27- Vücût Organları Üzerinde Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

27- Vücût Organları Üzerinde Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
27- Vücût Organları Üzerinde Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

27- Vücût Organları Üzerinde Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

VücûtOrganları Üzerinde Yapılması Emir veya Tavsiye Olunan İşlemler

a-Hitan; Sünnet Olmak

Vücûtorganlarımız üzerinde yapılması gerekenlerin başında hitan; sünnet olmagelmektedir.

SünnetOlma, İslâmî Görevdir

Peygamberimizbir hadîslerinde şöyle buyurur:

"Beşşey fıtrattandır; Bütün peygamberlerin şeriatlerinde yer alan ve uygulananişlerdendir.

"Bunlar,sünnet olmak, kasıkları traş etmek, bıyıkları kısaltmak, tırnak kesmek vekoltuk altı kıllarını yolmak/gidermektir."1

Peygamberimiz,bütün peygamberlerin şerîatlerinde yer aldığını bildirdiği sünnet olmayı, İslâmDini'ne girmenin vücuda yansıtılması gereken zahiri şartı gibi belirlemiş,Müslüman olan her bir ferde şöyle buyurmuştur:

"(Kâfirlikdöneminde vücudunda oluşan) kıllarını at, sonra da sünnet ol."2

Buhadis ve benzerleri, sünnet olmayı müminle kâfir arasını ayırıcı maddî birnişan olarak değerlen-

1-S.Müslim, K. Tahareti B. Hisalil-Fıtrati, Hn. 292.

2-C.Sağir 1/62, Feyzül-Kadir 2/161.

dirdiğiiçindir ki sünnet olma, İslâm Dini'ne mensubiyetin alâmeti/nişanı olarakgörülmüştür. Bazı İslâm âlimleri de sünnet olmadığı sürece İslâm Dini'ne girenkişinin Müslümanlığının eksik kalacağı, kestiği hayvanın etinin yenilemeyeceğigörüşlerine yer vermişlerdir.

Peygamberimizinhadîsleri ve bu hadîsler üzerindeki yorumlar sünnet olmanın öneminigöstermektedir.

DiniHüküm Bakımından Sünnet Olmak

Erkeküreme organının baş kısmını örten derinin kesilmesi anlamındaki hitan/sünnetolma Şafiî Mezhebi âlimlerine göre vâcib, Malikî ve Hanefî mezhebi bilginlerinegöre ise dinî hüküm bakımından sünnettir.

SünnetOlmanın Zamanı

Bazıİslâm âlimleri, Hz. İbrahîm'in oğlu İshak'ı ve Sevgili Peygamberimizintorunları Hasan ve Hüseyin'i doğumlarının yedinci gününde sünnet ettirdiklerikabulünden hareket ederek çocuğun doğumunun yedinci gününde sünnetettirilmesini, Peygambere uyuş olarak değerlendirmişlerdir.3 Ancak âkil-baliğoluncaya kadar ertelenmesinde dinî bir sakınca yoktur. Fakat bulûğ; ergenlikçağına girildiğinde sünnet ettirilmesi vâcibdir. Bulûğ çağını aşan ertelemeana-babayı günahkâr kılar.

KızlarınSünneti

Peygamberimizbir hadîslerinde şöyle buyurmuştur: "Hitan; sünnet olmak erkekler içinsünnettir; Peygamberin yolunu izlemektir. Kadınlar için ise yücelticidir."4

Şâfiimezhebi müçtehidlerine göre sünnet olmak erkeklere olduğu gibi kadınlara davâcibtir. Ancak Hanefî mezhebi âlimlerine göre kadınlar için sünnet olmanındinî bir gereği yoktur. O, ancak cinsel tatmine daha çok ortam sağlayacağı içinerkeğe yapılan bir armağandır.

Kadınlarınsünnet edilmesini öğütleyen hadîslerde cinsel tatmin hususuna değinilmektedir.Kız sünnetçiliği ile bilinen Ümmü Atıyye isimli kadına Peygamberimizin şöylecetalimat verildiği rivayet edilmektedir

-Fazladerin kesme. Derin kesmemek kadın ve erkek için daha çok cinsel tatmineerdiricidir. 5

İslâmülkelerinin büyük çoğunluğunda kadınların sünnet edilmemesi, dinî ölçülerinkadınlar için bu işlemi zaruri görmemesinden, gerektirici bir fazlalık olduğuzaman da ancak baş vurulabilir kılmasındandır. Nitekim Hanefî mezhebibilginlerinin kadınlar için sünneti gerekli görmediklerini arzetmiştik.

ZiyafetVermek

Gösterişeve haram türden eğlencelere yer vermeksizin çocukların sünnetinde davetverilerek ikramda bulunulması ve yapılacak davetlere şartlar uygunsa gidilmesiyapılabilir doğru bir iştir.

3-Fethül-Bari...10/343-5

4- EbûDavûd, K. Edeb B. Ma Câe Fi-Hitan (Avnül-Mabûd 14/187). Ayrıca bak. İslâm'aGöre Cinsel Hayat 1/132-136.

5-Avnül-Ma'bûd, 14/184.

b-Tırnak Kesmek. Ön ve Arka Uzuvların Çevresindeki Kılları Gidermek, Koltuk AltıKıllarını Yolmak; Traş Etmek

Vücûtorganları üzerinde yapılması gerekenlerin önemli bir bölümünü de yukarıdaaçıkladığımız işlemler teşkil etmektedir.

Peygamberimiztarafından bütün Peygamberlerin şerîatlerinde yer aldığı bildirilen vücuttemizliğini sağlayıcı bu işlerin yapılması İslâm Şerîati'nde de emir ve tavsiyeolunmuştur.

Allah'ınResûlü'nün her cuma günü boy abdesti alınıp koku sürülmesini öğütleyenhadislerindeki ana gaye esas alınarak bu temizlik işlerinin her cuma günüyapılması dinimizin temizliği amaçlayan ölçülerine uygun düşer. NitekimPeygamberimizin Cuma günleri, Cuma namazından önce tırnaklarını kestiği vebıyıklarını kısaltıp düzelttiği rivayet edilmektedir. Ancak Onun, bu vücuttemizliklerinin her hafta yapılmasını gerektiren görev yükleyici bir emritavsiyesi yoktur. Tırnaklar uzadıkça kesilmeli, kıllar uzadıkça dagiderilmelidir.

Bugörevlerimizle ilgili tek sınırlayıcı ölçü şudur:

Hz.Enes (r. a. ) anlatıyor:

"Bıyığıkısaltmak, ön ve arka organların çevresindeki kılları traş etmek, koltuk altıkıllarını gidermek ve tırnak kesmek hususunda (Peygamberimiz tarafından) bizezaman belirlendi. Bunları kırk geceden fazla bir süre ertelemememiz emredildi."6

Peygamberimizbir diğer hadislerinde de şöyle buyurmuştur:

"Önve arka organların çevresindeki kılları traş etmeyen, tırnaklarını kesmeyen vebıyıklarını kısaltmayan kişi bizim ölçülerimiz üzerinde yaşayanlardan değildir."7

Buradaönemli bulduğumuz iki hususa değinmek istiyoruz.

a-Yaşadığımız dönemlerde bazı kadınlarımızın kırk günü aşan sürelerde uzuncatırnak bırakmaları, temizlik kurallarımıza ve Peygamberimizin emirlerineaykırılıktır. Ayrıca bâtıl din ve ideoloji mensubu kadınlara benzemedir.Aykırılık da, benzeme de günahtır. Mutlaka kaçınılması gerekir.

b-İslâmbilginlerinin işaret ettikleri gibi, amaç temizliği sağlamak olduğu için, etekbölgesi ve koltuk altı kılları, traş etme, ağdalama ve de başka yöntemlerlegiderilebilir. Özellikle kadınlarımızın açıklanan vücut temizliğine duyarlıolmaları Peygamberimizin buyruğudur.

c-BurunKıllarını Kısaltmak

Vücutorganlarımızla ilgili yapılması gereken işlerden biri de budur.

Uzayanburun kıllarının görünümü çirkinleştirdiği açıktır. Bunun içindir kiPeygamberimiz şöyle emir buyurmuştur:

"Bıyıklarıkısaltınız, sakalları da uzatınız. Burun deliklerindeki kılları da kısaltınız."8

d-Sakalı Uzatıp Bıyığı Kısaltmak

Özelbölümünde geniş bir şekilde incelenecektir. Bu sebeple burada açıklamaya gerekgörmüyoruz.

6- İ.Mâce Hn. 295.

7-C.Sagîr 2/181.

8-C. Sagîr 1/13.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
https://www.alirizademircan.net:443/27-vucut-organlari-uzerinde-yapilmasi-ve-yapilmamasi-gerekenler-16-328h.htmlSexual Life According To IslamİSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYATСЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМАئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇشبيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim