16- Cinsel Mutluluk Görevleri 10 Sevişmek

16- Cinsel Mutluluk Görevleri 10  Sevişmek
16- Cinsel Mutluluk Görevleri 10 Sevişmek 

16- Cinsel Mutluluk Görevleri 10 Sevişmek

Cinselilişkinin tatmîne erdirici olabilmesi için ilişkiden önce sevişilmesi şarttır.

Gayr-ımüslim araştırıcıların yaptıkları araştırma sonuçlarına göre cinsel tatmîneeremeyen kadınların sayısı oldukça yüksektir.

Bununsebebi kadınlarla yeterince sevişilmeden önce ilişkiye girilmesi, erkeğin erkenboşalması ve kadın orgazm olmadan önce erkeğin ayrılmasıdır.

Evlilikdışı ilişki haram olduğuna göre, kadının sürekli tatminsizliği kadıncinselliğine karşı bir zulümdür.

Kullarınatatmin olunma ihtiyacı duyulacak bir cinsellik ihsan eden Yüce Allah, elbettekibu zulme razı olmaz.

Olmadığıiçindir ki bazı tefsircilerin isâbetli yorumuna göre Bakara Sûresi'nin iki yüzyirmi üçüncü âyetinde Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

"...Nefislerimiz için(besmeleyi, duâyı ve sevişmeyi) öne alın."* 

Allah'ınResûlü Hz. Muhammed (sav) de sözlü ve fiilî sünnetiyle mü'minleri cinsel ilişkiöncesinde sevişmeye teşvik buyurmuştur.

Sözlü sünnettenörnekler

Allah'ınResûlü'nün bekârların bâkireleri tercih etmesini öğütleyen hadislerinde, "Senin onunla, onun da seninlesevişeceği bir bâkire ile evlenseydin ya!" buyurması, "Kişinin eşi ile sevişmesini meleklerin hazırbulunacağı bir eğlence" olarak vasfetmesi, kadını kocası tarafındanaçıklanabilecek kadınca özellikleri olan bir insan olarak tanımlaması, ayrıcasevişmeksizin ilişkiye girilmesini yasaklaması, sevişme ile ilgili sözlüsünnet'in çoğaltılabilecek olan güvenilebilir (Sahih-Hasen) örnekleridir.Kitabımızın değişik bölümlerinde açıkladığımız bu hadislerle bir bütünlükarzeden aşağıda sunulacak hadisleri konuya daha bir açıklık getiren örneklerolarak değerlendirebiliriz. 1 

Sevişmeksizin ilişkicefâdır

  • "Üç şeycefâdandır; kişiye pek ağır gelen, sevgiyi gideren üzücü davranışlardandır.

a-Kişinin dostluk kurduğu kimsenin adını ve künyesini bilmemesi,

b-Kendisi için ziyâfet hazırlayan din kardeşinin davetine katılmaması,

c-Kocanın yönlendirdiği nükteler ve öpüşmeler olmaksızın, eşler arasında cinselilişki olması.

Sizdenhiçbiriniz eşiyle hayvanlar gibi (sevişmeksizin) birleşmesin."2

Sevişmeksizin ilişkibeceriksizlikdir

  • "Üç türuygulama, kişinin âcizliğindendir.

(Bunlardanbiri de)Kişinin fısıldaşmaksızın, sarmaş-dolaş olup eğlenmeksizin eşi ile cinsîmünâsebette bulunması; eşi orgazm olmadan (boşalmadan) boşalıp işini bitirmesidir."3

Aşk fısıltılarınıaracı kılın

  • -Salât veselâm üzerine olsun- Allah'ın Resûlü bir hadislerinde şöyle buyurdu:

Hiçbirinizeşiyle hayvanlar gibi -sevişmeksizin- cinsî münâsebette bulunmasın. Arada bir elçibulunsun.

Soruldu:

-YaResûlallah! Sözünü ettiğiniz elçi nedir?

-Aşk fısıltıları* ve öpüşmedir.4

Fiilî Sünnet'tenörnekler

Allah'ınResûlü'nün fiilî sünneti, genelde sözlü sünnetini pekiştirici vasıfta olduğugibi, işlediğimiz konu bakımından özelde de pekiştirici niteliktedir.

Evetgerçek şudur:

"Allah'ınResûlü, eşiyle sevişir ve öperdi."5

O'nunbu yöndeki fiilî sünnetini bizzat kendisinin ve mübarek eşlerininaçıklamalarından öğreniyoruz. Ancak altını çizerek ifade edelim ki, sayılıistisnalar dışındaki bu açıklamalar doğrudan değil, dolaylıdır.**

Kaldıki doğrudan yapılmış olması da tabîi olurdu. Zira O, cinsellik dâhil insanhayatı ile ilgili her alana ışık tutmak için peygamber kılınmıştı.

Yalnız erkek misevişmekle mükelleftir?

Cinsîmünâsebetten önce gereğince sevişilmesi lüzûmunu bildiren ve öğreten sözlü vefiilî sünnet örneklerini gördük. Bu mukaddes örnekleri incelediğimiz zaman,tavsiyelerin hatta emirlerin yalnız erkeklere yönelik gibi olduğunu görüyoruz.

Aslındabunun böyle olması da tabîidir.

a-Kur'ân-ı Kerim'de ve hadîs-i şeriflerde umûmiyetle erkek kipleri kullanılır.Fakat hüküm kadınları da içine alır. Burada da böyledir. Bu sebeble kadınlar dagörevlidir.

b-Cinsel ilişkinin başlatıcı tarafı, asıl faal unsuru erkekdir. Kadın rûhu vevücûdu daha çok arzulanmaya ve sevilmeye eğilimlidir. Kaldı ki erkeklerdenfarklı olarak kadın, fiziksel uyarıya ihtiyaçlı olduğu için, erkek gibi hemencinsel ilişkiye hazır duruma gelemez.

Busebeble tavsiyeler ve emirlerin yalnız erkeklere yapılmış görünümünde olmasıtabîidir. Böyle olmakla beraber, erkekler için olduğu kadar, sevişmeninkadınlar için de bir sünnet görev olduğunu, hadislerin üslûbundananlayabilmekteyiz. Şimdi bu gerçeği açıklayan bazı hadisleri sunalım:

aa-Yukarıda geçen Ümmü Seleme (r.anha) hadisinde Allah'ın Resûlü'nün eşine: "Sâkin ol" buyurması, mübârekannelerimizin bir kısmının olsun hassasiyet ve mukabele gösterdiği çağrışımınıyaptırmaktadır.

bb-Allah'ın Resûlü'nün bâkire ile evlenilmesini öğütleyen hadislerinde kendisinemuhâtap olan sahâbilerine: "Senin onunla, onun da seninle sevişeceği, senin onu,onun da seni öpüp-okşayacağı bir bâkire ile evlenseydin ya!"10 buyurması, kadının sevişmedehareketli bir taraf olması gereğine açık bir işarettir.

Utanmaörtüsünü büsbütün sıyırmaksızın, kadının sevişmede canlılık belirtmesi gereğinişu hadisden daha açık bir şekilde öğrenebiliyoruz:

cc-"Kıyâmet GünüAllah katında insanların en şerlilerinden biri de, kendisi karısıyla karısı dakendisiyle sevişip ilişkide bulunduktan sonra, karısının sırrını (erkeğine karşı yaptığı aşkoyunlarını)açığa vuran adamdır."11 

Buhadis, kadını erkek gibi hareketli bir taraf olarak zikretmektedir. Hadisindikkatleri daha bir çekici yönü de, kadını kadınlık sırrı olan bir eş olaraktavsîf etmesidir.

Sadecesevilen fakat sevmeyen kadının, her halde açıklanabilecek kadınlık sırrı olmasagerektir.

Sevişmek; kadınınhem hakkı, hem de görevidir

Sevişmek,kadının hem hakkı, arzulayan kocası için hem de görevidir. Özellikle kocasınınarzulaması halinde, kocası için süslenmeyi ve kokulanmayı kadına vâcib birgörev olarak yükleyen İslâm Dini'nin, kocasına karşı hayat dolu bir kadınolması görevini yükleyeceği açık bir hakîkatdir.

Kadınlığıngereklerini üstlenen bir kadın olmak... Bu bir yücelikdir, bazılarının sandığıgibi bir eksiklik değildir.

Hz.Âişe vâlidemizin şu açıklaması, kadınlarımız için yeterli bir örnekdir:

"(Eşleriolan)Bizlerden biri ay hali olduğu zaman, üzerine avret mahallini örten genişce biraltlık alır, sonra da elleri ve göğsü ile Allah'ın Resûlü'nesokulup-yapışırdı."12

Allahgerçeklerin dile getirilmesinden utanılmasını emir buyurmaz. Mü'min kadınlarınkocalarına âşık, işveli ve onları kadınlıklarına bağlayan kadın olmalarıRabbimizin arzusudur.

Hiçşüphe yoktur ki Kur'ân-ı Kerim'de Cennet kadınlarının vasfedilmesinin birgayesi de Müslüman kadınları, onların vasıflarıyla vasıflanmaya yöneltmektir.

YüceAllah, namazları, oruçları, örtünmeleri ve kocalarına itâatleriyle Cennet'e girmeyehak kazanacak dünya kadınlarını Vâkıa Sûresi'nde şöyle tanıtmaktadır:

"Biz,onları yeniden yaratacağız. Onları bâkireler, urub (kocalarına âşık, işveli, sevişmesırasında aşk nağmeleri fısıldayan, kocaları tarafından içten bir sevgi ilesevilen) vebirbirlerinin yaşıtı kılacağız."13 

Cinsîmünâsebetten önce sevişilmesini öğütleyen Peygamberimiz'in mevzû ile ilgilihadîslerinden İslâm bilginleri şu hükmü çıkarıyorlar: "Cinsî münâsebetten öncefısıldaşma; öpme, dil ve dudakları emme vs. müekked sünnettir. Aksine davranışmekrûhdur."14

Bizburadaki mekrûhu, kerâhet-i tahrîmiyye (harama yakın günah) olarak açıklığakavuşturmak istiyoruz. Zira sevişilmeksizin doğrudan cinsel ilişkide, Allah'ınResûlü'ne aykırılık ve de kadının hakkına tecavüz vardır.

Sevişmede bir sınırvar mıdır?

Yukarıdageçen hadislerden ve bu hadislerden çıkarılan hükümlerden dolaylı olaraköğrenebildiğimiz sevişme şekillerinin dışına çıkılamaz mı?

Ayrıntıyagirmeksizin açıklayalım.

Kocaile karısı arasında âdet ve lohusalık hallerinde cinsî münâsebette bulunma ilearka uzuvdan(anüs) ilişkive mazohizm-sadizm dışında hiçbir kesin yasak yoktur.

Busebeble bu haramların dışında ayıp-günah olacak hiçbir cinsel davranış tasavvuredilemez.

Ancakaşağıda açıklayacağımız üzere, kesin olarak yasaklanmamakla beraber,kaçınılması öğütlenen bazı davranışlar vardır.

  • Nasıl bir birleşme*

Üremeorganından olmak şartıyla, eşler diledikleri gibi birleşebilirler. Bu onlarınseçimine bağlıdır. Hüküm budur.

"CinselÖğretim Farzdır." bölümüneverdiğimiz misallerden hatırlanacaktır.

Karısınaüreme organından fakat arkadan yaklaşan Hz. Ömer, -mahvoldum Ya Resûlallah-diyerek Allah'ın Resûlü'ne başvurur.

Kendisinearkadan gelerek üreme organından yaklaşmak isteyen kocasına direten Ensar'danbir kadın da, böylesine bir yaklaşımın câiz olup olmadığını öğenmek için,Allah'ın Resûlü'ne gelerek, annemiz Ümmü Seleme aracılığı ile soru yöneltir.

Allah'ınResûlü her iki olayda Bakara Sûresi'nin iki yüz yirmi üçüncü âyetini okur veüreme organından (vagina) olmak şartıyla, istenilen şekilde ilişkidebulunulabileceğini bildirir.

Hertürlü yaklaşmanın helâl olduğu, helâl olduğu için de günah olmayacağınıaçıkladıktan sonra, şu ilâveyi yapmakta fayda görürüz.

Cinselilişki rahatlığı, utanma ölçülerine uygunluğu, ters organdan temas eğiliminiengelleyiciliği ve Allah'ın Resûlü'nün sözlü sünnetine uyumluluğu dolayısıylaklasik şekil denilen kadının sırt üstü yatma şeklinin temel tercih olarakbenimsenmesi uygundur.* 

Cinsel ilişkidekadın gözetilmelidir

Kadınlarınbüyük çoğunluğu gerektiği şekilde sevişilmeksizin cinsel işleme başlanması,erkeğin boşalır boşalmaz çekilmesi sebebiyle orgazm olamamaktadırlar.

Cinseltatminsizlik, kadının hem dünyası, hem de âhiretine zarar verecek bir durumdur.

Vücûduntabîi bir hakkı olan sükûnete kavuşamamasının doğurduğu kırgınlık ve sinirselçözülme, kadının dünyasına yönelik zarardır. Haz duymadığı için kocasınınarzularına anında ve gereğince icâbet etmemesi ve bu yüzden Allah'ın vemeleklerinin la'netine uğramaması da, âhiretine yönelik zarardır.

Allah,yarattığı kullarını bildiği, Allah'ın Resûlü de Rabbinden bilgiler aldığı için,özellikle kadınları tatmine erdirecek ilâhî ölçüler konulmuştur.

Sevişmekve kadının durumunu gözetmek mecbûriyeti bu ilâhî ölçülere misaldir.

Nedir kadınındurumunu gözetmek?

Allah'ınResûlü'nün aşağıda sunacağımız hadisi sorunun cevabıdır. O, şöyle buyurur:

["Sizdenbiriniz karısıyla cinsî münâsebette bulunduğu zaman, onu tatmine erdirecek şekildesevişsin.

Karısısükûnet bulmadan kendisi boşaldığı zama,n karısı orgazm oluncaya kadar (vücûdunu ayırmakta aceleetmesin),eşini de aceleye yöneltmesin."]19 

 

* Tefsîrut-Taberî Bakara 223,El-Esas Fit-Tefsîr Bakara 223.

1 Bak. Buhârî 6/161, Müsned 4/144,F. Kadîr 5/23, Müslim Hn. 1437, M. K. Ummal 6/416.

2 Feyzül-Kadîr 5/90.

3 Levâmiül-Ukûl 4/627.

* Cinsel ilişki sırasında veöncesinde aşk fısıltılarına yer verilmesinin tavsiye edildiği Bakara Sûresi'nin187. âyetinden anlaşılmaktadır. Zira bu âyetle helal kılınan refes, cinsel ilişki manasına geldiğigibi, ilişkiye hazırlayıcı sözler anlamına da gelmektedir.

4 İhyau Ulûmiddin K. NikâhAdâbül-Muâşereti (2/64).

5 Zâdül-Meâd 3/147.

** Hiç şüphe yoktur ki Allah'ınResûlü'nün mahrem hayatı ile ilgili bazı fiilî sünnetini öğrenebilmeninyalnızca bir tek yolu vardır. O da bizzat kendisinin veya eşleri olan saygıdeğer annelerimizin açıklamalarını öğrenmektir.

Yüce Peygamberimiz, eşlerinbirbirlerinin cinsel sırlarını açığa vurmalarını yasakladığına göre, kendisi veeşleri nasıl olmuş da açıklama yapmışlardır?

Peygamberimiz cinsel eylemlerleövünmek, muhatabların duygularını tabîi mecrasından saptırmak ve eşi küçükdüşürmek amacıyla cinsel hayatın açığa vurulmasını yasaklamıştır. Yasaklamanınbir amacı da haya ve vakârın korunmasıdır. O'nun kendisinin ve eşlerininyaptığı çok istisnaî türden açıklamalar ise, gerektirici durumlar sebebiyle vesahabîlerin sualleri üzerine dinî ölçüleri öğretmek amacıyla vâki olmuştur. Pektabîidir ki yasaklanan türden değildir.

Açıklamamızı bazı örnekler üzerindesürdürelim.

a- Allah'ın Resûlü, İslâmî tebliğinilk yıllarında boşalma olmadıkça ilişkinin yıkanmayı gerektirmeyeceğinibildirmiş; daha sonra da bu hükmü kaldırarak, yıkanılmasını emir buyurmuştur.

Uygulamada değişiklikve yenilik getiren bu peygamberî emir, ard arda suallere neden olunca,Peygamberimiz nefse mal edici öğretim metoduna baş vurma gereğini duyarak, birsahâbinin suâlini şöylece cevaplandırmıştır:

- Ben eşime bunuyaparım. Sonra da yıkanırız.6 

b- Oruçlu kişinineşini öpüp öpemeyeceği husûsundaki kendisine intikal ettirilen tartışmayabizzat Allah'ın Resûlü'nün davranışıyla açıklık getirmek için Hz. Âişe annemizAllah'ın Resûlü'nün oruçlu iken kendisini öptüğünü duyurmuştur.7 

c- Ümmü Seleme (r.anha)annemiz, cevabî nitelikli açıklamalarında Allah'ın Resûlü'nün ilişki sırasındakendisi ve ailesi üzerine örtü aldığını ve eşine "sâkin ol" buyurduğunu beyanetmiştir.8 

d- Hz. Meymûne(r.anha) annemiz de vâki sual üzerine, Allah'ın Resûlü'nün âdet halindekieşleriyle ancak karınla dizler arasının örtülmesinden sonra bedensel temasıiçerir şekilde kucaklaştığını açıklamıştır.9 

Sahih hadîslerden butür örnekleri çoğaltmamız mümkündür.

Açıkça anlaşılacağıüzere, asıl amacı boşalmaksızın ilişkinin yıkanmayı gerektireceğini, oruçlununeşini öpebileceğini, ilişki sırasında örtülü olmanın tercihe şayan olacağını veâdet halindeki eşle ilişkiye girmeksizin sevişilebileceğini doğrudan öğretmekolan bu hadislerden, biz Allah'ın Resûlü'nün mahrem hayatı ile ilgili bazıfiillerini de dolaylı olarak öğrenmiş oluyoruz.

Bu dolaylı öğreniminbereketiyle de cinsel hayatımızı Allah'ın rızasına yönelik bir yörüngeyeoturtabiliyoruz.

Bütün mü'minlerincinsel hayatlarıyla da Allah'ın rızasına yönelebilmeleri içindir ki on dörtasırdır müfessirler, muhaddisler, fıkıh bilginleri ve hatta Peygambersevgisinde zirveye varmış hak dostları, örneklerini verdiğimiz çeşittenhadisleri bizlere nakledegelmişlerdir.

Ne var ki peygamberlikkurumunu gereğince tanıyamamış ve bu sebeble de Allah'ın Resûlü Hz. Muhammed'ivahiy alan bir insan olarak kavrayamamış mü'minler O'nun cinsellikle ilgilifiilî sünnetinin örnekleriyle karşılaşınca, bu durumu yadırgamaktadırlar.

Oysaki evrensel birpeygamberin, misal teşkil edecek meşrû bir cinsel hayatının olması değil,olmaması yadırganacak bir durumdur. Çünkü cinsel duygu ve eylemler, hayatın birparçasıdır. Bu alanda örnek olamayan bir peygamberin önderliği nakıs olacağıiçin, insanlık için kâmil anlamda üsve-i hasene (üstün ve güzel örnek) olmasımümkün değildir.

6 Müslim K. Hayz, B. Neshil-Mâi Minel-Mai.

7 Ebû Davûd K. Sıyam B. 33 (Hn. 2369). Müsned6/123.

8 Feyzül-Kadîr 5/90.İhya 2/63.

9 Bak. Ebû Davûd K. Tahâreti B. 107 (Hn. 267).

10 Buharî K. Nikâh B. 121 (6/161).

11 Müslim K. Nikâh B. 22. Hn. 1437.

12 Müsned 6/123.

13 Vâkıa 35-7.

14 Feyzül-Kadîr 5/90.(*)

* Zifaf Gecesi Öğütleri:

a) Bütün bir ömür boyu ve özellikledüğün günü ve gecesi alkollü içkilerden kaçınılır. Zira alkollü içkilerharamdır ve cinsel mutluluğun da amansız düşmanıdır.

b) Zifaf odasına abdestli olarak veeşe selâm verilerek girilir. El, gelinin başı üzerine konularak "Hoş geldiniz,güzellikler getirdiniz" denir ve şöylece duâ edilir:

"Allah'ım! Eşimin hayırlı olmasınıdilerim. Onda yarattığın hayırlı özelliklerden faydalanmayı isterim. Eşiminşerli olmasından sana sığınırım. Onda yarattığın özelliklerin şerlere aracılıkyapmasından da sana sığınırım.(a)

c) Bu ilk duadan sonra damat öndeve gelin arkada olarak beraberce veya ayrı ayrı olarak iki rekât namaz kılınır.Namazın hemen ardından damat şöyle duâ eder, gelin de âmin der:

"Allah'ım! Eşimi ve ailesini benimiçin bereketli kıl. Beni ve ailemi de eşim için bereketlendir. Hayırlardabirleştirdiğin sürece bizi birlikte yaşat. (Dünya ve âhiret mutluluğumuz için) ayrılıkgerektiğinde bizi ayır."(b)

Bu duâ ayrı ayrı da yapılabilir.

(a) Ebû Davûd, K. Nikâh B. 46.

(b) Taberanî, (2/21-3)'den naklenAdabu'z-Zifaf Fis-Sünneti'l-Mütahhare, s. 22.

d) Namaz kılınıp duâ edildiktensonra geline yiyecek ve içecek türünden bir şeyler ikram edilir.

Bu ikram süresi ve sonrasında içtenbir yakınlık gösterilir. Yaratılışındaki utanma duygusu sebebiyle ürkekimsidavranabilecek geline karşı ince ruhlu davranılır. Acelecilik ve kabalıktansakınılır.

f) Yatağa girilince loş ışıkta yarısoyunuk veya bir örtü altında soyunuk olarak sevişilir. Gelinin kendisini tabiîakışa bırakması da yeterlidir.

Sevişmeye başlamadan önce veyabaşladıktan sonra fakat mutlaka ilişkiye girmeden önce Besmele çekilir vekitabımızda geçen şu duâ yapılır:

"Allah'ım! Bizi Şeytan'dan Şeytanıda bize vereceğin çocuktan uzaklaştır."

g) İlişkiden önce sevişme sırasındagelin bacakları ayrık ve dizleri bükük bir şekilde sırt üstü yatar konumagetirilir. Eller ve bacaklar arasında konumlanıldığında, tercihan üreme organıkremlenir. Bedenî ve ruhî rahatsızlıklara sebebiyet verilmemek için, zifafgecesi bir ilişki ile yetinilir.

* Klasik şeklin sözlü sünnete uygunolduğunu biz konu ile ilgili hadislerden anlıyoruz. Delillerimiz olan hadislerişöylece sıralayabiliriz:

  • Allah'ın Resûlü bir dinî hükmüaçıklarken şöyle buyurur: "Kişi dört araya (eller ve bacaklar) oturup daçalıştığında (boşalmasa da) yıkanması gerekir."15
  • "Kişi eşi orgazm olmadan; boşalıpişini bitirmeden karnı üzerinden kalkmasın."16
  • -Salât ve selâm üzerine olsun-Boşama yetkisinin kocaya ait olduğunu açıklamak için de Allah'ın Resûlü şöylebuyurmuştur: "Boşama hakkı bacağı tutanındır.17

Sunulan üç hadiste klâsik şekilaçık bir şekilde tasvir olunmaktadır.

  • Allah'ın Resûlü bir hadîslerinde deşöyle buyurur: "Çocuk (doğduğu) yatağa aittir; onu doğuranındır..."18

Bu hadiste kadın "firaş; yatak"olarak ifadelendirilmektedir. Kadının yataklığı ise, ancak klâsik şekle uygundüşer.

15 İ. Mâce K. Tahâreti B. 111 (Hn. 610). S. Buharî Muhtasarı Tecridi... 1. Baskı 1/215.

16 Levâmiül-Ukûl 4/627.

17 İ. Mâce K. Talâk B. 31 (Hn. 2081).

18 İ. Mâce K. Nikâh B. 59 (Hn. 2006).

19 Buhârî-Müslim. Feyzül-Kadir 1/325. (Hn. 548-9) M. Zevâid4/295.

Bu hadisten ve benzerlerindenyararlanan bazı İslâm bilginleri şu görüşü belirtiyorlar:

"Erken boşalan ve bu sebeple eşinetatmin olacağı süreyi kazandıramayan kişinin boşalmayı geciktirecek tedâviuygulaması, sünnetin rûhuna uygun bir davranış olur." Bak. Feyzül-Kadir 1/325.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/16-cinsel-mutluluk-gorevleri-10-sevismek-13-403h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim