27- Evlilikte Cinsel İlişkiye Yönlendirici Kurallar ve Gusül

27- Evlilikte Cinsel İlişkiye Yönlendirici Kurallar ve Gusül
27- Evlilikte Cinsel İlişkiye Yönlendirici Kurallar ve Gusül

27- Evlilikte Cinsel İlişkiye Yönlendirici Kurallar ve Gusül

Eşler Ayrı Ayrı mı, Yoksak Beraber mi Yatmalıdır?

İslâm bu hususdakesin bir kural koymamış olmakla beraber aşağıda sunulacak Kur'ân ve Sünnetölçüleri beraberce yatmanın tercih edilebilirliğinin işaretleri olarakdeğerlendirilebilir.

a) Aile hayatındageçimsiz kadınlara verilebilecek terbiye edici Kur'ânî bir ceza da onlarıyataklarında terk etmektir.

Yataklarında terkbir nevi ceza olduğuna göre asıl olanın beraberce yatmak olabileceği kabuledilebilir.

Allah'ın Resûlü'nünâdet gören eşleriyle de bir arada yattığına dâir sahih rivâyetler beraberyatmanın daha fazîletli olduğuna bir işaret sayılabilir.

b) -Salât ve selâmüzerine olsun- O'nun cinsel ilişki olmaksızın da sevişmeye teşvik edici fiilîve sözlü sünnetleri, ayrıca kadının kendisini kocasına sunma görevi, beraberyatmaya yöneltici sünnet ölçüleri olarak alınabilir.

Ne var kiarzettiğimiz üzere kesin bir kural yoktur. Eşlerin müşterek arzusuyla ayrı ayrıyatılabilir. Kadını bağımsız bir yatak sâhibi olarak zikreden aşağıdaki hadisiayrı ayrı yatılabileceğinin delili olarak görebiliriz.

  • Hz. Câbir (R.) anlatıyor.

Allah'ın Resûlü onaşöyle buyurdu:

- (Çocuksuz birevde) biryatak kocaya, bir yatak karısına, üçüncü yatak da misafire olmak üzere üç yatakolabilir. Dördüncü bir yatak ise ancak Şeytan içindir.1 

1 Müsned 3/293. Ebû Davûd K. Libas45 (Hn. 4142)

Dördüncü yatağın Şeytan'lairtibatlandırılması -Allah bilir- israfın kaçınılması gerekli Şeytanî bir amel olduğunuaçıklamak içindir.

* Allah'ın Resûlü Hz. Muhammed(sav), hayatın her anı ve safhasında önder edinilmesi için Peygamber olarakgörevlendirilmiştir. Evrensel görevi gereği, insan hayatı ile ilgiliöğrenilmesi gerekli bütün öğretileri de örneklendirmiştir.

O'nun hayatında gereksiz olan veyaörtülmesi gerekli bulunan bir durum yoktur. Bu sebeble O'nun bütün sözleri,davranışları ve işleri öğrenilip öğretilmeli, her mü'min fert de muhtaç olduğuörneği seçip, izlemelidir.

Yukarıda sunulan hadis de O'nunöğrenilip öğretilmesi gereken sünnetlerinden biridir.

Yetersiz bilgi ve yüzeyselbakışlarla değerlendirilemeyeceği için bazı mü'minlerce Allah'ın Resûlü'nünyüce şanına gölge düşüreceği sanılan bu hadis, aslında İslâm Dini'nin insancinselliği üzerindeki gerçekçiliğini örneklendiren âbidevî bir hadisdir. Böylebir örneği açık bir şekilde ancak gerçekçiliğin doruğunda yaşayan evrensel birpeygamber verebileceği için de O vermiştir.

Yaptığımız bu genel açıklamayıözelleştirelim:

Allah'ın Resûlü Hz. Muhammed (sav)diğer bütün peygamberler gibi insan olup, fiziği mükemmel olan olgun birerkektir. Allah'a yakınlığı ve sürekli vahiy alması sebebiyle ruhânî zevkleriçinde bulunmakla ve cinsel arzularına son derece hâkim olmakla beraber, O'nuncinsel mesajlar saçabilen bir kadından etkilenmesi gayet tabîidir. Çünküerkeklik fıtratı bunu gerektirdiği gibi, insanlığa sunulacak örneklerin herinsanı kuşatıcı tabîi şartlar içerisinde verilmesi zarûreti de bunugerektirmektedir.

Evet, O'nun cinsel mesajlar verenbir kadından etkilenmesi tabîiydi. Sahîh olduğunda şüphe olmayan bu hadis,etkilenişinin belgesidir. Ahzâb Sûresi'nin 52. âyeti de etkilenebileceğinindelilidir. Etkilenmek için ani bir bakış da kâfidir. Ani bakış ise helâldir.

Peygamberleri, cinselliği olan,vahiyle yücelmiş erkekler olarak tanıyabilmiş kişi için bunda yadırganacak birtaraf yoktur.

Etkilenmede diğer olgun erkeklergibi olan Allah'ın Resûlü'nün peygamberliği gereği onlardan farkı, aldığıcinsel mesajları irade potasında eritebilir olmasına karşılık, onların pekçoğunun buna güç yetirememesidir.

Allah'ın Resûlü (sav) saçılancinsel mesajları irade potasında eritmenin sayısız örneklerini vermiştir.

O, cinsel yönden etkilenmedurumunda kalıp da iradesine hakim olamayarak şehvetle bakacak veya zînayadüşecek erkeklere ne yapmaları gerektiğini öğretebilmek için bu hadistegörüldüğü gibi istisnaî, fakat gerçekçi bir yol izlemiş, bizzat eşine gelerekve geldiğini açıklayarak eşlere gelinmesi gereğini öğretmiştir.

O'nun, mahrem hayatına ait olan bueylemini bizzat açıklamış olması ise öğretisini evrensel kılmak içindir. Ondörtasırdır İslâm bilginlerinin açıkladığı bu ve benzeri hadisleri bizimduyurmamızın amacı da, O'nun cinsel haramları önleyici bu öğretisini yaymakdır.

Evlilik İçinde Cinsel İlişkiyi Öğütleyen Düstûrlar

İslâm Dini cinselduygular ve arzuların baskı altında tutulmamasını, evlilik yoluyla cinselhayatın başlatılmasını emir ve tavsiye buyurmuştur. Ancak evlilik içinde şuzamanda veya bu mekânda mutlaka cinsî münâsebette bulunulması şeklinde uyulmasıgerekli bir ölçü koymamıştır. Ne var ki değerlendirmeye alabileceğimiz bazıöğütleyici düstûrların mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

Biz bu öğütleyicidüstûrları dört madde halinde açıklamaya çalışacağız.

İstenildiği zaman cinsel ilişkidebulunmak

İslâm Dini'nin cinsîmünasebetle ilgili en açık öğüdü, erkeğin gücü ve kadının ihtiyacı ölçüsündearzu edildiği zaman yapılmasıdır.

Kuvvetli bir arzuduyulduğu zaman ertelemeksizin ilişkiye girilmesinin dinî ölçülere göre vâcibgörev olarak değerlendirmek de mümkündür. Çünkü Allah'ın Resûlü'nün aşağıdasunacağımız cinsel haramlardan korunma amacına yönelik fiilî ve sözlü sünneti,görev yükleyici vasıftadır.

  • Allah'ın Resûlü sahâbileriylebirlikte oturuyordu. Bir ara (kalktı. Eşlerinin ikamet buyurduğu odalardan birine)girdi. Sonra da çıktı veyıkandı. Durumu sezen bir sahâbi sordu:

-Yâ Resûlallah!Yoksa yıkanmanızı gerektiren bir şey (cinsel ilişkiniz) mi oldu?

Allah'ın Resûlüşöyle buyurdu:

-Evet, bulunduğumyerden bir kadın geçince kalbimde kadın arzusu oluştu. Oluşunca da eşlerimdenbirinin yanına giderek ilişkide bulundum.* 

Arzu duyulduğu zamanböyle eşlerinizle cinsel ilişkide bulunmanız, sizin için cinsel haramlardankoruyucu olur.1 

Bu hadisin diğer birrivayet şekline göre Allah'ın Resûlü anılan olay dolayısıyle şöyle buyurdu:

-Hoşuna giden birkadın vesilesiyle sizden birinizin kalbinde cinsel arzu oluştuğunda, hemeneşinin yanına giderek ilişkide bulunsun.

Bu tarz davranış,içinde oluşanı giderir. (Çünkü hoşuna giden kadınınkinin benzeri eşinde devardır).2 

Arzu duyulduğu zamancinsî münâsebete teşvik buyurulması, gece-gündüz, sabah-akşam ve hazar-seferayrımı yapılmadığının delilidir. Nitekim Allah'ın Resûlü'nün hayatında ikindive yatsıdan sonrayı seçilmiş zaman dilimleri olarak görebildiğimiz gibi, Hz.Âişe vâlidemizin zifafı örneğinde olduğu gibi kuşluk vaktinin, Hz. Safiyeannemizin zifafında olduğu gibi sefer halinin de benimsendiğini görebiliyoruz.

Cuma günü cinsel ilişkide bulunmak

Allah'ın Resûlü'nünarzu duyulduğu zaman cinsel ilişkide bulunulmasını öğütleyen buyruğu yanındabir diğer öğütleyici açık buyruğu da Cuma günü Cuma namazından önce ilişkidebulunulmasıdır.

-Salat ve selâmüzerine olsun- O, şöyle buyurur:

"Her Cuma günükarısıyla cinsî münâsebette bulunamayacak olanınız var mı? İyi ya bunda hemkendisinin, hem de eşinin yıkanması sevâbı olmak üzere iki birim sevab vardır."

  • Cuma gününün öğütlenmesininsebebleri

Cuma namazından öncecinsel ilişkide bulunulmasının Peygamberimiz tarafından öğütlenmesinin-doğrusunu Allah bilir- şu sebepleri olabilir:

a- Mü'minlerihaftada bir defa olsun yıkanmaya iyice alıştırmak.

Allah'ın Resûlühaftada bir defa olsun mutlaka yıkanılmasını şöylece emir buyurmaktadır:

"Allah(ın rızasını kazanmak) için her yedi günde bir günbaşını ve vücûdunu yıkaması her bir mü'minin görevidir."3

"Cuma günü bütünvücûdunu yıkamak âkıl-bâliğ (ergin) her mü'minin yapması gereken (vacib) görevdir."4 

İslâm bilginlerininçoğunluğu bu hadislerdeki emirleri yıkanılmasını gerekli kılıcı emirler olarakdeğil de, tavsiye edici emirler olarak değerlendirmektedirler. Ne var kiyıkanmanın vücûdun dolaşım ve deri altı savunma sistemini güçlendiricietkisinin daha bir ortaya çıktığı ve sık sık yıkanılmasının ilim diliyleöğütlendiği, devrimizde bu hadisleri zâhîri üzerinde yorumlamak, dinin rûhunadaha uygun olur.

b- Cinsel temasyıkanmayı gerekli kılacağından, mü'minlerin tertemiz bir şekilde bir arayagelerek ibâdet etmelerini sağlamak.

c- Nefsî arzulardanarındırarak, müşterek ibâdet için daha verimli bir rûhî ortam hazırlamak.

Yukarıda işaretettiğimiz sebebleri benimseyen bazı müctehid âlimler, Perşembe günü gecesicinsî münâsebette bulunulmasının da, Cuma günü yıkanılmasını öğütleyenhadislerin kapsamına girebileceğini, aynı sevaba erdireceğini ifadeetmişlerdir.

Her temizlik döneminde cinsel ilişkide bulunmak

İslâm Dini'ninilişkide bulunulması ile alâkalı bir öğüdü de en az ayda bir defa ilişkiyegirilmesidir. Çünkü Yüce Allah, Bakara Sûresi'nin iki yüzyirmi ikinci âyetindeşöyle buyurmaktadır:

"(Ey Muhammed!) Sana kadınların ay halini (hayız) soruyorlar. De ki; o birezadır.

Ay halindeyken onlardanayrılın; temizleninceye kadar onlara yaklaş(ıp cinsî münâsebette bulun)mayın. İyice temizlendikleri zamanAllah'ın emrettiği yer(vagina)denonlara yaklaşın. Şüphesiz Allah (her ay temizlendiklerinde kadınlarına) dönenleri sever. (O) İyice temizlenenleri (ay halinde önden ve arkaorgandan cinsel ilişkiye girmekten kaçınanları da) sever."

Açıkça anlaşılacağıüzere Yüce Allah ay halinden temizlendikleri zaman eşlerle cinsî münâsebettebulunulmasını emrediyor.

Buradaki ilâhî emribazı tefsirciler gibi yapılması gereğini değil de yapılabilirliğini içeren emirolarak alabiliriz. Ancak cinsî münâsebet her zaman yapılabilir olduğuna göreburadaki emri anlamlandırmak için görev yükleyici emir olarak değerlendirmekdaha doğrudur. Nitekim bazı İslâm bilginleri de böyle değerlendirmişlerdir.Çünkü emirlerden ilk anlaşılması gereken budur. Kaldı ki aşağıda sunacağımızilmî nükteler de bu ilâhî emri görev yükleyici veya öğütleyici emir olarakgörmemizi gerekli kılmaktadır.

a- İslâm dinindeboşanılacak kadını temizlik döneminde cinsel ilişkiye girmeksizin boşamakKur'an'ının Talak sûresinin 1. ayetiyle yüklediği görevdir. Emir - tavsiyeniteliğindeki bu görev, her temizlik döneminde cinsî münâsebette bulunulmasınınbeklenen tabîi bir durum olarak değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.

O halde her ay halisonrası temizlik devresinde -sıhhî bir mazeret olmaması halinde- cinselilişkide bulunulması gerekir.

b- Allah'ın Resûlübir hadislerinde şöyle buyurmaktadır:

"Her ay bir cinselilişki mü'mine yetebilir."5 

Bu hadis de her ayen az bir defa ilişkide bulunulması gereğine yönelticidir.

c- Hz. Ömer'inaşağıda sunacağımız olayda görülecek ictihâdı da asgarî olarak her ay birmünâsebette bulunulması ile ilgili öğüde kaynak teşkil edici vasıftadır.

Hiç şüphesizmüctehid sahâbilerin görüşleri, dinin rûhunu yansıtıcıdır.

Olay:

Bir kadın Halîfe-iMüslimin Hz. Ömer'e gelerek, kocasının kendisiyle cinsel ilişkidebulunmadığından şikâyet eder.

Hz. Ömer kocayıcelbederek sorar.

-Ne dersin?

-Yaşlandım, (eski) gücüm kalmadı.

-Her ayda bir defayapabilir misin?

-Daha fazlasını.

-Kaç günde bir?

-Her temizlikdöneminde bir defa yapabilirim.

Kocadan bu cevablarıalan Hz. Ömer kadına döner ve şöyle buyurur:

-Yürü git. Kocandabir kadına yetecek kadarı vardır.6 

 

Her dört ayda bir cinsel ilişkidebulunmak

Yüce Allah'ın,îlâ'yı dört ayla sınırlaması, yani yemin edilmiş olsa da kadının dört aydanfazla cinsel yoksunluğa mahkûm edilemeyeceğine hükmetmiş olması, bazıbilginleri her dört ayda bir asgarî bir defa cinsel ilişkide bulunmanın farzolduğu görüşüne yöneltmiştir.

Bu görüşe göre dörtayı aşan erteleme farzı terketmek olacağından haramdır.

  • Sevişmek

İlişkidebulunmaksızın sevişmek ise Müslümanın her zaman başvurabileceği hayırlı bireğlencedir. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:

"Dört amelin dışındaAllah'ın anılmadığı her söz, davranış ve iş (önemsiz) bir oyun, (değersiz) bir eğlencedir. Bu dört amelden biri de kişinineşiyle sevişmesidir."7 

1 M. Zevâid 4/292.

2 Müslim K. Nikâh B. 10

Benzeri hadisler için bakınız:Ahmed Davudoğlu Sahîh-iMüslim Tercüme ve Şerhî 7/220-1.

Merhum A. Davudoğlu İmam Nevevî'dennaklen bu hadisi şöyle yorumlar:

Resûlullah (sav) Efendimiz'in bikadın görerek (eşlerinden biri olan) Hz. Zeyneb'e gelmesi ve onunla cinsîmünasebette bulunması, ashabına ilim ve irşad içindir. Dışarda bir kadıngörerek onda gözü kalanların böyle yapmaları icab eder.

3 M.K. Ummal 6/415. Hüsnül-ÜsvetüĞaslül-Mereti-Yevmel-Cümüati

4 M. Mesâbîh Hn. 538, 539.

5 M.K. Ummal 6/415.

6 M.K. Ummal 6/421.

7 Feyzûl-Kadîr 5/23, Müsned 4/144.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/27-evlilikte-cinsel-iliskiye-yonlendirici-kurallar-ve-gusul-13-392h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim