16- Zulüm

16- Zulüm
16- Zulüm 

16- Zulüm

Allah'ınKitabı'ndan. "Zalimlereasla meyletmeyin. Aksi taktirde cehennem ateşi size dokunur. Sizin Allah'tanbaşka dostunuz yoktur. Sonra yardım da görmezsiniz."* 

HudSûresi, âyet 113

Zulüm cezasız kalmaz

Hz.Cabir (r.a.) rivayet ediyor.

"Habeşistan'ahicret eden mü'minler geri dönerek Hz. Peygamber'in huzuruna geldikleri zamanonlara şöyle buyurdu:

-Habeşistan'da gördüğünüz nakledilmeye değer vasıftaki olayları banaanlatmayacak mısınız?

Onlardanbir topluluk:

-Pek tabii ki anlatacağız Ya Resûlellah! dediler (ve şu olayı hikaye ettiler):

-Bizler beraberce bir yerde otururken onların ihtiyar rahibelerinden yaşlıca birkadın başı üzerinde taşıdığı su testisi ile yanımızdan geçti. Sonra da onlardanbir gencin yanından geçti. (Bu sırada) o genç bir eliyle rahibeyi omuzları arasından (ve tam sırtının ortasından) tuttu ve sonra da itiverdi. Buyaşlı rahibe(tökezlenip) dizleriüzerine yere düştü, testisi de kırıldı. Ayağa kalkınca kendisini iten gencedöndü ve şu sözleri söyledi:

-Ey zalim! (Senyaptığın bu zulmün cezasını) yakında bilecek, (belânı bulacak)sın. Allah, kürsisini kurduğu öncekiler vesonrakileri; (bütüninsanları) biraraya topladığı, eller ve ayaklar da yaptıklarını dile getirdikleri zaman yarın(gibi yakın oyüce Gün'de)seninle aramızdaki davanın Allah katında nasıl (aleyhine) tecelli edeceğini elbette bilecek(cezanıçekeceksin).

Buolayı rivayet eden Hz. Cabir diyor ki:

(Hz.Peygamber vak'ayı dinledikten sonra) şöyle buyurdu:

-O rahibe çok doğru söyledi. Zayıfların hakları kuvvetlilerinden alınmayan birtopluluğu Allah nasıl arındırır (ve mutlu eder.)"1

Zulüm üç nevidir

YücePeygamberimiz zulmü tarif ve tasnif eden, tevlid edeceği sonuçları da açıklayanbir hadîslerinde şöyle buyurmuştur.

Zulümüç nevidir:

Allah'ıngünahını affetmeyeceği zulüm,

Allah'ıngünahını bağışlayabileceği zulüm,

Allah'ın (zalimini) bırakmayacağı zulüm.

Allah'ınaffetmeyeceği zulüm, (O'na ortak koşmak olan) şirk'tir. Kur'ân ifadesiyle "Şirk pek büyük birzulümdür."

Allah'ın(dilerse) bağışlayacağı, zulüm ilâhîemirleri ve yasakları çiğneyerek kulların nefisleri aleyhine işledikleri fakatkendileri ile Rab'leri arasında kalan zulümdür.

Allah'ınfailini bırakmayacağı zulüm ise insanların birbirlerinin haklarına tecavüzleyaptıkları zulümdür ki Allah onu zalimin yanında bırakmayacak, mazluma zâlimdenhakkını alıp verecektir."*

Zalimlerini engellemeyen toplum felâh bulamaz

Hadîsimizkişilerin fert ve toplum haklarına tecavüzünü konu almaktadır.

Allah,Kur'ân-ı Kerîm­'de zâlim fertlerden müteşekkil topluluğu güven ve huzur vericibir düzeye çıkarmayacağını bildirmektedir. (Tevbe Sûresi, 19)

Peygamberimizde içlerinden zulmeden kişilerin zulümlerini engellemeyen toplumun bu akibetemaruz kalacağını açıklamaktadır. Zira Peygamber'imizin ifadesiyle "Allah'ın failini dünyadacezalandırmakla birlikte ahirette de cezalandıracağı zulüm ve akrabalıkbağlarını koparmak benzeri hiçbir günah yoktur."*

Zâlimleribekleyen geleceği Rabbimiz şöyle açıklamaktadır:

"BuKıyamet Günü, herkese yaptıklarının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur.Doğrusu Allah hesabı çok çabuk görendir.

EyMuhammed! Onları, yüreklerin ağza geleceği, tasadan yutkunacakları, yaklaşanKıyamet Günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu, ne de sözü dinlenecek şefaatçisiolur." (Mü'min17-18)

Kul hakları âhiret saadetine manidir

Hz.Aişe (R.) anlatıyor:

Sahâbîlerindenbir mü'­min Hz. Peygamber'in huzurunda oturdu ve şöyle konuştu:

-Ya Resûlellah! Benim iki kölem vardır. Bunlar bana yalan söylüyor, (emirlerime karşı gelip) isyan ediyor ve bana hıyanettebulunuyorlar. Ben de onları dövüyor ve sövüyorum. (Allah katında) benimle bunlar arasındaki durumnasıl bir sonuç verecektir?

Hz.Peygamber onu şöylece yanıtladı:

-Onların sana karış yalan söylemeleri, isyan etmeleri ve de hiyanette bulunmalarının (günahı) hesaplanacaktır.

Seninverdiğin ceza onların suçları ile eşit olursa lehine veya aleyhine bir durumgerçekleşmez. Onarı uğrattığın ceza suçlarından az olursa bu senin lehine olur. (Hak'kın ölçüsüne göre onlarınsevablarından alır veya günahlarından onlara yüklersin.) Yok, onlara uyguladığın ceza eğeronların suçlarından daha fazla gelirse kısas olarak sende kalmış bulunanhakları alınarak onlara verilir.

(Allah'ınResûlü'nden (s.a.v.) Âhiret hayatında gerçekleşecek ayrıntılı hesaplaşmagerçeğini öğrenen) bu sahâbî sesli sesli ağlamaya başlar.

(Onunbu halini gören) Allah'ınResûlü (s.a.v.) şöyle buyurur:

-Bu adam Allah'ın kitabın(dan şu âyet)i okumuyor (mu idi ki açıklanan gerçeği yeni öğrenmiş birhali var.)

"BizKıyamet Günü'ne mahsus adalet terazileri koyacağız. Artık hiçbir kimse hiçbirşeyle haksızlığa uğratılmayacaktır. (O şey) bir hardal tanesi kadar bile olsa onu getiririz, (mizana koyarız.) Hesapcılar olarak da bizyeteriz." (EnbiyaSûresi âyet 47)

Kulhaklarının Âhiret mutluluğuna engel olacağı, üstelik azaba uğratacağını dakavrayan bu sahâbî şöyle demekten kendini alamaz:

"-Ya Resûlellah! (Nefsimiçin) bunlardanayrılmaktan daha hayırlı bir yol bulamıyorum, sizi şahit tutuyorum, onlar(ın ikisini de azat ettim,) hürdürler."2

Tecavüz günahının tevbesi halâllik almaktır

Kur'ânve Sünnet'in açıklamalarına göre dünya hayatında buhranlara ve âhirette deazablara birinci derecede sebeb olacak günah fert haklarına tecavüzdür.

Busebeble mü'min haklara tecavüzden korunmalı, hadîsimizde davranışınıizlediğimiz sahâbî gibi gerekirse kendi öz haklarından feragat etmelidir. Zirafert haklarına tecavüz günahının tevbesi Allah'tan af dilemenin yanı sıra haksahiplerinden halâllik almaktır. İnsan bu anlamda tevbe etme fırsatını bulamayabilir.Bunun içindir ki Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Herkim bir kişinin manevî şahsiyetine ve maddî varlığına tecavüz ederek zulümgünahını yüklenmişse, aman altın ve gümüşün bulunmayacağı Kıyamet Günü gelmedenhak sahibi ile halâlleşsin."*

Ölen de öldüren deCehennemdedir

EbuBekre (r.a.) rivayet ediyor!

"Allah'ınResûlü'nü (s.a.v.) şöyle buyurdu:

-İki müslüman(vuruşmak için) kılıçlarınıçekerek karşı karşıya geldiği zaman öldüren de ölen de Cehennem'dedir.

(EbuBekre (R.) diyor ki; bu sonuca aklım yatmadı da) sordum:

-Ya Resûlellah! Bu katildir. (Cehennem'dedir,) Ancak öldürülen niçin? (Cehennem'dedir.)

-O da karşısındakini öldürmek istiyordu. (Bunun için Cehennemdedir.)"3

Maktul öldürmek isterken öldürüldüğü için Cehennem'egider

İnsangünah bir fiili yapmayı tasarlar, fakat henüz tasarı halinde iken vazgeçersegünahkâr olmaz. Bilakis şerden hayra, kötüden iyiye dönüş yaptığı için de birbirim sevab kazanır.

Peygamberimizbu hususu şöyle açıklıyor:

"Kişibir iyilik yapmak ister de onu yapmazsa Allah, yapmadığı iyilik için onakatında tam bir iyilik sevabı yazar/verir. Fakat iyilik yapmak ister de onuyaparsa Allah yaptığı iyilik için ona on iyilik sevabından yediyüz katı; hattadaha pek çok katı iyilik sevabı verir.

Kişibir kötülük yapmayı ister de onu yapmazsa Allah yapmadığı kötülük için onakatında tam bir iyilik sevabı verir. Eğer bir kötülük yapmayı ister de onuyaparsa Allah yaptığı kötülüğe karşılık ona bir kötülük günahı yazar."* Ancak insan hadîsimizde örneğinigördüğümüz adam öldürmek gibi bir günah fiili işlemek üzere gerekli saldırıyıyapar, gücünü kullanırsa, günah işlemek de başarılı olamasa bile günahkâr olur.Hadîsimiz buna delildir.

Zulümlerin zulmü hangisidir?

İbn-üMesud (r.a.) anlatıyor.

"Allah'ınResûlü'ne (s.a.v.) sordum:

-Zulümlerin zulmü(vasfını taşıyan zulüm) hangisidir, Ya Resûlellah?

Hz.Peygamber şu cevabı verdi:

-Bir müslümanın, dîn kardeşinin malından bir zira toprağı zimmetinegeçirmesidir. Hiç şüphesiz Kıyamet Günü'nde o toprak parçası yerin dibine kadarolan kısmıyla onun boynuna dolatılacaktır. Yerin dibinin uzunluğunu ise onuyaratan Allah'tan başkası bilemez."4

Toprak gasbı sürekli zulümdür

Anlayışımızagöre toprak gasbının zulümlerin zulmü olmasının sebebi sövmek, dövmek gibigeçici bir zulüm olmayıp acısını sürekli duyuran bir zulüm olmasıdır.

Toplum malına hıyanet büyük günahtır

Zeydb. Halid anlatıyor:

"Mü'­minlerdenbir adam Hayber'de öldü. Vefatı Hz. Peygamber'e (s.a.v.) bildirildi. Allah'ınResûlü (bumü'minin namazını kıldırmadı.) "Arkadaşınızın namazını kılınız," buyurmakla yetindi.

Hz.Peygamber'in bu tavrı (mü'minleri üzdü.) her birinin yüz hatları değişti. Onlardaki budeğişikliği görünce Hz. Peygamber (davranışının sebebini şöyle) açıkladı:

-Bu arkadaşınız Allah yolunda (savaşılarak kazanılmış ganimet malına) hiyanet etti (de zimmetine mal geçirdi.)

Buolayı rivâyet eden Zeyd b. Halid diyor ki; hemen gidip bu adamın eşyalarınıaraştırdık. Eşyalar arasında Yahudilerin kullandığı süs boncuklarından (zimmetine geçirilmiş) iki dirhem bile etmeyecekboncuklar bulduk."5

Fert ve cemiyet haklarına tecavüz cehenneme götürür

Ferthaklarına tecavüz Cehennem azabına sürükleyecek büyük bir günah olduğu gibicemiyet haklarına tecavüz de böylesine büyük bir günahtır. Hadîsimiz bunadelalet etmektedir.

Peygamber'imizin,İslâm Devleti'nin malı olan bir abayı zimmetine geçiren ve bu suçun günahıüzerinde iken ölen Kırkire isimli sahâbî için "O cehennemdedir." buyurması da bunun delilidir.*

Cemiyethaklarına tecavüzü yalnız menkûl ve gayr-ı menkûl toplum mallarının zimmetegeçirilmesi şeklinde anlamamalıdır.

a-Trafik kurallarını ihlal ederek akaryakıt ve iş gücü israfına sebeb olmak,

b-Hazineye, belediyeye, vakıflara ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait menkul vegayr-ı menkulleri, özellikle vapur, tren, otobüs gibi çok aşınan araçları özmalınız gibi ihtimamla kullanmamak,

c-Devlet sektöründe, özel sektörde ve diğer kuruluşlarda, başarılı olamayacağımızgörevlere talip olmak, üzerimize aldığımız vazîfeyi zamanında ve olması gerekenşekilde yapmamak,

d-Cemiyet bünyesinde zararlı sonuçlar veren kötü ve yüz kızartıcı işlerin failidurumuna düşerek menfiye örnek olmak ve bunun gibi daha nice işlerin her biricemiyet haklarına tecavüzdür. Cemiyet haklarına tecavüzün her bir türündenkaçınmalıdır. Zira bu gibi tecavüzlerin ma'nevî sorumluluğundan -istenilse de-kurtulmak oldukça güçtür. Zira muhatabımız bir fert değil bütün bir cemiyettir.Cemiyetten nasıl hak halâlliği alınabilir!

Az da olsazimmetine mal geçiren haindir

Adîb. Amîre (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Ey insanlar!

Sizdenbiriniz(yönetimle veya zekât tahsili ile ilgili) bir görevimize atanır da tahsil ettiği mallardan biriğne veya ondan daha büyükçe bir malı bizden gizlerse o kişi haindir. KıyametGünü zimmetine geçirdiği malı, (boynuna yükletilmiş olarak) getirecektir.

(Allah'ınResûlü'nün bu ürpertici açıklaması üzerine) Ensar'dan (daha önce göreve atanmış) bir kişi ayağa kalktı ve şöylecericada bulundu:

-Ya Resûlellah! Verdiğiniz görevden beni affediniz.

-Görevden alınmanı istemenin sebebi nedir?

-(YaResûlellah! Sizi dinlemiş olmamdır.) Zira sizi şöyle şöyle söylerken dinledim.

-Evet, o sözü ben (söyledim.Şimdi de)söylüyorum. Kimi bir işte görevlendirirsek (tahsil ettiğinin) azını da çoğunu da getirsin. Görevli kişi tahsilettiği mallardan kendisine (ücret olarak) verileni alır. Kendisine yasaklanmış olanı bırakır."6

Zimmetine hak geçirene cehennem vacib olur

UmametülHarisî'den (r.a.):

"Allah'ınResûlü (s.a.v.) (kulhaklarının önemini açıklamak için) şöyle buyurdu:

-Bir kimse yemin ederek bir müslümanın hakkını zimmetine geçirirse Allah okimsenin Cehennem'e girmesini gerekli kılar. (Cezasını çekmeksizin)Cennet'e girmesini de yasaklar.

Allah'ınResûlü'nün (s.a.v) (Cennet ve Cehennem'e inanan her bir mü'mini ürpertecek bu sözleri) üzerine bir mü'min O'nasordu:

-Ya Resûlellah! O hak değersiz, basit bir şey ise (ne buyrulur?)

-O hak, misvak ağacından bir dal parçası da olsa böyledir."7

Müflis kimdir biliyor musunuz?       

EbuHüreyre (r.a.) anlatıyor:

"(Çok mühim bir husûsu yüce zatınahas öğretim usûlü ile öğretmek için) Allah'ın elçisi sahâbîlerine sordular:

-Müflis kimdir biliyor musunuz?

-Ya Resûlellah! (Zararauğrayarak) hiçbirnakiti, menkul ve gayr-ı menkulü kalmamış kimseyi aramızda müflis (olarak tanır-biliriz.)

-Bana inananlardan gerçekten iflas etmiş olan o kişidir ki Kıyamet Günü'ndenamaz, oruç, zekât (gibi hayırlı ameller)le gelir. (Gelir ama) şuna sövmüş, şunu dövmüş (olduğu için de ödenmesi gerekenfert ve toplum haklarını da beraber) getirir. (Sonuç olarak da) hayırlı amellerinden bir kısmı şuna, bir kısmı da bunaverilir. Eğer üzerindeki insan hakları ödenmeden evvel iyi amelleri tükenirse,bu defa alacaklı kulların günahlarından bir kısmı alınır da bunun üzerineyükletilir. Sonra da kendisi Cehennem'e atılır. (İşte hakîki müflis bu kişidir.)"8

Hayvan haklarına tecavüzden de sorumluyuz

Abdullahb. Amr'dan... (r.a.)

Birserçeyi veya daha büyükçe bir kuşu (fayda sağlama amacına dönük olmaksızın) haksız yere öldüren kişiyi Allah,Kıyamet Günü'nde o kuştan ötürü sorguya çekecektir.

Sahâbîlertarafından soruldu:

-Ya Resûlellah! Serçenin hakkı nedir?

-Serçenin hakkı; onu kesmen, sonra da yemendir. Aman başını da kes(ip at)ma ki (sağa-sola) atılmasın.9

Serçe gibi küçük kuşları kesmekte sorumluluk vardır

Serçe küçük bir kuştur. Onu kesmek hüküm olarak haram değilse de abestir. Zira serçeküçüklüğü sebebiyle eti için kesilemeyeceğinden onu kesmek anlamsız ve gayesizbir eylem olmaktan öteye gidemez. Onu gereksiz olarak kesmek de bir zulüm olurve kesen aleyhine bir hak doğurur.

Tercümesisunulan hadîsimizi açıklayıcı nitelikteki diğer bir hadîsde şöyle buyurulur.

"Gereksizolarak bir serçeyi öldüren kişinin aleyhine o serçe Kıyamet Günü'nde Allah'ayakararak şöyle da'va eder:

-Ya Rab; Filan kişi beni bir fayda için değil gereksiz olarak öldürdü."*

Güçsüz mazlumlar cennetliktir

EbuHüreyre'den... (r.a.)

Allah'ınResûlü(öğretim amacıyla sahâbîlerine) sordu:

-Size Cennetliklerden bir topluluğu tanıtayım mı?

-Evet evet, tanıt Ya Resûlellah!

-Onlar zulme uğramış bulunan güçsüz kişilerdir.10

 

* Mevzu ile alakalı âyetlere bak:Nisa 29-30, İbrahim 42, Kehf 29, Mü'min 18, Şûra 40,41, Zariyat 59.

1 İ. Mâce Fiten Hn. 4010.

* İ. Kesîr Nisa 48, El-Camiüs-Sağîr- Hn. 5355

* Ebû Davûd Edeb 45, İ. Mâce Zühd 23

2 M. İ. Kesîr Enbiya 47, Tirmizî Tefsîru Sûre 21

* Buhârî Mezâlim 10, Et-Tac 5/20.

3 Buhârî İman 22 Müslim Fiten 14.

* Buhârî Rikak 31, Müslim İman 207

4 M. Zevaid K. Büyü B. Fimen Gasabe Erzen 4/174, Müsned1/396-7

5 Müsned 4/114, Ebû Davûd Cihad 141, Nesâî Cenâiz 66

* R. Salihin B. Tahrimiz-Zulmi Hn.10, BuhârîCihad 190

6 Ebû Davûd Ekziye 5, Müslim İmare 30, Müsned 4/192.

7 Müslim İman 218, Nesâî Kudat 30.

8 Müslim Birr 59, Müsned 2/303, Et-Tac 5/20

9 Nesâî Dehaya 42, Darîmî Edâhi 16

* Nesâî Dehâya, 42 (7/239)

10 M. Zevaid 2/294, Müsned 2/508

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/16-zulum-15-480h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim