19- Alkollü İçkiler Haramdır

19- Alkollü İçkiler Haramdır
19- Alkollü İçkiler Haramdır 

19- Alkollü İçkiler Haramdır

Allah'ınKitabı'ndan: "Eyîman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları sadece şeytanın işinden birerpisliktirler. Bu pislikten kaçının ki, kurtuluşa eresiniz."*

Maide90

İçki hastalıktır

Tarıkb. Süveyd Allah'ın Resulü'ne alkollü içki (kullanılması ve üretilmesin)densordu.

Allah'ınResûlü onu içki kullanmaktan men etti; içki yapmaktan sakındırdı. Tarık aynışekilde tekrar sordu. Fakat Hz. Peygamber yine yasakladı.

Bununüzerine Tarık:

-İyi ama Ya Resûlellah! İçki bir ilaçtır. Ben onu ilaç olması için yapıyorum,dedi.

(Deyiverincede) Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-İçki ilaç değildir. Bilakis hastalıktır.1

Sarhoşluk verici mayi ve katı bütün içkiler hamr'dırve haramdır

İçkiiçmek Rabbimizin Maide Sûresinin 90. âyetiyle haram kılmış olduğu ilahî biryasaktır.

Kur'ânve Sünnet'te sarhoşluk verici içkilerin genel adı aklı örten nesne anlamınaHamr'dır. Peygamberimiz "Her sarhoşluk verici madde hamr'dır" buyurarak builahî yasağın sarhoşluk verici bütün mayi içkilerle, esrar ve eroin gibi katıiçkileri içine aldığını açıklamıştır.

Alkollü içkilerle ilgili diğer haramlar

Alkollüiçkiler insan vücudunu tahrip eden ve aklı giderdiği için de ferdi, ailevî veiçtimaî felaketler doğuran maddelerdir.

Akıl,insanı ilahi emir ve yasaklar çizgisinde yaşatan unsurdur. O'nun giderilmesiher türlü fenalığa ortam hazırlar. Bu sebeble içki haram olan ve de haramlaravesîle olan bir şerdir. Bunun içindir ki Peygamberimiz içki yasağını farklı birgerekçe ile şöyle sunmuştur:

"Sarhoşlukverici her bir içkiden sakının. Zira ağacın dallara ayrıldığı gibi içki hatasıda diğer hatalara ayrılır."

Buradaalkollü içkiler ile ilgili bilinmesinde zaruret gördüğümüz hususları kısacaözetleyeceğiz.

a-Kur'ân'da Rabb'imizin haram kıldığı hamr, yalnız üzümden ma'mul şarap değildir.Peygamber'imizin açıklamalarına göre hamr; sarhoşluk verici her bir mayi vekatı içkidir.

Busebeble hangi maddelerden yapılırsa yapılsın, ismi ne olursa olsun içkiharamdır.

b-İçkilerin yalnız sarhoşluk verici mikdarı değil azı da haramdır. ZiraPeygamberimiz "Çoğusarhoşluk verenin azı da haramdır." buyurmuştur.

c-Peygamberimiz, "Allahsizin şifanızı size haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır." buyurmuşlardır. Bu sebeblealkollü içkilerin tedavi maksadıyla kullanılması da haramdır. hadîsimiz de bunadelildir.

d-İçki içmek, üretiminde bulunmak ve satışını yapmak, topluma karşı işlenmiş birzulümdür. Bu nedenle Kur'ân ve Sünnet'le yönetilen cemiyetlerde içkininuygulanacak dünyevî cezası da vardır.

Kurduğuİslâm Devleti'nin Peygamber Devlet Başkanı olan Allah'ın Resûlü, içki içenleribizzat cezalandırmış, uyguladığı ceza da Kıyamet Günü'ne kadar tatbik olunmaküzere İslâm Ceza Hukuku'ndaki yerini almıştır:

"Hz.Peygamber'e içki içmiş bir sarhoş getirildi. Peygamber de ona yapraklarısoyulmuş iki hurma sopası ile kırk sopa vurdu."

Açıklamamızıbir hadîsle bağlayalım:

Ebud-Derda(r.a.) anlatıyor:

"(Öğüt istediğim) dostum (Peygamber'im) bana şöyle öğüt verdi:

-(EyEbud-Derda!) parçaparça edilsen ve yakılsan da (şahısları, ilkeleri, kurumları ve rejimleri) Allah'a ortak koşma.

Farzolan (beşvakit)namazları bile bile asla bırakma. Zira namazı bile bile kasten terk edenkişinin üzerinden Allah'ın koruması (Cennet'e koyma taahhüdü) kalkar.

İçkide içme. Çünkü içki bütün şerlerin anahtarıdır.*

Alkoliklere cehennemliklerin irinleri içirilir

Abdullahİbn-ü Amr rivayet ediyor.

"(Hz. Peygamber mü'minlere alkollüiçkilerin haramiyetini bildirirken, içkiciliğin Âhiret sorumluluğuna dadeğinerek şöyle buyurdu:)

-Bir kişi içkiiçer de sarhoş olursa (Allah katında) kırk sabah, namazı kabul olunmaz.

(Tövbeetmeden) ölürse(cezasınıçekmek üzere) Cehennem'egirer. Tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder.

(İkincidefa) içkiyedöner, içer ve sarhoş olursa kırk sabah namazı kabul olunmaz. Eğer (tövbe etmeden) ölürse Cehennem'e girer. Tövbeederse Allah tövbesini kabul eder.

(Üçüncüdefa) içkiyeyönelir, içer ve sarhoş olursa (yine) kırk sabah namazı kabul olunmaz. (Tövbe etmeden) ölürse Cehenneme girer.Tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder.

(Tövbeetmez de) tekrariçki içerse Kıyamet Günü'nde Allah onu Redğatül-Habâl'den içirmeyi üstlenir.

Sahabilersordular:

-Ya Resûlullah! Redğatül-Habâl nedir?

-O, Cehennem'liklerin irinleridir."2

İçilmesi haram olanın satılması da haramdır

İbn-üAbbas'dan... (r.a.)

Allah'ınResûlü'nün (s.a.v.) Sakîf kabîlesinden bir dostu vardı.

Buadam Mekke'nin fethi günü beraberinde bulunan içki dolu kırba ile Hz.Peygamber'le (s.a.v.) karşılaşınca bu kırbayı ona hediye etmek istedi.

Hz.Peygamber (budavranışı karşısında ona şöyle) buyurdu:

-Ya fülan! Sen Allah'ın alkollü içkileri haram kıldığını bilmedin, öğrenmedinmi?

Buikaz-ı peygamberîye muhatap olan adamcağız yardımcısına dönerek: 

-Git bunu (pazarda) satıver, dedi.

Hz.Peygamber (adamınyardımcısına bir şeyler söylediğini görünce mahiyetini sezdi de) sordu:

-Yardımcına ne emrettin?

-(Kabulbuyurmadığınız) içkiyisatmasını emrettim.

Bucevabı alan Hz. Peygamber (Kıyamet Günü'ne kadar geçerli olacak şu dustûru) açıkladı:

-İçilmesini haram kılan Allah satılmasını da haram kıldı.3

Laik uygulama haramı helâl kılmaz

Evet,Allah içimini yasak kıldığı alkollü içkilerin satışını da yasaklamıştır.

Allah'ınharam kıldığını hiçbir güç helâl kılamayacağı için laik toplum düzenlerindeiçkilerin üretiminin ve alım satımının meşru olması mü'minler için içkiüretimi, alım ve satımını helâl kılmaz.

Allah'aisyan hususunda yaratıklara itâat olunmayacağı, ayrıca içki üretimi ve satımınada icbar edici bir müeyyide bulunmadığı için hiçbir mü'min suçu yürürlüktekidüzene yükleyerek bu haramı helâl göremez. Helâl gören kâfir ve ebediCehennemliklerden olur.

İçkiyi bırakmayan toplulukla savaşın

SahabîDeylem El-Himyeri anlatıyor:

"(İçki hususundaki bir meselemizi) Allah'ın Resûlü'ne (s.a.v.)arzettim ve şöylece sordum:

-Ya Resûlellah! Soğuk bir bölgede bulunuyor ve orada çok ağır işlerdeçalışıyoruz. İçerek işlerimizde (güç kazanmak) ve bölgemizin soğuğuna karış dayanıklı olabilmek içinbir tür buğdaydan içki yapıyor (ve içiyoruz. Ne buyurursunuz?) 

-(Bu içki) sarhoşluk veriyor mu?

-Evet (veriyorYa Resûlullah!) 

-Bu içkiyi içmekten sakının.

-Halk bu içkiyi bırakmaz (Ya Resûlellah!)

-Eğer onubırakmazlarsa (bıraktırıncayakadar) onlarlasavaşın."4

İlahî yasaları çiğnemek cezayı gerektirir

Kur'ânve Sünnet'le yönetilen cemiyetlerde zekât vermemek, faiz kurumları kurmak, içkiüretmek ve içmek, gibi suçların failleri şiddetle cezalandırılır. Bu ilahiemirleri ve yasakları çiğneyenler büyük bir topluluk ise cezalandırmak üzereüzerlerine yasal güçler gönderilerek onlarla mücadele edilir.

Hadîsimizbu nevi cezalandırma işleminin delillerinden biridir.

* Diğer âyetler için bak. Bakara219, Mâide 91, Nahl 67

1 Müslim Esribe 12, Tirmizî Tıp 8, Ebû Davûd Tıp 11

* Bu ve önceki sayfada yer alanhadisler için sırasıyla bak. İ. Mace Eşribe 1, Ebû Davûd Eşribe 5, Buhârî Eşribe 15, Müslim Hudud 35, İ. Mace Fiten 23.

2 İ. Mace Eşribe 4. Tirmizî Eşribe 1

3 İ. Kesîr Mâide 90, Müslim Musâkât 68, Nesâi Büyü 90

4 Et-Tac 3/141, Ebû Davûd Eşribe 5, Müsned 4/232

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/19-alkollu-ickiler-haramdir-15-477h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim