24- Temizlik ve Giyimle İlgili Şartlar

24- Temizlik ve Giyimle İlgili Şartlar
24- Temizlik ve Giyimle İlgili Şartlar

24- Temizlik ve Giyimle İlgili Şartlar

Temizlikve Giyimle İlgili Şartlar

Kılık - KıyafetGüzelliği

İnsanınrûh yapısını en mükemmel şekilde yaratan Rabbimiz, vücût yapısını da en güzelbiçimde halk etmiştir.

RabbimizKür'ân-ı Kerîm'de bu gerçeği şöyle açıklar:

"... Allahsizi şekillendirdi. Şeklinizi de pek güzel kıldı ..."

"Gerçekten Biz insanı en güzel biçimde yarattık."(1)

İnsanınvücut yapısının en güzel bir şekilde yaratılmış olması, insan hayatında ruhîgüzelliklerin yanı sıra şekil güzelliklerinin dolayısıyla kılık-kıyafetgüzelliğinin de pek önemli ve gerekli olduğunun delilidir.

Peygamberimiz(s.a.) bu gerçeği şöyle açıklar:

«Dosdoğruyol üzerinde yaşamak, ölçülü harcamak, cazibeli ve hoş görünümlü olmakpeygamberliğin yirmi dört bölümünden bir bölümüdür.» (2)

(1) Mü'min 64, Tegâbun 3, Tin 5

(2) Et-Tac 5/64.

Güzel/hoşgörünümlü olmanın gerekliliğinden ötürüdür ki,insanlığın iman ve hayat düzeni olan İslâm, verdiği doğrudan ve dolaylıemirleriyle kılık-kıyafette güzele ulaşılmasını görevleştirmiştir.                                 

Yükümlükılındığımız kılık-kıyafet güzelliğine ulaşmanın ilk şartı ise, vücutorganlarını ve elbiseyi içine alıcı manasıyla temizliktir.

TemizliğinÖnemi

Kılık-kıyafetgüzelliğinin esası temizliktir. Temizlik olmaksızın kılık-kıyafet güzelliğinindüşünülmesi bile mümkün değildir. Bunun içindir ki Yüce dinimiz, temizliğe sonderece önem verilmesini emretmiştir.

"Temizliğiİslâmî imanın yarısı" olarak nitelendirenPeygamberimiz (s.a.) temizlikleilgili bir diğer hadîslerinde ise şöyle buyurmuştur:

«Gücünüz yettiği kadar temiz olmaya çalışınız. Allahİslâm Dini'ni temizlik üzerine kurmuştur. Cennet'e de ancak temiz olanlargirecektir.» (3)                                                                                    |

Temizliğeyapılan bu umumî/genel tesbit ve çağrılar yanı sıra vücut, elbise, mekân veçevre temizliği üzerinde de özellikle ve özenle durulmuştur.

Biz konumuzbunlardan yalnızca vücut ve elbise temizliği üzerinde duracağız.

A - Vücut Temizliği

Rabbimizinve Peygamberimizin emirleri gereği olduğu için ibadet olan vücut temizliğiniKur'ân ve Sünnet çizgisinde şöylece açıklayabiliriz.

Gusül/Boy Abdesti Temizliği

Gusülabdesti cünüplük denilen ve namaz gibi bazı ibadetlerimize engel olan manevikirliliğimizi giderdiği gibi maddi kirlerimizi de gideren ibadet görevimizdirÇünkü onu Rabbimiz emretmekte ve şöyle buyurmaktadır:

"...Cünüpolduğunuz zaman vücudunuzu baştan aşağı yıkanınız/gusül abdesti alınız...» (4)

Vücudumuzdanmeni çıktığı, meni gelsin veya gelmesin cinsel ilişkiye girildiği zaman gusülabdesti almak gerektiği gibi Bakara sûresinin 222. âyetine göre de ay halininbitiminde gusül abdesti alınması gerekir.

Peygamberimiz,cünüplük ve ay hali gereği boy abdestialınamadığında, haftada bir defa mutlakayıkanılmasını görevimizi de şöylece açıklamıştır:

«Allahın rızasını kazanmak için yedi gündebir başını ve vücudunu yıkaması, her bir mü'minin görevidir

«Cumagünü bütün vücûdunu yıkamak ergin her mü'minin yapması gereken görevidir.» (5)

Namaz Abdesti Temizliği

İslâmDini'nin îmandan sonra yüklediği ilk görev ve fiilî bir îman belgesi olan namaziçin Kur'ân'ımızda Rabbimiz abdest almamızı emretmiştir:

Namaziçin alınması farz bir görev ve ibadet olan abdest yüz, eller, ayaklar ve başgibi uzuvların normal olarak günde beş defa yıkanması ve mesh edilmesinisağlayan bir vücut temizliğidir.

Diş Temizliği

Dinimiz,asrımız tıbbında önemi daha iyi kavranan diş temizliği üzerinde de ehemmiyetledurmuştur.0

(3)Mişkâtül-Mesabîh,Hadîs No: 296,

El-Camiüs-Sağir Harfü-Ta.

(4) Maide 6.

(5) M. Mesâbîh, Hadîs No: 538, 539.

Yatarken kalkarken, abdest alırken ve yemek sonralarındaher vesile ile dişlerini temizleyen Peygamberimiz (s.a.) bu mevzuda şöylebuyururlar:

«Ümmetimeağır geleceği endişesini taşımasaydım her abdestte dişlerin misvaklanmasını;(özel araçlarla) temizlenmesini emrederdim

Pekçok olan hadisleriyle diş sağlığının kılık-kıyafet güzelliği ve vü­cut sağlığıile yakın ilgisine işaret buyuran Peygamberimiz, (s.a.) diş temizliğine özengöstermeyen bazı sahâbilere "Size ne oluyor da dişleriniz sararmış olduğuhalde huzuruma geliyorsunuz?" buyurarak diş temizliğine teşvik buyurmuştur.(6)

(6)Diş temizliği (Misvak) ile ilgili geniş bilgi için bak. Min Mirkatil-Mefâtih...1/300, Mecmeüz-Zevâid 1/220.

Aşağıdasunacağımız hadîs de diş temizliğinin pek hayırlı bir amel olduğunuöğretmektedir.

EbûEyyüp (r.) anlatıyor.

Allah'ın Resûlü aramıza katılıp şöyle buyurdu:

-Ovalayıp - karıştırarak temizlik yapanlar pek güzeldir.

Onların kimler olduğu sorulunca da onların, abdestvesîlesiyle ve yemekten ötürü temizlik yapanlar olduğunu bildirerek şuaçıklamayı yaptı:

Abdestvesilesiyle ovalayıp karıştırarak temizlik yapmak, parmaklar arasını yıkamak, ağza ve burna su vermektir.

Yemektenötürü ovalayıp karıştırarak temizlik yapmak ise dişler arasındaki yemekkırıntılarını gidermektir. (Kişinin sağ vesolundaki amellerini yazmakla görevli) iki meleğe refaket ettikleri mü'minidişleri arasında yemek kırıntıları olduğu halde namaz kılar görmekten daha ağırgelen bir durum yoktur. (7)

Bilindiğigibi diş temizliği hassas Müslümanlarca misvakla yapılırken, çoğunluğumuztarafından fırça ve diş macunu ile yapılmaktadır.

Asılolan diş sağlığı ve temizliği olduğu için şüphesiz diş fırçası ve macunu dakullanılabilir. Ancak Müslüman toplumların uygulamasında misvakın önemli biryeri olduğu açıktır. Misvak kullanımına da devam edilmelidir. Kaldı ki misvakyatırımı gerektirmediği için daha ekonomiktir. Üstelik de taşınabilirdir.

Buradakonu edilmişken misvakın tıbben de tercih edilebilir olduğunu ilmî biriktibasla açıklamaya çalışalım:

«Misvak:Bir nev'i fırçadır. Ağaç köklerinden(kısmen yumuşak olduğu için, çünkü ağacın dalları daha serttir) istifadeedilir. Diş etinin masajı mevzuunda en idealdir. Fırçadan şu hususlardolayısıyla tercih edilir. Fırçanın telleri kıl veya naylondur, kopup yutulmasıaz da olsa mahzurludur. (Apandisit yapabilir.) Misvakın telleri nesc-inebatîdir; bitkisel dokuludur. Yutulmasında öbürü kadar mahzur yoktur. Sonraelyafı daha gürdür ve daima ucundan eksildikçe altından yenisi çıkarılaraktazelenir. Hattâ kendisinde az da olsa antiseptik bir usare de vardır kiağızdaki mikropların hastalık yapmasına mâni olabilir.»(8)

(7) M. Zevâid, K. Et'ime B. Tahlîlil-Esnan 5/29. (8) BeşirAkınal, Nesil 1978 Şubat,

Saç Temizliği

Kadınlarınsaçlarının dipten kesilmesinin yasaklandığı dinimizde, vücût estetiği vetemizliğinin bir bölümü olarak saç temizliğine de önem verilmiştir.

Hac veumre ihramlarından çıkışlarındaki kesmeleri dışında sürekli saç bırakan vesaçlarına özen gösteren Peygamberimiz, gösterilmesini şöylece (s.a.) şöyle emirbuyurmuştur:

«Herkimin saçı varsa (temizleyerek ve tarayarak) bakımını iyi yapsın.» (9)

DiğerTemizlik Görevleri

Vücûttemizliği ile alâkalı olarak sünnet olmak (hitan) kasık ve koltuk altıkıllarını gidermek ve tırnak kesmek gibi diğer mühim vazifelerimizi dePeygamberimizin nakledeceğimiz şu hadîslerinden öğreniyoruz.

AzizPeygamberimiz (s.a.) şöyle buyururlar:

«Onşey fıtrattandır; Peygamberlerin teblîğ ettikleri şerîatlerde yer alan veuygulanan görevlerdendir.

Sünnetolmak, kasık ve koltuk altı kılları gidermek, tırnak kesmek, bıyıkları kırpmak,ağza su vermek misvak kullanmak, burun temizlemek, sakal bırakmak, yemeklerdenönce ve sonra elleri, bilhassa parmak boğumlarını yıkamak, tuvaleteçıkıldığında küçüğünde kurulanıp büyüğünde su ile taharet almak/temizlenmek.»(10)

Değindiğimizbu temizlik görevlerinin bir kısmına ileride «Vücudumuz üzerinde yapmamızgerekenler.» bölümünde açıklık getirmeye çalışacağız.

(9) Ebû Davud, K.Tereccül Babün Fî îstahis-Şa'ri.

(10) Mişkâtül-Mesâbîh, Hadîs No 379.

Önve Arka Organları Su ile Temizlemek

İslâmDini'nin vücût temizliği ile alâkalı olarak emrettiği bir mühim temizlik türüde su ile taharetlenmek/temizlenmektir. Peygamberimiz su ile temizlenirler vesuyu tavsiye buyururlardı. (11)

Suyunbulunmadığı yerlerde örneğin yerleşim dışı açık alanlarda temizliği sağlamakiçin küçük taşların kullanılabilirliğini ölçü alarak dev­rimizde suyunbulunmadığı yerlerde tuvalet kâğıtlarının kullanılabileceğini söyleyebiliriz.Bu gibi durumlarda tuvalet kâğıdı kullanımı, dinimizin emir buyurduğu temizliğedaha uygundur. Üstelik bunda zarûret de vardır.

Böylesuyun bulunmadığı durumlarda değil de bâtıl din ve ideoloji mensuplarındagörüldüğü üzere normal durumlarda kâğıt kullanmak caiz olamayacağı gibi yeterliolduğu da ileri sürülemez. Zira kâğıtla temizlenmenin tam anlamıyla mümkünolamayacağı, dolayısıyla vücûdun mikrop barınağı ve parfümle giderilme ihtiyacıduyulacak pis koku kaynağı olacağı açık bir gerçektir.

Busebeple İslâm su ile temizlenmeyi vazife kılmıştır. Su ile taharetlenme,Rabbimizin sevgisine ileten bir ameldir. Aşağıda sunacağımız hadis bunuöğretmektedir.

(11)Buharî, K. Vudû Babul-İstinca Bil-Mai.

Suile Taharete Devam Ediniz

Medineasıllı mü'minler olan Ensar'ı övgü için Rabbimiz Tevbe sûresinin 108. âyetiniindirince takdirlerini ifade buyurmak için Allah'ın Resulü onlara sordu:

-Ey Ensar Topluluğu! Allah; «... Orada temizliğegereğince özenen mü'minler vardır. Allah temizlik hususunda titizlikgösterenleri sever.» buyurarak temizliğinizden ötürü sizi övdü. Siz nasıltemizlik yapıyorsunuz?

Onlarda şu cevabı verdiler:

-Ya Resûlellah! Biz su ile taharetleniriz. Cünübolduğumuzda yıkanır, namaz kılmak için de abdest alırız.

Allah'ınResulü, aldığı bu cevap üzerine şöyle buyurdu:

-Doğru temizlik yapıyorsunuz. Aman bu şekilde temizliğedevam ediniz.» (12)

Güzel Koku Sürünme

Hiç şüphesiz temizliği tamamlayan unsurlardan birisi degüzel koku sürünmektir. Güzel kokunun ilgi uyandırmada, iletişimi sağlamada vesaygınlığı artırmada önemli etkisi vardır.

Sevgili Peygamberimiz güzel kokunun dünyadan kendisinesevdirilen bir kıymet olduğunu açıklamış, güzel kokularsürünmüş ve sürülmesinöğütlemiştir.(13)

Sevgili Peygamberimize bizzat kendinin güzel kokularsürdüğünü açıklayan eşi Âişe annemizin aktarımına göre, eşler arasında cazibeyiartırıcı kokular sürülmesi de Peygamberimizin fiili tavsiyeleriarasındadır.(14)

Kadınlar mahremleri yanında güzel kokular sürünebilirler,eşleriyle baş başa kaldıklarında ise sürünmelidirler. Ancak Müslüman kadınlar,eşleri ve mahremleri dışındaki erkekler katında cinsel cazibe oluşturmaamacıyla kokulanamazlar. Allah şanını artırsın, bu konuda güzel Peygamberimizşöylece uyarıda bulunurlar:

"İlgi odağı olmak için kokulanarak erkeklerin arasına dalankadın, şehvetle bakma benzeri günaha girmiş olur." (15)

B - ElbiseTemizliği

Kılık-kıyafetgüzelliği için vücut temizliği kadar elbise temizliği de gerekir.

Elbisetemizliği pek önemli olduğu içindir ki Rabbimiz Elçiliği ile görevlendirdiğindePeygamberimize «Elbiseni temiz tut.» emrini vermiştir. (16)

Allah'ınResûlü de temizlik hususuna son derece önem vermiş, elbisesi kir-pas içindeolan bir kişi görünce sahâbilerine bu hali tasvip etmediğini açıklamak içinşöyle buyurmuştur:

-Bu adam elbisesini yıkayıp temizlemek için bir şey bulamamış mı ki bu şekildeinsanların arasına çıkabiliyor. (17)

İslâm'agöre elbisenin temiz olabilmesi için görünür kirler yanı sıra görünmezkirlerden de arınmış olması lazımdır. Bir başka anlatımla elbisenin namazkılınabilir derecede temiz olması; sidik, kan, irin bulaşmamış ve üzerinealkollü içki dökülmemiş olması gerekir.

(12)M. Mesâbîh Hn. 463.

(13) Müsned 3/128.

(14) Buharî, Ğüsl B.Tetayyebe...

(15) İ.Mace, Fiten 1 9,.

(16) Müddessir 4.

(17)Et-Tac 3/162.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
https://www.alirizademircan.net:443/24-temizlik-ve-giyimle-ilgili-sartlar-16-331h.htmlSexual Life According To IslamİSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYATСЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМАئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇشبيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim