25- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -6 İtikâfda Cinsel İlişkide Bulunmak

25- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -6 İtikâfda Cinsel İlişkide Bulunmak
25- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -6 İtikâfda Cinsel İlişkide Bulunmak

25- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -6 İtikâfda Cinsel İlişkide Bulunmak

Evlilikiçi cinsel haramlardan bir diğeri de itikâfta cinsî münâsebette bulunmaktır.

İtikâf nedir?

İtikâf,cünûb olmayan erkeğin, hayızlı veya lohusa olmayan kadının Allah'a ibâdet maksadıylabir camide durmasıdır.

Kadınınevinin namaz kıldığı mahallinde itikâfa girmesi ise dinin özüne daha uygundur.

İtikâfbazı bilginlere göre en az bir gün bir gecedir. Bazı bilginlere göre çok az birsüre de olabilir. Ancak müekked sünnet olan asıl itikâf, Ramazan ayının son ongününde, on gün olarak girilen itikâfdır.

İtikaf,rûhun zevkidir. Şehvetlenmek, itikâfın lezzetini giderir. Bu sebeple olacakitikâfa giren kişinin oruçlu olsun veya olmasın cinsî münâsebette bulunmasıharamdır.

YüceAllah şöyle emir buyurur:

"...Camilerdeitikâfda iken eşlerinizle cinsel ilişkide bulunmayın..."1 

Bazıİslâm bilginlerine göre itikâfa girmiş olmaksızın da camilerde ilişkidebulunmak haramdır.2

  • İlişki ve sevişmeitikâfı bozar mı?

Boşalmaolsun veya olmasın itikâfda iken cinsî münâsebette bulunmak itikâfı bozar.

Öpüşmek,kucaklaşmak, çıplak olarak vücûtları temas ettirmek gibi sevişmeler ancak menigeldiği zaman itikâfı bozar.

Yalnızcadüşünmek veya bakmak sonucu meni gelse itikâf bozulmaz. Rüyalanmakla da itikâfbozulmaz.

1 Bakara 187.

2 İslâm'da Helâllerve Haramlar 1/588.

Eşler Arasında Cinsel Haramlar 10

İhrâmda İken Cinsî Münâsebette Bulunmak

Eşlerarasında cinsî münâsebetin geçici engellerinden biri de ihrama girmekdir. Busebeble ihrâma giren kişinin cinsî münâsebette bulunması haramdır.

Buhâramiyet, Kur'ân'la ve Sünnet'le sâbittir.

İhrâm nedir?

İhrâm;mîkat denilen ve sayıları belirli olan yerlerden birinde hac veya umreye ya daher ikisine birden niyet ederek telbiyede bulunmadır.

İhrâma giren kişi, Allah'a itâatsizliği ve insanlarla çekişip çatışmayı kendisineyasak kılmış olur.

İhramlıiken cinsî münâsebette bulunmayı yasaklayan Bakara Sûresi'nin yüz doksanyedinci âyetinde Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

"Hacbilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca başlayarak onu kendisine farz kılarsaartık hacda cinsel ilişki/ilişkiyle ilgili sözler, herhangi bir günaha sapmak,tartışmak/ilahi emirlere baş kaldırmak yoktur. Ne iyilik yaparsanız Allah onubilir, azığınızı alın, azıkların en hayırlısı Allah'ın emirleri ve yasaklarınaaykırılıktan korunmaktır. O halde ey akıl sahipleri! Ben(im azabım)den korkun."

Allah'ınResûlü:

"İhramlıkişi bir kadının nikâhına tâlip olamaz, evlenemez ve evlendiremez."1 buyurarak, ihramlı ikencinsî münâsebetle yanısıra evlenmeyi de yasaklamıştır.

İhramlının Sevişmesive Cinsî Münâsebette Bulunması İle İlgili Bazı Meseleler

  • Sevişmek

Menigelsin veya gelmesin sevişmek haccı ve umreyi bozmaz. Ancak sevişmeden ötürüerkek için de kadın için de bir koyun veya keçi kurban etmek gerekir. Menigelmedikçe kurban gerekmeyeceğini ileri süren müctehidlerimiz de vardır.

Eşinincinsel organına bakarak veya yalnızca düşünerek, rüyalanarak veya masturbasyonyaparak ya da hayvanla ilişki kurarak menisi gelen ihramlının da haccı veyaumresi bozulmaz. Ancak masturbasyonla ve hayvanla ilişki kurarak boşalana birkoyun veya keçi kurban etmek gerekir.*

  • Cinsî MünâsebetteBulunmak

a)Arafatta vakfeden önce cinsî münâsebette bulunan eşlerin her ikisinin haclarıbozulur. Bozulmakla beraber, kalan vazifelerini yaparlar.

Herikisine de gelecek yıl haclarını kaza etmeleri farz olur.

Cezaolarak da birer koyun veya keçi kesmeleri gerekir.

b)Arafat'taki vakfeden sonra ve ihramdan çıkmadan önce cinsî münâsebette bulunaneşlerin hacları bozulmaz. Fakat ceza olarak birer deve veya sığır kurbanetmeleri gerekir.

c)Umre için ihrama giren kişi tavaf yapmadan önce cinsî münâsebette bulunursa,umresi bozulur. Ancak bozulan bu umreyi tamamlaması, sonra da kaza etmesigerekir. Ayrıca cinsel ilişkisinden ötürü bir koyun veya keçi kurban etmesivâcib olur.

İhramlıkişinin karısı da ihramlı idiyse, aynı şekilde onun da umresi bozulur. Kazaetmesi gerekir. Ayrıca bir koyun veya keçi kurban etmesi vâcib olur.

***

Bubölümde ihramlı iken işlenecek cinsel suçlar için kesilmesi ön görülen koyun,keçi, sığır ve deve kesme cezaları Kur'ân ve Sünnet kaynaklı olmayıpictihadidir. Bu ictihadlar, onları kabul eden kişileri bağlayıcıdır.

İhramlandıktansonra cinsel arzulara kapılıp hatalara düşülmemesi içindir ki, ihramlanmadanönce mümkünse güzel koku sürünülmesi ve ilişkide bulunulması, Peygamberimiz'inhac ve umre ile ilgili sünnetlerindendir.*

1 Et-Tac 2/117.

Bir Değerlendirme: Manevî feyiz ve vecd ileruhları bürüyen pek yüce bir ibâdet olan Hacc'ın devamı süresince ihramlımü'minlerin eşleri ile ilişkiden ve ilişki ile ilgili sohbetlerden yasaklanarak,cinsel irade terbiyesinden geçirilmeleri, cinsel iradenin bütün bir hayatboyunca gözetim altında tutulması gereğini bizlere öğretmektedir. Hac gibi birdefa yapılması farz kılınmış büyük bir ibadeti bozan eylemin yasaklı cinselilişki olması, en büyük hayırlarımızı sonuçsuz bırakabilecek eylemlerin decinsel nitelikli haramlar olabileceği gerçeğini bizlere ihtar etmektedir. Hacdabüyükbaş hayvan kesmek gibi uğranılacak en büyük ictihadi cezanın cinselnitelikli hac suçlarından kaynaklanması da, en büyük cezaların cinsel menşeligünahlardan doğabileceğine dikkatlerimizi çekmektedir. Allah'ın Resûlü'nün dilve cinsel organla işlenecek haramları kişiyi Cehennem azabına uğratacak başgünahlar olarak bildirmesi de bu gerçeğe bir başka yönden dikkat çekmek değilmidir?

Bak. Et-Tac 5/62.

* Hayvanla ilişki kurmak ve evliiken masturbasyon yapmak her zaman ve her yerde haramdır.

* Hz. Âişe validemizin tesbitimizeaçıklık getiren açıklaması için bak. Buhârî K. Ğusl B. 14.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/25-esler-arasinda-cinsel-haramlar-ve-keffaretler-6-itikafda-cinsel-iliskide-bulunmak-13-394h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim