16- Irkçılıkta Benzeme

16- Irkçılıkta Benzeme
16- Irkçılıkta Benzeme

16- Irkçılıkta Benzeme

Irkçılıkta Benzeme

Irkçılıkta benzeme (mânevi yönden benzeme) bölümündeaçıklanabilir idiyse de, asrımız toplumlarında kadrolar ve kurumlarla temsiledilen görünür bir sosyal realite olması sebebiyle maddî benzeme bölümündezikretmekte, bir mahzur/sakınca görmedik.

İnsanlar Bir Asıldandır

Allah'ın dilemesi ve yaratmasıyla insanların bir asıldantüretildiğini ilân eden İslâm Dini, dil-renk-soy; bir diğer anlatımla bunlarınbütünü olarak algılanabilecek ırk üstünlüğü görüşünü ve bu uğurda fikrî vefiilî mücadele verilmesini bir cahiliyet davası olarak vasıflandırarakyermiştir. Kınamakla da kalmamış, Peygamberimizin diliyle ırkçılık güdenleringerçek mü'min olamayacaklarını bildirmiştir. Peygamberimiz (s. a.) şöylebuyururlar:

"Irkçılık yapanlarbizden değildir. Bu uğurda savaşanlar bizden değildir. Bu yolda ölenlerbizden değildir. " (1)

Irkçılığın Konumuzla Alâkası

Irkçılığın konumuzla ilgisi, bu dâvanın bâtıl din ve ideolojimensubu yabancı toplumlara ve kültürlere has ol

(1) Mişkâtül-Mesabîh Hn: 4907.

duğunun yukarıda sunduğumuz hadîste dolaylı olarakbildirilmiş olmasıdır. Bir başka hadîste de doğrudan Cahiliyet davası olaraknitelendirilmiş olmasıdır. Bu sebeple ırkçılık İslâm'da yerilen CahiliyetHayatı'na yönelik bir benzeme davasıdır.

İslâm'da yerip kınanan ırk realitesi veya ırkını sevmek veyüceltmek dâvası değildir. Çünkü bizzat Rabbimiz, Kur'ân'ında dillerimiz verenklerimizin farklılığının kendi yaratması olduğunu bildirmiştir. Kabilelereve halklara ayrılışımızı da kendi düzenlemesi olarak açıklamıştır. (2)

Kınanan Irkçılık

Hadîslerle cahiliyet olarak kınanan ve mensupları İslâm'dandışlanan ırk dâvasını üç bölümde inceleyebiliriz.

a - İslâm Dini'nin inançlısı ve bağlısı olmayan ırkınıyüceltmek ye ona mensubiyetle iftihar etmek.

Bu tarz ırkçılığın meşru olmadığını aşağıda sunacağımız hadîsve açıklaması ortaya koymaktadır.

        İranlı YiğidimDeme

İran asıllı bir sahâbî olan Ebû Ukbe (r.) anlatıyor:

Uhud harbinde Allah'ın Resûlü ile beraberdim.

(Savaş sırasında bir ara Mekkeli ) putperestlerden birine birdarbe indirdim. İndirirken de şöylece kükredim:

- Ben İranlı bir yiğidim. Al bakalım benden de bir darbe.

(Sözlerimi duyan) Allah‘ın Resûlü bana dönerek şöyle buyurdu:

(2)Rûm 22, Hucurat 13.

-(Niçin öyle söyledin?) BenEnsarlı bir gencim, al bakalım benden debir darbe demeliydin. (3)

İran, Uhud savaşı sırasında Müslüman değildi. Bunun içindirki Peygamberimiz Ebû Ukbeyi kendisini kâfir ırkına nisbet ettiği için tasvipbuyurmamıştır. Irkına değil, kâfir ırkına nisbet ettiği için tasvip buyurmamıştır.

Müslüman, kendisini İslâm toplumunun üyesi bilmeli, Hakinancını ırkına üstün tutmalıdır. Peygamberimizin Ebû Ukbe'yi "Ensarlı biryiğidim." demeye teşvik buyurmasının sebebi budur.

Sunduğumuz bu hadîs, iftihar ederek nefsimizi kâfir ırkımızanisbet edemeyeceğimizi öğretirken, Müslüman ırkımızın kâfirlik döneminiyüceltemeyeceğimizi de öğretmektedir.

b - Zulmedici de olsa ırkını zulmü üzerinde desteklemek.

Kişinin ırkçılık gayretiyle ırkını zulmü üzerinde onaylayıpdesteklemesinin haram türden bir ırkçılık olduğunu bir soru üzerine yaptığıaçıklamayla Peygamberimiz dile getirmiştir.

Sahâbî Ebûl-Fasîle anlatıyor:

Hz. Peygambere sordum:

-(Yâ Resûlellah!) Kişinin soyunu-ırkını sevmesi yasakladığınızırkçılık mıdır?

-Hayır, değildir, cevabını verdi ve şöyle buyurdu:

Haram kılınan ırkçılık kişinin soyuna/ırkına zulmederkenyardım etmesidir. (4)

(3) Min Mirkatil-Mefatîh 4/661.

{4) Sünen-ü İbn-i Mâce, Hadîs No: 3449.

c - İslâm'dan kaynaklanmayan emperyalist bir emelleırkının diğer soy ve ırklara hâkim olmasının kültürel, siyasî, iktisadîyollarla ve sıcak harple mücadelesini vermek.

İslâm Dini'ne yaptığı büyük hizmetler dolayısıyla ırkınısevmenin ve İslâmî çizgide gelişmesi için mücadele vermenin veya o anlamdakiırkçılığın yerilen/dışlanan ırkçılık türünden olmadığı açıktır.

Burada yakın tarihe göz atmakta fayda görüyoruz:

Osmanlı Devletini parçalamak için çırpınan batı emperyalizmi,İslâm'ın red ettiği menfi ırkçılık-milliyetçilik fikirlerini Müslümanlarınarasına sokarak bu emelinde başarıya ulaşmıştır.

İslâm ülkelerinin İslâm çizgisinde birleşerek siyasî veiktisadî bir blok oluşturamamaları ve rahatlıkla sömürülebilmeleri için Amerikave Avrupa emperyalizmi ile Rus emperyalizminin devrimizde yerliişbirlikçileriyle tahrik ettiği en büyük manevi unsur da yine bu menfiırkçılık-milliyetçilik dâvası olmuştur ve olmaktadır.

İslâm'dan saptığımız hangi noktada zarar görmedik ki?

Netice olarak deriz ki İslâm'ın red ettiği mânada ırkçılık,milâdî yedinci asır cahiliyetinin olduğu gibi, yirminci asır cahiliyetinin deana unsurlarındandır.

Bu zulme çığır açıcıdâvanın fikren ve fiilen savunulması cahiliyetin hortlatılmasıdır. Onun İslâmülkelerinde revaç bulması tabîi gelişmelerin sonucu değil, bâtıl din veideoloji mensuplarının yüceltilmesi ve taklit edilmesi sonucudur.

Diğer Benzemeler

Bubölümde Aziz Peygamberimizin Sünnet'inde açıklanan yasaklandığımız bazı benzemetürlerine yer vereceğiz. Ayrıca bâtıl din ve ideoloji mensubu toplumlarabenzenilmemesini emredici genel ilkelere aykırı olarak İslâm toplumlarındagörülen ve tabîi olaylar, âdetler haline gelen bazı benzeme nevileriniaçıklayacağız.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/16-irkcilikta-benzeme-16-339h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim