26- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -7 Eşler Arasındaki Cinsel Haramların Keffâretleri

26- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -7 Eşler Arasındaki Cinsel Haramların Keffâretleri
26- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -7 Eşler Arasındaki Cinsel Haramların Keffâretleri

26- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -7 Eşler Arasındaki Cinsel Haramların Keffâretleri

Cinselharamlar, haram olmak itibariyle aynı ise de mâhiyetleri farklıdır.

a)Tek başına yapılan cinsel haramlar (şehvetle bakmak, gereksiz masturbasyon...)

 

b)Evli olan veya olmayan erkekle kadın arasında yapılan cinsel haramlar(aşıkdaşlık, zina...)

c)Erkekle erkek, kadınla kadın arasında yapılan cinsel haramlar (homoseksüellik,sevicilik...)

d)Erkekle hayvan, kadınla hayvan arasında yapılan cinsel haramlar...

e)Evli olan eşler arasında yapılan cinsel haramlar (âdet hali teması, îlâ, zıhâr,oruçlu iken ilişkide bulunmak, ters yoldan temas...)

Mâhiyetlerigibi; ferde, aileye ve cemiyete yönelik zararları da farklı olan bu cinselharamların (a) bendinde açıklananları yalnız tövbeyi gerektirirken, (b, c, d)bendlerinde açıklananları da tövbeyi ve hukûkî cezaları gerektirmektedir.

Hukûkîcezâları"Cinsel Suçların Cezaları" bölümünde izleyeceğiz.

(e)bendinde açıkladığımız türden haramlar da keffâreti gerektirmektedir. Yalnızters yoldan temas bunun dışındadır. O, tazîri (hukûkî cezayı) gerektirir.

Sözlükteiyice örten anlamına gelen keffaret, özelde işlenen günahı ve suçu örtücüişlemdir. Keffâret vasfındaki görevler esîr (köle) azad etmek, oruç tutmak,yedirmek ve giydirmek şeklindedir. Keffâretler daha çok ferdin dindarlığı ileilgilidir. Esîr azadı dışındakiler istenilse de hukûkî takibe konu edilemezler.Fakirlik ve hastalık halinde de düşerler.

Keffâretiolduğu cinsel haramın günahını örtücü ameller, Kur'ân ve Sünnet'te zıhârkeffareti gibi doğrudan keffâret ismi ile anılırlar. İhramlı iken yapılancinsel haramların gerektirdiği deve ve koyun kurban edilmesi gibi özel cezalarıda, keffâret içinde değerlendirebiliriz.

Keffâretlerdedikkati çeken mühim bir özellik de, sosyal adâlete yöneltici oluşlarıdır.

Hatalarısosyal yardımlaşmaya yol kılan İslâm...

O,ne büyük nizamdır.

Âdethalinde cinsî münâsebette bulunmanın keffâreti

Âdethalinde cinsî münâsebette bulunmak, Allah'ın koyduğu bir yasağı çiğnemek olduğuiçin, Allah'ın Resûlü bu haram işlemi yapan kişi hakkında şöyle buyurur:

"Birdinar veya yarım dinar sadaka verir."

Beşbölü iki dinar ölçüsünde sadaka verilebileceğini de şu hadis bize öğretiyor:

Hz.Ömer'in (r.a) cinsî münâsebete ilgi duymaz olan bir câriyesi vardı. Ne zamanona yaklaşmak istese âdetli (hayızlı) olduğunu ileri sürerdi.

Onagüvenini yitirdiği için bir defasında mazeretini ciddiye almayıp onunla yattı.Fakat gerçekten âdetli olduğunu anladı.

Gelipdurumu anlatınca Allah'ın Resûlü ona beş bölü iki dinar ölçüsünde sadakavermesini emir buyurdu.1 

Sonhadis, bir dinar olması gereken sadakanın kişinin maddî durumuna göre beş bölüüç ölçüsünde azaltılabileceğini ifade ediyor.

Birdinar 4,25 gramaltına eşittir.2

Îlâ'nınkeffâreti

Îlâ,cinsel ilişkiye girilmeyeceğine ilişkin yemin olduğu için kadının cinselhakkına tecavüzdür, dolayısıyla haramdır. Haram olduğu için de günahdır. Onunkeffâreti yemin keffâretidir.

Yeminkeffâretini Yüce Allah Mâide Sûresi'nin seksen dokuzuncu âyetinde şöyleaçıklıyor:

"Allahsizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat bilebile yaptığınız yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Bozulan yeminin keffâretiailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksulu yedirmek, yahut giydirmek,yahut da bir köle azad etmektir. Verecek bir şey bulamayan için de üç gün oruçtutmaktır. Yapıp da bozduğunuz yeminlerinizin keffâreti işte budur.Yeminlerinizi koruyun. İşte Allah âyetlerini size böyle açıklar ki,şükredesiniz."

Zıhâr'ınkeffâreti

  • Kur'ân-ı Kerîm'de zıhâr keffâreti

YüceAllah, zıhâr'ın asılsız ve çirkin bir sözlü işlem olduğunu beyan ederek, onunkeffâretini de şöylece açıklamaktadır.

 

MücadeleSûresi Âyet 3-4:

"Karılarınazıhâr yapıp sonra sözlerini geri almak isteyenlerin karılarıyla cinsel ilişkidebulunmadan önce bir esir (köle) azad etmeleri gerekir.

İşteböyle, size bu hususta öğüt verilmektedir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdanhaberdardır.

Salıverecekesir bulamayanın ise karısıyla cinsel temasda bulunmadan önce aralıksız iki ayoruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin, altmış yoksulu doyurmasılâzımdır.

Buaçıklama Allah'a ve O'nun Resûlü'ne hakkıyla iman etmeniz içindir. İşte bunlarAllah'ın koyduğu sınırlardır. İnkâr edenler için can yakıcı bir azab vardır."

  • Sünnet'de zıhâr keffâreti
  • SahâbiSelemetü b. Sahr (r.a.) anlatıyor.

Ben (zannıma göre) diğer insanlardan daha fazlacinselliğe düşkün bir adamdım; (sıkca ve çokça cinsî münâsebette bulunurdum.)

Ramazanayı girince karımla cinsî münâsebette bulunarak orucumu bozacağımdan korktumda, bir tedbir olarak Ramazan çıkıncaya kadar karıma zıhâr yaptım.

Fakatbir gece (karım) bana hizmet ederken,vücûdundan bir yer açılıp gözüme ilişince, dayanamayıp onunla yattım.

Sabaholunca durumu kavmim(in çevremdeki insanların)a duyurdum ve benimle beraber Allah'ın Resûlü'ne gelin( de ne yapılması gerektiğiniöğrenelim) dedim.

Allah'ayemin olsun ki hayır seninle gelemeyiz, dediler.

Bende (tekbaşıma) giderek,Allah'ın Resûlü'ne durumu bildirdim.

(Aramızdaşu konuşma geçti.)

-Yâ Seleme! Sen bu işi gerçekten yaptın demek.

-Ben bu işi yaptım, yaptım Yâ Resûlallah! Yaptım ama Allah'ın hükmünü kabulhusûsunda sabırlı olacağım.

Benimhakkımda Allah'ın sana bildirdiği şekilde hüküm ver.

-Bir esir(köle) azad et (Yâ Seleme!)

Ensemebir şaplak indirerek şöyle dedim:

-Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben kendimdenbaşkasına mâlik değilim; (kölem yok ki azâd edeyim.)

-Ard arda ikiay oruç tut.

-Ben yaptığımı başka değil, ancak oruç sebebiyle yapmadım mı? (Yâ Resûlallah! Ben bunanasıl güç yetiririm.)

-Öyleyse altmış yoksula bir vesk hurma (dağıtıp) yedir.

-Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki biz karı koca açolarak geceledik. Bizim bir yiyeceğimiz yok. (Bir vesk hurmayı nereden bulacağız).

-Peki öyleyse (mensubuolduğun) BenîRuzeyk kabilesinin zekât memûruna git, sana hurma versin. Bir vesk (ikiyüz kilogram) hurmayı altmış fakiredağıtıp yedir. Kalanını da ailenle beraber yersin.

Seleme(r.a.) anlatımını şöyle sürdürüyor:

-Kavmime döndüm ve onlara şöyle dedim:

-Sizin katınızda darlık; hatalı değerlendirme görüp buldum. Ama Allah'ınResûlü'nün katında genişlik (gördüm). İsabetli karar buldum. Üstelik zekâtlarınızdan bana (verilmesini de) emir buyurdu.3 

Oruçluiken cinsel ilişkide bulunmanın keffâreti

Oruçluiken cinsel ilişkide bulunmanın keffareti esir azad etmek veya ardarda iki ayoruç tutmak ya da altmış fakiri doyurmaktır.

Aşağıdasunacağımız hadis adı geçen keffâreti açıklamaktadır:

EbuHüreyre (r.a.) anlatıyor.

Birmü'min Allah'ın Resûlü'ne geldi ve şöyle deyiverdi:

-Mahvoldum Yâ Resûlallah!

- (Dur bakalım) Seni mahveden nedir?

-Ramazan orucunu tutarken, karımla cinsî münâsebette bulundum.

-Azad edecek bir esir (köle) bulabilirmisin?

-Hayır.

-Ardarda iki ay oruç tutabilir misin?

-Hayır.

-Altmış fakiri doyurabilecek yiyeceği bulabilir misin?

-Hayır.

Budiyalogdan sonra adam oturdu. Bu sırada Allah'ın Resûlü'ne içi hurma dolu birzenbil getirilince:

- Al da bunu sadaka olarak dağıt,buyurdu.

Adamcağızise şöyle dedi:

-Bizden daha fakirine mi vereyim Ya Resûlallah!

Allah'ayemin ederim ki bir ucundan diğer ucuna kadar Medine'de bu hurmaya bizden dahaihtiyaçlı olan bir tek aile bile yoktur.

Adamcağızınbu sözleri üzerine (yalnız tebessüm buyurmak âdeti iken) Allah'ın Resûlü yan dişleri görülürcesinegüldüler ve şöyle emir buyurdular:

-Hadi git de bunu ailene yedir.4 

1 Hadisler ve bu hadislerle ilgiligörüşler için bak. Avnül-Mabûd 1/445..., En-Menhelül-Azbül-Mevrûd 3/45.

2 Zekât'ın nisabı 20 dinar = 85 gr.altın olduğuna göre bir dinar 4.25 gr. altındır.

3 Et-Tac 2/3534.

4 Et-Tac 2/67.

Keffareti açıklamak için sunulan buhadis, malî ve bedenî gücü olmayan bir sahâbiyi örneklendirmektedir. Gücü olanhiç şüphesiz ya esir azad edecek veya iki ay oruç tutacak, ya da altmış fakiridoyuracaktır.

Şafiîmüctehidler bu hadise dayanarak oructa keffaretin yiyerek-içerek değil,yalnızca cinsel münasebet yoluyla orucunu bozan erkekler için gerekeceğiiçtihadında bulunmuşlardır.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/26-esler-arasinda-cinsel-haramlar-ve-keffaretler-7-esler-arasindaki-cinsel-haramlarin-keffaretleri-13-393h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim