21- Gıybet

21- Gıybet
21- Gıybet 

21- Gıybet

Kitabı'ndan: "Ey îman edenler! Zannınbirçoğundan sakının. Çünkü zannın bazısı günahtır. Birbirinizin kusurunuaraştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biri ölü kardeşinin etiniyemekten hoşlanır mı? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah,tevbeleri daima kabul eder, çok merhametlidir." 

Hucurat12

Söylediklerin gerçekse gıybet olur

EbûHüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

"Birsahâbî tarafından Allah'ın Resûlü'ne (s.a.v.) soruldu:

-Ey Allah'ın Peygamberi! (Uğratacağı azabı açıklayarak bizi gıybet etmektenşiddetle sakındırıyorsunuz.)

Gıybetnedir?

-Gıybet, mü'min kardeşini, (duymasından) hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır.

-Peki, Ya Resûlellah! Ya o mü'min kardeşim hakkında söylediklerim gerçekse... Bunane buyurursunuz?

-Onun hakkında söylediklerin onda varsa ona gıybet etmiş olursun. Yok onunlailgili söylediklerin (doğru değilse ve) onda yoksa ona iftira etmiş olursun."1

Gıybet dil afetidir

Hadîstetarifi yapılan gıybet İslâm Dîni'nin haram kıldığı bir dil afetidir.

Mü'minlerarasında ilginin alâkasızlığa, sevginin nefrete, feragatin de yericiliğedönüşmesine sebeb olan gıybet, toplum hayatını kemiren bir günahtır.

Peygamber'imizinÂhiret azabına uğratacağını bildirdiği gıybet, Kur'ân-ı Kerîm'in Hücûrat Sûresininbaşlıkta anlamını sunduğumuz on ikinci âyetinde yasaklanmıştır.

Birkişiye öfkelenmek ve düşmanlık beslemek onu gıybet etmeye vesîle olduğu gibikişinin kendisini beğenmesi ve çevresindeki insanları küçümsemesi de gıybetesebeb olur. Ayrıca çekememezlik, öğünme arzusu ve kötü zan da gıybetin anasebeblerindendir.

Busebeble gıybet haram olan ve ancak haram kılınan sözler, davranışlar veişlerden kaynaklanan bir günahtır.

Gıybetten nasıl korunulur?

Gıybettenkorunabilmek için;

a-Allah'a dûa etmeliyiz.

b-Gıybetin yapana bir fayda sağlamadığı gibi yapılana da zarar vermediğinibilmeli ve değinilen gıybet sebeblerini daha da kuvvetlendirerek rûhumuzunurları haline getirdiğini anlamalıyız.

c-Âhiret Hayatına inandığımız gibi gıybetin âhiret azabına uğratacağına dainanmalı, gıybet yapmakla kendi felaketimizin ağını ördüğümüzün şuurunavarmalıyız.

Kur'ânve Sünnet ölçülerinden yararlanan İslâm Âlimleri ancak zalim yöneticilerin,büyük haramları açıktan işleyen günahkârların ve dînin aslında bulunmayandüstûrları dînin yapısına sokmaya çalışan bidatçilerin ve benzerleriningıybetinin yapılmasının caiz olduğu görüşünü ileri sürmektedir.

İnsanıAllah ve toplum katında aşağılatan gıybet suçundan pişmanlık duyanlar kendilerive gıybetini yaptıkları kişiler için Allah'tan af dilemeli, ayrıca gıybetleriniyaptıkları insanlardan haklarını bağışlamalarını istemelidirler.

Hz.Hasan'ın (r.a.) "köpek aşı" olarak vasıflandırdığı gıybetle ilgili açıklamayıPeygamber'imizin bir hadîsiyle bitirelim: "Rabbimin beni yüce alemlere yükselttiğigeceydi. Bir topluluğun yanına uğradım. (Bir de ne göreyim;) bakır türü madenî tırnaklarıyla yüzleri vegöğüslerini tırmıklıyorlar.

Refakatcımolan Cibril'e sordum;

-Bunlar kimlerdir ya Cibril?

Şucevabı verdi:

-Onlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onlarınşahsiyetlerine dil uzatanlardır."*

Gıybet zinadan daha büyük günahtır

Cabir'den...(r.a.)

Allah'ınResûlü (birsohbetlerinde şöyle) buyurdu:

-Gıybet (suçunun günahı) zina (suçunun günahın)dan daha büyüktür.

(Hayretedüşen) sahâbîlersordular:

-Ya Resûlellah! Gıybet zinadan daha büyük nasıl olabilir?

-(Şöyle olur:) Kişi zina eder. Sonra da (pişman olup) tövbe eder, Allah da onuntövbesini kabul eder; onu bağışlar. Fakat gıybetini yaptığı kişi kendisiningıybet (suçunu)bağışlamadıkçagıybetçi (Allahtarafından) bağışlanmaz.2

Zinanın cezası

İslâmDîni'nde zina suçuna Âhiret cezasının yanı sıra Kur'ân'ımızın Nûr Sûresininikinci âyetiyle yüz sopa cezası verilmesi ne büyük bir suç olduğuna delildir.Ancak karşılık rızaya dayalı zinada ilahî yasağı ve toplum düzenini ihlâl varsada fert hakkı yoktur. Ceza uygulanması halinde de günahı düşebilir.

Gıybet hangi yönüyle zinadan büyük günahtır

Gıybetise fert hakkına tecavüz günahıdır. Keffaret olacak vasıfta dünyevî bir cezasıbulunmadığı için Hak sahibi tarafından bağışlanmadıkça affolunmayacak birsuçtur.

Gıybetbütün yönleriyle değil, yalnız değinilen yönüyle zinadan büyük bir günahtır.Yoksa zina, Allah'a ortak koşma ve insan öldürmeden sonra gelen üçüncü en büyükgünahtır.

Yukarıdakigibi bir açıklama yapılmadıkça hadîsi bu şekilde anlayamayışımızın sebebi Allahbilir söyleniş nedenini bilmeyişimizdir.

Bu söz deniz suyunu bozardı

SevgiliPeygamber'imizin eşi Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor:

"(Kumam Hz. Safiye'nin kısaboyluluğuna çağrışım yaptırarak) Hz. Peygamber'e:

-Safiye'nin şu şu vasfı (ona ilgin için) sana yeter, dedim.

Allah'ınResûlü (Hz.Safiye'nin hoşlanmayacağı şekilde anılmasını tasvip buyurmadı, böylesine biranışın günahını açıklamak için de şöyle) buyurdu:

-Ya Aişe! Öyle (günah) sözler söyledin ki o sözler denizsuyuna karışsaydı, deniz suyunu (n husûsiyetlerini de) bozardı."3

Gıybet ve zina günahının cezası

İbn-üÖmer'den... (r.a.)

Ma'iz (isimli sahâbî) Allah'ın Resûlü'ne (s.a.v.) geldive şu itirafta bulundu:

-Ya Resûlellah! Ben zina yaptım. (Gereken cezayı bana uygulayın.)

Allah'ınResûlü (s.a.v.) Maiz'in (bu itirafını önemsemedi ve) ona ilgi göstermedi.

FakatMaiz aynı itirafı dört defa tekrarladı. Beşinci defa itirafta bulununca Hz.Peygamber şöyle buyurdu:

-Zina mı yaptın?  

-Evet (YaResûlellah!) 

-Zinanın ne olduğunu biliyor musun?

-Evet (biliyorumYa Resûlellah!) Birerkeğin karısına meşrû bir şekilde yaptığını ben bir kadına haram işleyerekyaptım.

-Bu sözlerle (itirafedip durmakla) neistiyorsun Ya Maiz?

-Beni (bugünahtan) arındırmanıistiyorum Ya Resûlellah!  

-Milin sürmedanlığa ve kovanın kuyuya girip kaybolduğu gibi senden ona bir şeydahil oldu mu?

-Evet, (oldu YaResûlellah!)

(Busorgulamadan sonra) Allah'ın Resûlü (s.a.v.) Maiz'in recm olunmasını emretti.Maiz de recmolundu.)

Busırada Allah'ın Resûlü (Maiz'in taşlanarak öldürülmesine şâhid olan) iki sahabîden birinindiğerine Maiz'le ilgili olarak şöyle deyiverdiğini duydu:

-Allah'ın suçunu gizlediği bu adama ne dersin? Nefsi onu (rahat) bırakmadı, (itirafa zorladı da) köpeğin taşlanarak öldürülmesigibi adam taşlanarak öldürüldü.

(Canınıvererek tövbe den Maiz hakkında bu gıybeti duyan) Hz. Peygamber yürümeye devam etti.

Önünebir eşek ölüsü  çıkınca da gıybet yapan o iki kişi için:

-Falanca vefilanca kişiler nerede? (Çağırınız bana onları) buyurdu.

(Huzurunageldiklerinde onlara şöyle emretti.) 

-Yanına giderek bu eşek ölüsünden yiyiniz.

(Buemir karşısında irkilen) bu gıybetçi sahâbîler:

-Allah seni bağışlasın Ya Resûlellah! Bu leş yenir mi? dediler.

(Onlarınçekimserliği üzerine) Allah'ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

-Biraz önce gıybetinizle Maiz'in ölüsünün etini yemeniz bu eşek ölüsünü yemektendaha iğrençti. Allah'a yemîn ederim ki o şimdi Cennet nehirlerine dalmışyıkanıyor.4

Recm Kur'ânî cezadan önceydi

Buhadis, gıybetin ne iğrenç bir iş olduğunu açıklamamanın yanı sıra Hz.Peygamber'in recm uyguladığını da göstermektedir. Ancak bu uygulamanın zinanıncezasını 100 sopa olarak belirleyen Nûr Sûresinin ikinci âyetininindirilişinden önce olduğu şüphesizdir.

Şeytan insanın kan damarlarında dolaşır

SafiyeBintü Hay (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (s.a.v.) itikâfdaydı. Bir gece O'nu ziyarete gittim. O'nunla konuştum.Sonra da dönmek için kalktığımda beni uğurlamak için benimle beraber kalktı.

Busırada Ensardan iki kişi (yanımızdan) geçti. Fakat onlar Hz. Peygamber'i (s.a.v.) görünce (rahatsız etmiş olmamak için) acele acele yürüdüler.

Hz.Peygamber onlara şöyle buyurdu:

-Yavaş olunuz. Acele etmenize sebeb yok. Zira bu (yanımdaki kadın eşim) Safiye'dir.

-Fe sübhanellah! Ey Allah'ın Resûlü (s.a.v.) (Aklımıza ne gelebilir ki? Niçin eşiniz olduğunuhatırlatmak lüzumunu duydunuz?)

Hz.Peygamber hatırlatma sebebini şöyle açıkladı:

-Şeytan insanın kan damarlarından dolaşır. Ben onun kalplerinize şer (tohumları) atmasından korktum.5

Gıybet ve kötü zanna sebeb olmamalıdır

Mü'min,sözleri davranışları ve işlerini sürekli bir şekilde kontrol altında tutmalı...İnsanlar tarafından yanlış anlaşılıp değerlendirilmesine sebeb olmamalıdır.Zira gıybet, kötü zan ve iftira gibi bir günaha sebeb olmak da bir günahtır.

Kişiayrıca ilk bakışta kavranılıp anlaşılamayacak olan ve bu sebeble de aleyhinepropaganda yapılmasına ve girişimlerde bulunulmasına vesile olacak sözleri,davranışları ve işlerine de gerektiğinde şüpheleri giderici bir açıklıkkazandırmalıdır.

Çünküşeytan insanların kalplerine şer tohumlarını atarak onları yanılgıyadüşürebilir.

Peygamber'imiziniki Ensarîyi durdurup yanındaki kadının eşi Safiye olduğunu bildirmesi bizimiçin pek anlamlı bir örnektir.

Dil günahlarıCehennem'e götürür

EbûHureyre'den (s.a.v.)

(Sahabilertarafından) Allah'ınResûlü'ne (s.a.v.) soruldu:

-(YaResûlellah!) İnsanları,Cehennem'e sokan günahların çoğunluğunu (hangi günahlar oluşturur?)

Şucevabı verdi:

-Dil (ileişlenen yalan ve gıybet gibi günahlarla) cinsiyet organı (ile yapılan zina ve eşcinsellik gibi günahlaroluşturur.)6

1 M. İ. Kesîr Hucurat 12, (3/365)Müslim Birr 70, Ebû Davûd Edeb 34

* Et-Tac 5/26, Ebû Davûd Edeb 34, Müsned 3/224

2 M. Mesâbih K. Adâb B. Hifzil-Lisani... Hn. 4874

3 M. İ. Kesîr Hücûrat 12. (3/365), Ebû Davûd Edeb 35, Tirmizî Kıyame 52

4 M. İ. Kesir Hücûrat 12. (3/365), Ebû Davûd Hudud 24

5 Müsned 6/337, Buhârî İtikaf 8, İ. Mâce Sıyam 8.

"Şeytan'ın insanın kan damarlarındadolaşması", mecazi bir ifade de olabilir.

6 İ. Mâce Zühd 30, Tirmizî Birr 62, Et-Tac 5/62

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/21-giybet-15-475h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim