederdi."8 

c-İlkiki maddede sunduklarımız bir süre istirahat edilmek ve tekrar ilişkidebulunmak istenmesi halindedir. Böyle bir istek yoksa pek tabîi ki en güzelşekil hemen yıkanmaktır. Ancak tekrar edelim hemen yıkanmanın fazîleti varsa dadinî bir mecburiyeti yoktur, yani hemen yıkanmadığı için kişi günahkâr olmaz.

Cünüblükancak bir namaz vaktini aşacak şekilde uzatıldığı zaman kişi günahkâr olmaz.

  • Bir Örnek:

Yatsıdansonra cünüb olan kişinin güneş doğduktan sonra yıkanmak üzere yatıp uyuması birnamaz vaktini geçirmeyi bile bile göze almaktır. Bu sebeple de haramdır. Haramişleyen kişi pek tabîi ki günahkâr olur.

  • Cünüb kişininbulunduğu eve melekler girmez mi?

Yıkanmakimkânı varken yıkanmasını öğle ile ikindi arası gibi tam bir namaz vaktiniaşıracak şekilde erteleyen cünüb kişinin bulunduğu eve meleklerin girmeyeceğiniAllah'ın Resûlü şöylece açıklamıştır.

"...Cünübolan eve (rahmetve bereket) meleklerigirmez."

"...Abdestalmadıkça cünüb kişiye (rahmet ve bereket) melekleri yaklaşmaz."9 

Niçin yıkanılır?

Cinselilişki, başta cinsel organlar olmak üzere hemen hemen bütün vücûduniştirakiyle, diğer bir ifadeyle bütün vücûdun etkilenmesiyle yapılan birişlemdir. Çünkü cinsel ilişkide teneffüs ve nabız artmakta, göz bebekleribüyümekte, dimağ damarları genişleyip daralmaktadır. Orgazm olurken de bütünvücûd adaleleri devamlı gerilmekte ve gevşemektedir.

Bütünvücût etkilendiği için olacak ki, Yüce Allah bütün vücudumuzu yıkamamızı emirbuyurmuştur. O, emir buyurduğu için yıkanırız.

Yıkanmadaasıl olan suyu her bir gözeneğe ulaştırmaktır; böylece dolaşım ve deri altısavunma sistemini takviye ederek vücûda yeni bir hayâtiyet kazandırmaktır.

Aşağıdasunacağımız hadis bu gerçeği açıklamaktadır:

  • Ebû Eyyûbel-Ensarî (r.a.) anlatıyor.

Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

"Beşvakit kılınan namazlar, (ard arda kılınan) Cuma namazları ve emanetlerin gereğinin yapılması,aralarındaki(zaman süresi içinde işlenen küçük) günahları örtücü; bağışlatıcıdır."

Bende sordum:

- (Söz konusu ettiğiniz) Emanetlerin gereğini yapmaknedir? (YaResûlallah!)

Şucevabı verdi:

-Cünüblüktenötürü gusül abdesti almaktır. Zira her bir kılın altında (yıkanmaklagiderilecek bir) cünüblük vardır.10 

  • Ğuslün farzları

Ğuslünfarzları (yapılması gereken işlemleri) gusül'e niyet etmek yani Allah'ın emriolduğu için yıkanıldığı şuûrunda olmakla, ağız ve burun içi dâhil bütün vücûduyıkamaktır.*

Nasıl yıkanılır?

Niyetedip, ağıza ve buruna su verilerek bütün vücûdun yıkanmasıyla gusül yapılmışolursa da, aşağıda sunacağımız şekilde yapılması usûlüne uygun ve sevaplıdır.

a-Önce Eûzu-Besmele çekilerek, "Cünüblükden arınmak için gusül abdesti almaya" diyerek niyet edilmeli,sonra da cinsel organı ve çevresini yıkamalıdır.

b-Eller tekrar yıkanıp, dişler misvaklanarak namaz abdesti gibi abdest almalıdır.Ne var ki bu abdestte ağıza verilen su boğaza kadar vardırılarak ağızçalkalanmalıdır. Su burna da iyice çekilmeli, sol elle burun içi karıştırılarakyıkanmalıdır.

c-Daha sonra da önce baş yıkanmalıdır. Baş yıkanırken kaşlara,sakallara-bıyıklara ve kulak kıvrımlarına iyice dikkat etmeli, suyu kıllarındibine ulaştırmalıdır. Küpeler ve yüzükler de oynatılmalıdır. Baştan sonavücûdun diğer organları da sağdan başlanarak yıkanmalıdır.

Yıkanırkenvücût iyice ovalanmalı, suyu gözeneklere emzirtmeli, ayrıca göbek kıvrımı daelden geçirilmelidir.

Kadınınuzun saçlarının yıkanması çoğu zaman zahmeti gerektireceğinden, bu meseledekadına kolaylık getirilmiştir. Aşağıda sunacağımız hadis bu kolaylığıbelgelemektedir.

  • Ümmü Seleme(r.anha) rivayet ediyor.

Hz.Peygambere sordum:

-Ya Resûlallah! Ben saç örgülerine itina edip iyice örgüleyen bir kadınım.Cünüblükten yıkanırken saç örgülerimi çözeyim mi?

Allah'ınResûlü (sav) sorumu şöyle cevaplandırdı:

-Saç diplerine üç avuç su akıtman senin için yeterlidir. Sonra da üzerine sudökünür,(bütün vücûdunu)yıkarsın, böylece temizlenmiş olursun.11 

Buhadisten anlaşılacağı üzere, kadın başını yıkarken saç örgülerini çözmeksizinsuyu saçların dibine nüfuz ettirebiliyorsa, örgülerini çözmeden yıkanabilir.

Kadınınyıkanırken parmağını üreme organına sokarak temizlik yapması zorunlu değildir.Zira yıkandıktan sonra kocasının menisi kendisinden çıkan kadının yıkanmasıgerekmez. Abdest alması yeterlidir.*

Sevişmek ğuslü(yıkanmayı) gerektirir mi?

Girdirmeveya boşalma olmadıkça sevişmek yıkanmayı (ğuslü) gerektirmez. Ancak aşağıdasunacağımız durumlar abdesti bozar.

a-Şehvetlenmeden ötürü gelen mezi abdesti bozar.

b-Mezi gelmese de cinsel organların çıplak durumda iken teması da abdesti bozar.Ancak çıplak temas olmaksızın gönül alıcı nitelikteki öpüş abdesti bozmaz.

Hz.Âişe validemiz, Yüce Peygamberimiz'in abdest aldıktan sonra öptüğünü ve yenidenabdest almaksızın namaz kıldığını açıklamaktadır.12

c-Kendisinin veya eş dahil bir başkasının cinsel organını kavrayarak tutankişinin abdesti bozulur.

   Allah'ın Resûlü şöyle buyurur:

"Organını kavrayanadam abdest alsın, organını avuçlayan kadın da abdest alsın."13

d-Mahrem olmayan erkekle kadının elleri dahil vücûd organlarından biri ile çıplakolarak temaslarıyla abdestleri bozulur.14

* Zannedildiği gibi rüyalanmakerkeklere has değildir. Kadınlar da rüyalanabilir.

** Hz. Ali, Allah'ın Resûlü'nündamadı olduğu için bizzat sormaktan utanmış ve Hz. Mikdad'dan sormasını ricaetmiştir.

Bazı İslâm âlimleri bu hadistenöğretme gibi bir zaruret olmadıkça, kişinin karısının akrabaları yanındacinsellikten söz etmemesinin daha uygun olacağı görüşünü çıkarmaktadırlar.

Bak. Nevevî El-Ezkâr sh. 262. B.Beyan-ı Edebiz-zevci Mea Asharihi...

1 Buhârî K. Vüdû' B. 34 (1/52).

* Kişi âdet, lohusâlık ve cünüplüksebebiyle yıkanmayan Müslüman eşini yıkanmaya zorlayabilirse de, Hıristiyanveya Musevî olan eşini zorlayamaz.

Bu içtihadî görüş için bak. Nimet-iİslâm 775.

2 Buhârî K. Ğusl B. 28, El-Lü'lüü vel-MercanHn. 199.

İslâm'ın ilk döneminde menigelmedikçe yıkanmak gerekmiyordu. Hz. Peygamber bu ve benzeri hadisleriylegerekeceğini bildirmişdir. Hz. Âişe validemiz de boşalmaksızın ilişki sebebiyleyıkanılması gereğini, yaşadığı fiilî sünnetle açıklamıştır. (Müsned 6/110)

3 Buhâri K. Ğüsli B. 24 (1/75).

* Cünüb kişinin Kur'ânokuyabileceği ictihadında bulunan İslâm bilginleri yanısıra, Kur'ân-ı Kerîm'iele alabileceklerini caiz gören müctehidlerimiz de vardır.

Bak. Avnul-Ma'bud 1/384.

4 S. Nesâi 1/75.

5 C. Sağir 1/15.

6 Ebû Davûd K. Tahâreti B. 86 Hn. 219.

7 Müsned 6/107.

8 Levâmiul-Ukûl 5/437-8.

9 Ebû Davûd K. Tahâreti B. 90 Hn. 227, Mesâbih Hn.464.

10 İ. Mâce K. Tahâreti B. 106 (Hn. 598)

* Hanefiler dışındaki bazı İslâmbilginlerine göre ğusüle niyet etmek de farzdır.

11 İ. Mâce K. Tahâreti B. 115 (Hn. 621).

* Bak. Fetevay-ı Hindiye Türkçe Neşir 1/50.

12 Müsned 6/62.

13 Feyzül-Kadîr 3/153.

14 Fıkhî hükümler ve Şafiîmezhebine ait son iki görüş için bak. Fetevay-ı Hindiye Türkçe neşir 1/43, 50, Halil Gönenç Büyük Şafii İlmihali 51-2.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/28-cunubluk-ve-gusul-13-391h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim