24- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -5 Îlâ Yapmak

24- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -5 Îlâ Yapmak
24- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -5 Îlâ Yapmak 

24- Eşler Arasında Cinsel Haramlar ve Keffâretler -5 Îlâ Yapmak

Eşlerarasındaki cinsel haramlardan bir tanesi de îlâ'dır.* 

Aşağıdakiaçıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere îlâ; işleme dayalı bir haram değil,cinsel hayattan çekilmek şeklinde bir haramdır.

Îlâ Nedir?

Îlâ;kişinin zaman belirtmeden veya dört ayı aşan bir zaman belirterek karısıylacinsî münâsebette bulunmayacağına yemin etmesidir.

Îlâ;Kur'an-ı Kerîm'in Bakara Sûresi'nin 226-227. âyetiyle şöylece belirlenmiştir:

"Îlâyapanlar; kadınları ile cinsî münâsebette bulunmamaya yemin edenler için (en çok) dört ay beklemek vardır.Eğer erkekleri dört ay içinde îlâ'larından dönerlerse şüphe yok ki Allah ciddenyargılayıcı, hakkıyla esirgeyicidir.

Eğerîlâ yapanlar, îlâ'larından dönmeyip, kadınlarını boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Şüphesiz Allah bilici vegörücüdür."

Yapılmasıhalinde geçerli ise de îlâ kişinin karısının cinselliği aleyhine bir atılımıolduğu için zulümdür; dolayısıyla haramdır.

Cinselbakımdan zararına yönelik olduğu için kadın îlâ'da bulunan kocası aleyhine davaaçabilir.

Kocadört ay içinde sözlü veya fiilî olarak îlâ'sından döner ve cinsel ilişkiyebaşlarsa îlâ ortadan kalkmış olur.

Eğerîlâ'sından dönmezse Hânefî mezhebi müctehidlerine göre dört ay dolar dolmazkadın kocasından boş olur.

Diğerüç büyük mezheb müctehidlerine göre ise dört ayın sonunda hâkim îlâ sahibineîlâsından dönmesini veya karısını boşamasını emreder. Dönmez veya boşamazsakoca ile karısını ayırır.

Îlâ;erkek gibi kadının da cinsel hakları olduğunu ortaya koyan, kadının cinselyoksulluğa mahkûm edilemeyeceğini belgeleyen ve de kadının cinsel hakları ileilgili içtihâdlara mesned teşkil eden ve edecek olan pek mühim bir kurumdur.

Cinsîmünâsebette bulunulmayacağına dâir de olsa mâhiyeti itibariyle îlâ bir yemintürü olduğu için, îlâ'dan dönülmesi yemin keffâretini gerektirir.

Îlâkadın için bir zulüm olduğundan, Allah'a isyan vasfındaki her yemin gibibozularak keffâretinin verilmesi gerekir. Ancak ödemekten âciz olan kişidenyemin keffâreti düşer.

* Yüce Allah iyilik etmemek,fenalıktan sakınmamak ve insanların arasını bulmamak üzere kendi zâtı üzerineyemin edilmesini yasaklamaktadır. Bilerek yapılan yeminden ötürü sorguyaçekeceğini bildirdikten sonra, ilâ'nın hükmünü açıklamaktadır. Bu tertip, bir yemintürü olan ilâ'dan kaçınılması gereğine işaret buyurmakta ise de, ilâ'nınharamlığı zulmü içermesinden kaynaklanmaktadır.

Büyük bilgin İbn-i Hacer Heytemîşöyle der:

-Her ne kadar bundan önce îlâ'yıbüyük günahlardan sayanları görmedimse de îlâ'yı büyük günahlardan saymak uzakbir ihtimal değildir. Zira bu yeminde kadına büyük zarar vardır...

Merhum Ömer Nasûhî Bilmen Hocamızda îlâ'yı şöylece vasfeder:

...Îlâ mekruhdur, mezmumdur, uhrevîmes'uliyeti câlibdir.

...Îlâ haddi zâtında zevceninhukûkuna bir tecavüz demektir. Bu cihetle bir nevi zulümdür...

Bak. İslâm'da Helâller ve Haramlar2/156, H.İ. ve İ.F. Kamûsu 2/309, 310.

Eşler Arasında Cinsel Haramlar 7

Zıhâr yapmak

Evlilikiçindeki cinsel haramlardan biri de "zıhâr" yapmaktır. Zıhâr, Kur'ân-ı Kerîm'in MücâdeleSûresi'nin ikinci âyetinde "çirkin ve yalan söz"e dayalı olduğu açıklanan birkurumdur.1

"Sizdenkadınlara zıhâr yapanlar (bilmelidir ki) o kadınlar onların anaları değillerdir. Onlarınanaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Onlar çirkin ve yalan olan birsöz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedici, bağışlayıcıdır."

Zıhâr; eşler arasında Allah'ın halâlkıldığı cinsel hayatı nefse haram kılmak olduğu için, cinsel haramdır. Zıhâryapmak haram olduğu gibi, yaptıktan sonra keffâretini ödemeksizin cinsel hayatadönmek de bir diğer haramdır.

Yukarıdatercümesi sunulan âyeti "anaları" aşacak ve bütün mahremleri içine alacak birşekilde yorumlayan Hânefî mezhebi bilginlerine göre zıhâr; Müslüman, akıllı veergin bir erkeğin eşini veya onun başı, sırtı ve karnı gibi bir organını,kendisine neseb, süt veya evlilik yoluyla haram kılınmış olan bir kadınabenzetmesidir. Daha açık bir ifadeyle anası, süt kızkardeşi ve kayınvalidesigibi mahremi bir kadına veya onun karnı ve cinsel organı gibi bir organınabenzetmesidir.

Misâller:

Senbana anam gibi haramsın.

Seninbaşın bana süt kızkardeşimin karnı gibidir.

Seninuylukların bana teyzemin üreme organı gibidir.

Seningöğüslerin bana kayın vâlidemin göğüsleri gibidir.

  • Zıhârın hükmü

Zıhâryapan kişi zıhârın keffâretini ödemedikçe, karısını şehvetle öpüp okşayamaz.Onunla cinsel ilişkide bulunamaz. Keffâret ödenmedikçe, sözlü veya fiilî olarakkadın da oynaşma ve ilişki kurma arzusunu izhar edemez.

Zıhârkişinin kendisinin ve de karısının cinselliğine tecavüzü olduğu için geçerliolmakla beraber, haram işlemdir.

Zıhâryapan erkek, keffâretini ödeyerek, cinsel hayatını başlatmakla mükellefdir.Başlatmadığı takdirde kadın mahkemeye başvurarak, kocasının zıhâr keffâretiniödeyerek cinsellik görevini yapmasını veya kendisini boşamasını isteyebilir.

Başvuruhalinde hâkim zıhâr yapan kocaya önce keffâretini ödemesini emreder. Ödeme gücüolduğu halde ödemezse boşamasını emreder. Hiçbirini yapmadığı takdirdehapseder.

  • Zıhar yasağınındolaylı amacı

Allah'ınResûlü, mü'minlerden bazılarının; bâtıl din ve ideoloji mensublarını taklidederken anneleri gibi mahremleriyle cinsel ilişkiye girebilecek kadaraşağılaşacaklarını duyurmuş, mahremlerle cinsel ilişkiden; ensest ilişkidenşiddetle sakındırmıştır.2 

İslâmDîni kendileriyle evlenilmesi haram olan mahremlerle cinsel ilişkiyiyasakladığı gibi, bu tür ilişkiyi çağrışım yaptıracak ve ona ortam hazırlayacakdavranış şekillerini de yasaklamıştır.

Buyasaklar arasında mahrem erkeklerle kadınların birbirleri yanında avretyerlerini açığa vurmaları ve zıhâr başta gelmektedir.

Zıhâr,İslâm öncesi câhiliyette ve İslâm Dini'nin ilk tebliğ yıllarında dönüşü olmayankesin bir boşama şekliydi.

Zıhâr'ınboşama yolu olmaktan çıkarılmakla beraber haram kılınması ve yapılması halindeen ağır keffâret görevlerinin yüklenmesinin temel amacı, -Allah bilir-mü'minleri mahremleri arası ilişkiye kapı açabilecek her türlü söze, davranışave örfe karşı kesin tavır almaya yöneltmektir.3 

Geneldeher fiilin oluşumuna bir sözün, bir davranışın veya bir örfün ortam hazırladığıdüşünülürse, zıhâr'ın cinsel haramlar arasına alınışının gayesi daha iyikavranılmış olur.

1 Zıhârın çirkin ve yalan sözolarak tavsîfi, haramlığının delilidir. İslâm bilginleri zıhârın haramlılığıüzerinde birleşmişlerdir.

Bak. Revâiül-Beyan 2/526.

2 Feyzül-Kadîr 6/346.

3 Hanefî mezhebi müctehidlerininzıhâr âyetini geniş bir biçimde yorumlayarak, zıhârı bütün mahremleri içinealacak şekilde boyutlandırmaları, zıhârdaki değindiğimiz amacı gözetmelerisebebiyle olsa gerektir.

Bazı müctehidlerimizin İslâmHukuku'na göre evlenemeyecek kişiler arasında yalnızca şekil yönünden nikâhakdolunmasını haramlıkla vasfetmeleri de aynı amaca yönelik olsa gerektir.

Bak. İslâm'da Helâller ve Haramlar2/79.

* Keffâret için 277. sayfayabakınız.

Eşler Arasında Cinsel Haramlar 8

Oruçlu İken Cinsel Yaklaşımda Bulunmak

Evlilikiçindeki cinsel haramlardan biri Ramazan ayında oruçlu iken cinsî münâsebettebulunmaktır.

Oruç,Allah'ın emridir ve imsak vaktinden güneş batıncaya kadar yemek-içmek ve cinsîmünâsebetten kaçınmaktır.

Ramazanayının oruçlu günlerinde cinsî münâsebette bulunmak haram, gecelerinde isehelâldir.

BakaraSûresi Âyet 187: "Ramazan ayının oruçlu günlerinin gecelerinde kadınlarınızlacinsî münâsebet size helâl kılındı..."

Cinsel bakımdanoruçla ilgili bazı meseleler

a-Boşalma olsun veya olmasın oruçlu iken bilerek cinsî ilişkide bulunmak orucubozar. Hem kazayı (güne gün) hem de keffareti* gerektirir. Hatırlanması halinde bırakılmasışartıyla unutarak cinsel ilişki orucu bozmaz.

b-İmsakdan sonra rüyalanmak orucu bozmaz. İmsakdan önce cinsî münâsebette bulunupda imsakdan sonra yıkanmak da oruca zarar vermez.

 

c-Sevişmek orucu bozmaz. Ancak cinsel arzuyla sevişmek, orucun sevabınıazaltabilir. Sevgiyi açığa vurmak için şehvetsiz öpme ise böyle değildir. Yanisevabı azaltıcı bir sakıncası yoktur. Çünkü oruçlu iken kişinin eşini öpmesinibir çiçeğin koklanmasına benzeten ve sakıncalı olmadığını bildiren1 Allah'ın Resûlü'nün bizzatkendisi de eşlerini öpmüştür.

Misâller:

  • Eşlerinden Hz.Âişe (r.anha) anlatıyor:

-Allah'ınResûlü öpmek için bana yaklaşınca; "ben oruçluyum" dedim. "Ben de oruçluyum"buyurdu ve yaklaşıp beni öptü.2

Yukarıdasunduğumuz hadis, benzeri hadislerle bir arada değerlendirildiğinde Allah'ınResûlü'nün cinsel haz almak için değil de, eşlerinin gönlünü almak içinöpüp-kucakladığını göstermektedir.

Oruçluiken cinsel arzuyla sevişmek, boşalmadıkça orucun farz kılınmasındaki amaçlabağdaşmayacağı ve cinsî münâsebete yol açabileceği için, Allah'ın Resûlü oruçlugençlerin ve gencimsi yaşlıların sevişmesine müsâade buyurmamıştır.

Aşağıdasunacağımız hadis bu gerçeği açıklamaktadır.

  • Amrİbnül-As'ın oğlu Abdullah (r.a.) anlatıyor.

Hz.Peygamber'in (sav) huzûrunda bulunuyorduk. Bir genç gelerek sordu:

-YaResûlalleh! Oruçlu iken (eşimi) öpebilir miyim?

Hz.Peygamber:

-Hayır (öpemezsin) cevabını verdi.

Birsüre sonra da yaşlı bir adam geldi.

-YâResûlallah! Oruçlu iken (eşimi) öpebilir miyim? dedi de (aynı soruyu sormadı mı?)

Hz.Peygamber ona:

-Evet, (öpebilirsin) karşılığını verdi.

Aynısuâle farklı cevaplar vermesinden ötürü birbirimize bakakaldık.

Hz.Peygamber farklı cevaplar verişinin sebebini şöyle açıkladı:

-Birbirlerinize (niçin) baktığınızı anladım. Hiç şüphesiz (sizler de bilirsiniz ki,) yaşlı adam arzularına (daha çok) hâkim olur.4

d-Cinsel ilişkiye girmeksizin vaki olan sevişme sırasında boşalmak orucu bozar,kişiyi günahkâr kılar. Ancak keffareti gerektirmez. Yalnızca gününe güngerektirir. Mezi gelmesi ise orucu bozmaz.

Masturbasyonyolu ile boşalma da orucu bozup, günahkâr kılar. Fakat yalnızca güne günügerektirir.

e-Öperken eşin tükürüğünü yutmak da orucu bozar.

f-Muayene için ön veya arka organa parmak sokulması orucu bozmaz.5

1 A. Davudoğlu, S. Müslim Ter. veŞerhi 6/84, el-Matalib'ül Âliyetü Hn. 989.

2 Müsned 6/134.

Allah'ın Resûlü'nün eşlerine karşıson derece ince ruhlu olarak davrandığı, onların kadınca duygularını okşayacaktavırları önemsediğini biliyoruz. Aşağıdaki hadis de bunun kanıtıdır.

  • Hz. Âişe (r.anha) şöyle anlatıyor:

Ben âdet görürken -yemekyediğimizde- bazan etli bir kemiği ısırır, sonra da onu Allah'ın Resûlü'neverirdim. O da tam benim ağzıma koyduğum yere ağzını koyarak ısırırdı.

Bazan da su içer, su içtiğim kabıona verirdim. O da dudaklarını tam benim su içtiğim yere koyarak içerdi.3

3 Ebû Davûd K. Tahareti B. Mukeletil-Hâizî... Hn. 256 (Avnül-Mabûd1/441).

4 Müsned 2/220.

5 Konu ile ilgili fıkhî hükümleriçin bak. Fetevây-ıHindiye TürkçeNeşir.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/24-esler-arasinda-cinsel-haramlar-ve-keffaretler-5-ila-yapmak-13-395h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim