18- Kaçınılması Öğütlenen Davranışlar -1

18- Kaçınılması Öğütlenen Davranışlar -1
18- Kaçınılması Öğütlenen Davranışlar -1

18- Kaçınılması Öğütlenen Davranışlar -1

Eşler Arasında Örtüsüz Çıplaklık ve Cinsel OrganlaraBakmak

Cinselilişkide örtüsüz çıplaklık ve cinsel organlara bakmak, hiç şüphesiz haramdeğildir; günahkâr kılmaz. Eğer haram kılınsaydı, insanla ilâhî buyruklar arasındasürtüşme olurdu. Çünkü birbirleriyle sevişip ilişki kuran ve bu ilişkileriyıllarca devam edip duracak olan eşlerin, her ilişkide örtüsüz çıplaklıktanbütünüyle korunmaları ve birbirlerinin cinsel organlarını görmemeleri mümkündeğil gibidir.

Eşlerarasında çıplaklığın ve cinsel organlara bakmanın câiz (helâl) olduğuhadislerle sabit bir gerçektir.

  • Eşler arasındaörtüsüz çıplaklığa ve bakmaya ruhsat veren hadisler
  • Ebû Behz (r.a.) babasından rivayet ediyor:

Allah'ınResûlü'ne (sav) sordum: "Ey Allah'ın Peygamber'i! Hangi organlarımızı örtelim,hangilerini örtmeyelim?"

-(Vücûdunun göbekten diz kapaklarına kadar olan bölümünü teşkil eden) avret yerini eşinden vecâriyenden başka herkesten koru.

-Ya Resûlallah! Topluluk bir arada erkek erkeğe bulunduğu zaman da avretyerimizi örtelim mi?

-Hiçbir kişinin avret yerini görmemesini sağlayabiliyorsan hiç durma sağla.

-Peki, Ey Allah'ın Resûlü! Birimiz yalnız kaldığı zaman da avret yerini örtmeli mi?

-Allah insanlardan daha çok kendisinden utanılmaya lâyık olandır.1 

Açıkçaanlaşılacağı üzere bu hadis, kişinin cinsel organını zevcesinden korumasıgerekmediğini, fakat bu hususta Allah'a karşı utançlı olunmasının faziletinibeyan etmektedir.

  • -Salât ve selâm üzerine olsun- Allah'ın Resûlü bir sahâbiye hitaben şöylebuyurdu:

"Allaheşini sana, seni de eşine örtü kıldı. Eşlerim benim avret yerimi görürler, bende onlardan görürüm."2*

YücePeygamberimizin eşlerinden Hz. Âişe annemiz anlatıyor.

"(İkimizde cünüb iken)Ben ve Allah'ın Resûlü bir kabtan yıkanırdık. O, benden evvel davranır, ben de (kendisine) bana da bırak, bana da bırak,derdim."3

Sunulanhadisler de eşler arasında çıplaklığın ve cinsel organlara bakmanın helâlolduğunu açıklamaktadır.

Eşlerarasında, örtüsüz çıplaklığın caiz olduğunu gösteren bir diğer hadis de, Hz.Aişe validemizin Hz. Peygamber'in yanında vahiy meleği Cibril'in kendisineyaklaşamayacağı şekilde soyunuk olarak yatmasıdır. Peygamberimiz, bulunduğuodaya Cibril'in girmemesinin sebebini Hz. Âişe'ye şöyle açıklamıştır:

-Sensoyunuk bir halde iken, yanına gelecek değildi ya.4 

  • ÖrtüsüzÇıplaklıktan Sakındıran Öğütler:

Açıklananhadislerden öğrendiğimiz üzere, cinsel ilişki sırasında eşlerin örtüsüz olmasıhelâldir. Ancak olgun iman, Allah'a ve meleklere karşı utanmayı gerekli kıldığıgibi örtünmeyi de güzel kılmaktadır.

Örtünmeyiöğütleyen hadislerinde Allah'ın Resûlü şöyle buyurmaktadır:

"Birinizeşiyle cinsî münâsebette bulunduğu zaman, eşi ile kendisinin arkasına bir örtüalsın.

Eşler,iki vahşi eşek gibi örtüden (büsbütün) arınmasınlar."5

Allah'ınResûlü bir diğer hadislerinde de şöyle buyurmaktadır:

"Birinizeşi ile ilişkide bulunduğu zaman örtünsün. Üzerine örtü almadığı zaman meleklerutanarak çıkarlar, Şeytanlar da hazır olurlar. Şeytanlar hazırken yapılanilişkiden doğacak çocuk üzerinde ise Şeytanların ortaklığı olur."6

  • Cinsel OrganaBakmadan Sakındıran Öğütler:

a- Allah'ın Resûlü'nüneşlerinden saygı değer annemiz Hz. Âişe şöyle anlatıyor.

"BenAllah'ın Resûlü'nün cinsel organına bakmadım; (onu) görmedim. (O da benden görmedi).7 

Üzerindehüküm bina edilebilir güvenilirlikte olmamakla beraber, bazı İslâm bilginleriHz. Âişe'nin bu duyurusuna dayanarak, cinsel organlara bakmamanın dahafazîletli bir davranış olacağını dile getiriyorlar.

Hz.Âişe'nin (r.anha) bu açıklamasını ahlâkî yüceliğin gerektirdiği tavsiye olunurbir davranış olarak değerlendirmekte zarûret de vardır. Çünkü Hz. Âişe'nin buduyurusunu, rivayet ettiği diğer hadislerle birleştirdiğimizde, şu şekildeyorumlamak zorunlu olmaktadır:

"Benözel olarak bakmadım. Hissedilebilecek şekilde özel olarak bana bakılmadı."

Aşağıdasunacağımız hadis de böyle bir yorumun gerekliliğini ortaya koymaktadır.

  • Hz. Âişe(r.anha) anlatıyor.

"Cünüblüktenötürü ben ve Allah'ın Resûlü bir kabdan yıkanıyorduk. Ellerimiz o kabın içinegirip çıkıyordu."8

b-Allah'ınResûlü cinsel organlara bakılmamasını öğütleyen bir diğer hadislerinde şöylebuyurur:

"Sizdenbiriniz eşi veya câriyesiyle cinsî münâsebette bulunduğu zaman eşinin cinselorganına bakmasın..."9 

Bakılmamasıtavsiyesi, erkek için de kadın için de geçerlidir.

Buhadîsi sıhhati bakımından eleştiren hadisçiler varsa da peygamberî emrintavsiye niteliğinde olduğuna aykırı görüş beyan eden yoktur.

  • Niçin yasaklanmadıda kaçınılması öğütlendi?

Kesinolarak yasaklanmamakla beraber cinsel organlara bakmamanın öğütlenmesi sonderece anlamlıdır.

Cinselilişki helâl iken bakmak haram kılınamazdı. Çünkü korunmak son derece güçtür.Kaçınılması öğütlenmeliydi. Çünkü yıllar boyu devam edecek cinsel hayatınçekiciliği ve şiiriyetini sürdürebilmesi için eşler arasında korunulacak bazısınırların, utanılacak bazı davranışların bulunmasında zarûret vardır. Kaldı kiyaratılışlarındaki hayâ duygusu yozlaştırıcı kültürlerin tahrîbatına uğramamışinsanlarda, özellikle kadınlarda utanma duygusu, varlığın bir parçasıdır.

Sürekliarzulanır olabilmesi için husûsiyle kadının -kocasına karşı da olsa- utanmaörtüsüne bürülü olması lâzımdır. Ne var ki bu örtü tül olmalı, kadınlıkgörevlerini yapmaya engel çul olmamalıdır.

Buradabir husûsa daha değinmekde yarar vardır.

Eşlerinvücût yapısı ve bedenlerin temasına yatkın sevişme tarzı bakmayı da gereklikılmamaktadır. Böyle olmakla beraber cinsel duyguları artırarak şehvetigeliştirecekse bakılmasının uygun olacağını ileri süren İslâm âlimlerininmevcût olduğunu da hatırlatabiliriz.10

Kaçınılması Öğütlenen Davranışlar 2

Oral ilişki ve... Çok konuşmak

Kur'ân-ıKerim'de ve Hz. Peygamberin Sünnet'inde haramlığı açıklanmamış bütün sözler,davranışlar ve işler helâldir; yapılabilir. Haram olanları helâlleştirmek gibihelâl olanları haramlaştırmak da ilahlaşmak/ilahlaştırmak anlamına gelir. Enbüyük günahlardandır. Konuya bu duyarlılıkla eğileceğiz.

Eşlerinbirbirlerinin cinsel organlarını emme anlamına oral sex, Hz. Peygamberdöneminde bilinen bir sevişme tarzıydı. Bunu Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) Hudeybiyemüzakereleri sırasında Kureyş'in elçisi Urve b. Mesud'a Arap toplumundagelenekleşmiş bir sövgü ile "(Dişi) Lat putunun bızırını emesice adam" diyerek çıkışmasındanöğreniyoruz.11 

Sevişmetekniği olarak bilinmekle beraber, Kur'ân ve Sünnet'te oral ilişki ile ilgiliaçık bir hüküm yoktur. Ancak genel kurallar vardır.

Oralilişkiyi iki kısım halinde incelemek gerekir.

a)Cinsel ilişkinin başlangıcında, şehvetlenmeden ötürü gelebilecek akıntı ve mezidil ve dudaklara bulaştırılmadan yapılacak ve rûhî bunalım doğur-mayacak oralilişki ruhsat olarak onaylanabilir.

Ancakfıtrî bir duygu ile veya rûhî ve kültürel gelişim sebebiyle oral ilişkiye ilgiduymayan, hatta ona karşı olumsuz tavır alan eşi buna zorlamak, ruhsal bunalımave cinsel mutsuzluğa sebeb olacağı cihetle zulüm olur. Sadizm gibi bu tür zulümde şüphesiz haramdır.

Haramayöneltici değinilen davranışlardan kaçınılsa da, tabiî bir sevişme tarzıolmadığı için, oral ilişkinin bir süre sonra nefretimsi duygulara sebebolabileceği ve dolaylı olarak cinsel mutluluğu olumsuz yönde etkileyebileceğigerçeğini de hatırlatarak, oral ilişkinin onay verilebilecek bu kısmından dakaçınılmasını öğütleriz. Nitekim örtüsüz çıplaklık ve cinsel organlara bakmakbölümünde sunduğumuz sakındırıcı öğütler çizgisinde, kaçınılmasını tavsiyebuyuran İslâm bilginleri de vardır. 12 

b)Ağızı cinsel organa dönüştüren ve ağıza boşalmayı içine alan oral ilişki ise-Allah bilir- haramdır.

Kur'ânve Sünnet arka organdan (anüs) ilişkiyi haram kılar, bu tür ilişkilerin helâlgörülerek yapılmasını azaba uğrama sebebi olarak bildirirken, ağızı cinselorgana dönüştürerek yapılacak oral ilişkiyi daha bir haram kılacağı açıktır.13

Kaldıki bu anlamda oral ilişki, yozlaştırılmamış insan doğasının çirkin bulacağı,iğrenç göreceği bir işlemdir; Kur'ân ifadesiyle Fahşa ve Habîse'dir.

Cinseliçerikli çirkinlik olan fahşa ve pislik olan habise ise Kur'ân'la haram kılınmıştır.14

Doğrularıen iyi bilen Allah'tır ve bize düşen kulluk görevi, haram olma şüphesi taşıyanişlerden bile kaçınmaktır.

Önemindenötürü pekiştirelim. Caiz olabilir şeklindeki değerlendirmeler öpme ve emmeşeklindeki oral ilişkiyle ilgilidir. Ağıza boşalma şeklindeki oral ilişkininise haram olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tür uygulama Kur'ân'ın yasakladığıfâhşâ (pek çirkin) ve habisi (pis) oluşturur.

Cinsel ilişkisırasında çok konuşmak

Eşlerarasında cinsel organlara bakmak gibi haram kılınmayan, fakat kaçınılmasıöğütlenen bir davranış şekli de cinsel ilişki sırasında çok konuşmakdır.

Sevişmeile ilgili hadislerde arzuları geliştirici nükteli sözlerin öğütlendiğinigörmüştük. Ancak aşk fısıltıları olmaktan ileri giden konuşmaların, cinselilişkinin tabiî seyrine uygun düşmeyeceği ve ilişki sonrasına olumsuz biçimdeyansıyabileceği açık bir gerçektir. Bunun içindir ki Allah'ın Resûlü şöylebuyurur:

"Kadınlarınızlacinsî münasebette bulunduğunuzda çok konuşmayın..."*

 

1 S. Tirmizî K. Edeb B. 39 (Hn. 2795).

2 Taberânî M.K. Ummal 6/414, Feyzü'l-Kadîr 2/224.

Hadis mürseldir. İlk cümlesi BakaraSûresi'nin 187. âyetinde geçmektedir.

* Allah'ın Resûlü'nün "... Ben de onlardan görürüm" şeklinde beyanda bulunması,nefse maledici bir metodla bakmanın câiz olduğunu açıklamak içindir. Fiilitercihi ve tavsiyesini açıklamak için değildir. Bu ve bu gibi hadîslerindeğerlendirilmesinde, Allah'ın Resûlü'nün melekîlik içinde değil beşerîlikiçinde ve her seviyede insana örnek olmakla vazifeli bir peygamber olduğugerçeğini hatırda bulundurmalıyız.

3 Müslim K. Hayz B. 10.

4 Davudoğlu, Müslim Ter. ve Şerhi 5/252.

5 İ. Mâce Hn. 1921 M.K.Ummal 6/415.

6 Taberanî M.K. Ummal 6/414, 4/293.

Bu ve bir önceki hadis, hadistekniği bakımından zayıftır. Haramlığa delil olmaz. Kaldı ki kullanılan üslûpharamlığı belirtmek için değil, sakınmayı öğütlemek içindir. İstisnaî de olsaPeygamberimiz'de örneklenen örtüsüz çıplaklığa ait açık ve kesin bir örneğingörülmemesi, sakınmanın sünnete uygunluğunu kanıtlamaktadır.

Peygamberimiz'in örtüsüz ilişkidebulunmadığını gösteren bir hadis için bak. Ebû Davûd K. Tahâreti B. 123.

7 İ. Mâce K. Nikâh B. 28 (Hn. 1922), Kurtûbî.12/232.

8 Müslim K. Hayz B. 10. Müslim Ter. ve Şerhî2/1035.

Benzer bir hadisin yorumu için bkz.Ş. Fethü'l-Kadîr 8/103.

9 Feyzü'l-Kadîr 1/326.

10 İ. Arabî Ahkâmû'l-Kur'ân 3/1357.

11 Tecrîd 8/176.

12 İ. Arabî Ahkâmu'l-Kur'ân 3/1357, Fetevâ-yı HindiyeKitabü'l-Kerâhiyeti ve'l-İstihsan, El-Babüs-Salisûne Fi'l-Müteferrikati(5/372).

13 "Eşe arka organından temasetmek." bölümüne ve kaynaklarına bakınız.

14 Enam 151, Araf 157

* Feyzü'l-Kadîr 1/327. (552numaralı hadisin açıklamasında geçen İbn-i Âsâkır hadisi).

* Müfessir Mevdûdî bu âyetinaçıklamasında şöyle der:

Kadınla erkek arasındaki ilişkitarla ile çiftçi arasındaki ilişki kadar ciddidir. Çiftçi tarlasına sadecehoşlandığı için değil, onu ekmek ve ürün almak için de gider. Aynı şekilde birerkek de karısına çocuk üretmek amacıyla yaklaşmalıdır. Allah'ın Kanunutarlanın ekim metoduyla ilgilenmez, fakat çiftçiden ekmek için başka yeredeğil, kendi tarlasına ve üretim için gitmesini ister. Bak. Tefhimu'l-Kur'ân,Bakara 123.

* Hayvanlar, böcekler ve bitkilerdünyasında korunma yoktur. Böyle iken doğal dengeyi bozan bir çoğalma dagörülmemekte, kader programı hükmünü icra etmektedir.

* * *

Yüzölçümleri Türkiye'den az olup,nüfusları daha çok olan İngiltere, Almanya ve Japonya örneklerinde açıkçagörüleceği üzere kalkınma ancak nüfus artışıyla sağlanabilmektedir. Nüfusartışını sağlamadan kalkınmış bir tek ülke yoktur.

Devrimizde bu ülkelerde nüfus artışhızında görülebilen düşüklük, kalkınma ve ekonomi ile ilgili olmayıp, ailehayatını çökerten modern yaşantı ile alâkalıdır.

* * *

Yeryüzünü insanlar için hayat alanıve ilahî deneme sahası olarak takdir buyuran Yüce Allah, insanların ihtiyaçduyabilecekleri bütün maddeleri yaratmış ve de yaratmaktadır. Yararlanılamayanbölgeler, bilinmeyen kaynaklar ve çok yönlü olarak faydalanılamayan nimetlerise pek çoktur.

Ekilebilir alanların hâlâ dahayüzde yirmilik bir bölümü ekilebilmektedir.

* * *

Bazı ülkelerde görülen sosyalsefalet nüfus yoğunluğundan değil, uluslararası emperyalizmin doymak bilmeyenihtiraslarından, yerli ve kukla yöneticilerin beceriksizliğinden ve İslâm'ınöngördüğü sosyal adaletten yoksunluktan kaynaklanmaktadır.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/18-kacinilmasi-ogutlenen-davranislar-1-13-401h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim