18- Kâfirlerin Cenaze Namazını Kılmak

18- Kâfirlerin Cenaze Namazını Kılmak
18- Kâfirlerin Cenaze Namazını Kılmak

18- Kâfirlerin Cenaze Namazını Kılmak

KâfirlerinCenaze Namazını Kılmak

 İslâmî ölçülere göre kâfir oldukları bilinenkişilerin cenaze namazlarını kılmak, saygı amacıyla kabirlerini ziyaret etmekve duâda bulunmak. Zira Rabbimiz, kâfirlerin namazını kılmamamızı, kabirleriniziyaret etmememizi emretmektedir.

Tevbesûresi, âyet 84:

"Kâfirler/Münafıklardanölen hiç kimsenin asla namazını kılma, kabrini ziyaret etme. Zira onlar Allah'ıve Peygamberini inkâr ettiler, Hak yoldan çıkmışlar olarak öldüler."

Rabbimiz,kâfirlere duâ edilemeyeceğini de şöylece açıklamaktadır.

Tevbesûresi, âyet 113:

"Cehennemlik olduklarıkendilerine açıkça belli olduktan sonra akraba da olsalar Allah'a ortakkoşanlar için ne peygamberin ve ne de mü'minlerin Allah'tan af dilemelerionların yapacağı iş olamaz."

Bu ilâhî emirlerdenötürü bâtıl din ve ideoloji mensuplarının yaptıkları gibi, medenilik gereğigörerek veya protokol gereğidir diyerek onları taklitle kâfirlerin namazınıkılmak, kabirlerini ziyaret etmek ve onlara duâ etmek haramdır. Şüphesiz taklitgayesi güdülmese de bu fiiller haramdır. Ancak taklit gayesi ile yapılmasındaharamın haram yolla işlenmesi sorumluluğu vardır.

Benzemeyi Yasaklayıcı Genel Nitelikli İlkelereAykırı Olan Benzeme Çeşitleri

1-Tazim/Yüceltme maksadıyla tarihî şahsiyetlerin,ölü veya diri siyaset adamlarının fotoğraflarının evlere, resmî dairelereasmak.

Yabancılarda görülerek alınan ve uygulanan buişlem, helal-haram arası bir konumda görülebilir. Ancak bu kişiler içinde kâfiroldukları bilinenlerin fotoğraflarını kendi iradelerimizle, arzuyla asmak sevgiyoluyla kâfirliğe götürebilir bir benzemedir. Çünkü imânının şuurunda olduğusürece hiçbir Müslüman'ın bir kâfire sevgi beslemesi ve onu yüceltmesi mümkündeğildir. Mücadele sûresinin son âyeti bu gerçeği şöylece açıklamaktadır:

"Allah'a ve ÂhiretGünü'ne inanan hiç bir topluluğu, -babaları, oğulları, kardeşleri ve akrabalarıda olsa-  Allah'a ve Peygamberine karşıçıkan/aykırı giden kimselere sevgi besler bulamazsın. İşte onlar Allah'ınkalplerine imanı yerleştirdiği ve kendilerini katından bir rûh/güçledesteklediği kimselerdir. Allah onları, altından ırmaklar akan ve içlerindeebedî olarak kalacakları Cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olacaktır,onlar da Allah'tan hoşnut olacaktır. İşte onlar Allah tarafında olanlardır. Çokiyi bilin ki kurtuluşa erecekler Allah'ın tarafında olanlardır. "

2- Bandolu, resimli ve çelenkli cenazemerasimleri.

Devrimizdegörülen bâtıl din ve ideoloji mensuplarına benzeme şekillerinden biri budur. Bunevi benzeme şüphesiz haramdır.

Cenazeile ilgili yıkama, kefenleme, namaz kılma, kabre götürme ve defnetme işlemleriPeygamberimizin diliyle açıklanmış, İslâm Fıkhı'nda ayrıntılarıyladüzenlenmiştir.

İslâmcenaze adabına aykırı olarak cenaze başında saygı duruşuna geçilmesi, bandoçalınması, tabutun önü veya arkasında ölünün portresinin taşınması veyaresimlerinin takılması, çelenkler taşınması, alkış tutulması, slogan atılması,hatta yüksek sesle zikir yapılması ve benzerleri şüphesiz birer bid'at'tir.

İslâm'laçatışan ve bu yüce dine sokuşturulmuş bulunan bid'atler Peygamberimizinifadesiyle sapıklıktır ve Cehennem'e yoldur.

Yukarıdaaçıkladığımız cenaze ile alâkalı bid'atler, bid'at olmaları cihetiyle/yönüyleharam ise de ana konumuz olan benzeme ile ilgisi, bunların toplumumuzdaoluşturulmuş olmayıp İslâm dışı toplumlardan alınmış olmasıdır.

3 -Tarihî şahsiyetlerin, askerî ricalin, ilim ve siyâset adamlarının ölümlerisebebiyle veya ölüm yıldönümleri nedeniyle toplumda yas ilân edilmesi ve bu yasvesilesiyle hayatın akışının yavaşlatılması.

Hz. Peygamberve ashab-ı kiram devrinde böylesine bir uygulama görülmemiştir. Öleninyakınlarına başsağlığı dileneceği süre de üç günle sınırlıdır.

Çoksevdiği sahâbîlerin ölümleri ve şehâdetleri karşısında Sevgili Peygamberimizintavırları, ashabı kiramın, Hz. Peygamberin ve dört büyük halîfenin ölümleri veşehâdetleri sonrasında gösterdikleri davranışlar asrımızda görülen şekliyle yasilân edilmesi ve matem tutulmasına onay vermemektedir. Şahısları putlaştırmayagötüren böylesine âdetler, Tevhid inancından yoksun bâtılperest toplumlardantaklit yoluyla alınmıştır.

4 -Duâyoluyla kırkıncı gün ve ölüm yıl dönümü anmaları.

Aşağıdasunduğumuz ve benzerlerini her gün gazetelerde gördüğümüz vesika, buihtifallerin hangi kaynaklardan alındığını kanıtlamaktadır.

ÇokSevgili Kızım ve Kardeşim

MARİAPOPOF'u vefatının 40'ncı gününe tesadüf eden 23 Eylül 1979 Pazar günü saat10'da İstanbul Şişli Halaskârgazi Caddesi 314 numaradaki Bulgar Kilisesindeyapılacak Âyin-i Ruhanî dostlarımıza saygıyla duyurulur.

POPOFAÎLESİ

20Eylül 1979 Hürriyet

  5 - Doğum yıldönümü merasimleri.

Halkarasında giderek yaygınlaşan yaş günü kutlamaları, kültür ithali yoluylaalınmış benzeme türüdür.

Kutlanmasımü'minlerin vacip görevidir inancıyla Peygamberimizin doğumunun "MevlidKandili" adı altında kutlanılması bile İslâmî görülemez. Çünkü MevlidKandili'nin dinî bir hususiyeti yoktur. Bid'at olarak danitelendirilebilir.Ancak görev olmadığı bilindiği, bâtılperestlere benzemeşüphesi bulunmadığı ve dinî duyguların takviyesine vesîle olabildiğisürece,   engel olunması kanaatimizcedoğru değildir.

6- Yılbaşı gecesi eğlenceleri.

"ZamanKutsallaştırma" bölümüne bakınız.

7- Erkekler ve kadınların başkalarının bakışları altında eşleri ile ve de eşleridışındakilerle oyuna/dansa kalktıkları kokteyler/düğünler. Bu tür uygulamaların31 Ağustos gibi şehitlerimizin anma günlerinde yapılması haram olmanınötesinde, vicdanları kanatıcıdır.

8-Resmîve gayr-i resmî toplantılarda, nikâh ve düğün merasimlerinde, ziyaretleşmelerdeve rastlantılı buluşmalarda birbirlerine mahrem olmayan erkeklerle kadınlarınöpüşmesi, tokalaşması.

Cinselhaz amaçlı bütün tokalaşmalar haramdır. Ancak cinsel haz amacı güdülmese deçağdaşlık amacıyla yapılan tokalaşmalar benzeme sebebiyle haramdır.

9- İçilmesi ve içirilmesi haram olan alkollü içkilerin misafirlere ikram edilmesi.

veonlara duâ etmek haramdır. Şüphesiz taklit gayesi güdülmese de bu fiillerharamdır. Ancak taklit gayesi ile yapılmasında haramın haram yolla işlenmesisorumluluğu vardır.

10- Konuşulmaması gerektiği inancıyla yemekte sofradakilerle hiç konuşmamak.

11- Kravat, papyon takmak.

DevrimizMüslümanlarının büyük çoğunluğunun benzeme maksadıyla kravat takmadıklarışüphesizdir. Onların kravat ve papyonun batıcılar tarafından ilericilik sembolüolarak hayatımıza sokulduğu dönemin şartlarını bilmedikleri de bir gerçektir.

Busebeple onların gayr-i müslim veya gâvur taklitçisi zannedilecekleri kuşkusuylakravat ve papyondan kaçınan Müslüman neslin mantığıyla bu nesnelerideğerlendiremeyecekleri açık bir hakikattir.

Böyleolmakla dünya ölçeğinde yaygınlaştığı gerekçesiyle anılan nesneleri yürektenbenimsememeliyiz. Hiç değilse zaman zaman da takmamalıyız.

Bu gibihususları basit görenler yanılıyorlar. Yanıldıklarının en canlı delili basitdediklerini sürekli uygulamalarıdır.

Bırakınızdiğer mü'minleri, din görevlilerimizin büyük çoğunluğunun sakalsız, fakat büyükmü büyük çoğunluğunun kra­vatlı olmalarını, Minber, Mihrap ve Kürsü'de kravatlagörev yapmalarını İslâmî kültür açısından nasıl izah edebiliriz? Gelişme ilemi, gerileme ile mi?

Basittenbaşlayan ve önemsenmeyen benzeşmelerin bir buçuk asırda ne büyük boyutlaraulaştığını ha­tırdan uzak tutmamalıyız.

Okuyucularımızınrahmetle yadına vesîle olması için kılık kıyafet devrimlerini izleyen ünlümüfessirimiz Hamdi Yazır'ın Hak Dinî Kur'ân Dili tefsirinden Yasîn sûresininsekizinci ayeti ile ilgili açıklamalarının bir bölümünü sunarak merhumunkravata bakış tarzını görelim.

"Çünkübiz onların boyunlarına bir takım bağlar, kelepçeler geçirmişiz.

Çünkü tomrukve kelepçe gibi bağlar, ceza ve işkence aletlerinden olmak itibariyle zorunluolan yaratılışları değil, kazanılarak hak edişi gerektiren cezaî bir zorlamayıifade eder.

İlkbakışta çağdaş medeniyetin boyun bağlarını/kravatlarını hatırlatır görünen bu""ağlâl" hem ferdin yaratılış kabiliyetini yanlış hedeflere sevk eden toplumbaskısının kötü etkilerini, hem de batıl inançlar, çirkin alışkanlıklar kötühuylar, taklid, taassub, nefsin arzuları gibi kâfirlik ve günahtan hoşlandırıpîmandan sakındıran fena huylara ve durumlara nefislerin alıştırıla alıştırıladeğişmez hale getiril­miş olmasını temsildir."

*HamdiYazır, Hak Dini Kur'ân Dili Y asin 8

12-Görünürşekilde haçlı takı takınmak ve kabirlere. mumyakmak.

Benzemeyiiçine alan bu âdetlerin Hıristiyanlardan geçtiği en ve yaygınlaştığında şüpheyoktur.

 

13- Çocuklarımıza ve iş yerlerimize, yabancı isimler vermek.

Değerlendirme

Yukarıda"benzemeyi yasaklayıcı genel nitelikli İslâmî ilkelere aykırı olanbenzeme çeşitleri" bölümünde on üç madde halinde açıkladığımızbenzemeyi/teşebbühü ihtiva eden âdetlerin sahâbî ve tabiin devrinde örneklerigörülmediği gibi İslâm kültürün egemen olduğu dönemlerde de görülmemiştir. Birbölümü görülmüş olsa bile etkileri sınırlı olmuştur. Bu gibi âdetlerin bâtıldin ve ideoloji bağlılarının kültürleriyle temas edilmesinden sonra oluştuğubir gerçektir.

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/18-kafirlerin-cenaze-namazini-kilmak-16-337h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim