15- Kibir

15- Kibir
15- Kibir 

15- Kibir

Allah'ınKitabından: "Yeryüzündeböbürlenerek yürüme. Çünkü sen elbette yeri yaramazsın, boyca da dağlaraulaşamazsın."* 

İsra37.

Kibir gerçeği kabul etmemek ve insanları küçükgöstermektir

EbuHureyre (r.a.) rivayet ediyor:

"Hz.Peygamber bir öğütlerinde şöyle buyurdu.

-Kalbinde zerre miktarı kibir olan kişi (ceza görmeksizin) Cennet'e giremez. (Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bu ürpertici açıklamasıüzerine) birsahâbî soruverdi:

-Ya Resûlellah! İnsan elbisesinin beğenilir, ayakkabısının güzel olmasını sever. (Bu duygu kibir midir?)

-(Hayır bukibir değildir.)Zira Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir (büyüklük taslayarak) Hakkı; doğruyu kabul etmemek veinsanları küçümsemektir.1 

Güzelliği sevmek kibir değildir

Sabitb. Kays b. Şemmas (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü'nün yanındaydım. Nisa sûresinin 36. âyetini "... Şüphesiz Allah kibirliolup kendini beğenenleri ve büyüklenenleri sevmez." anlamındaki son kısmınakadar okudu. Sonra da kibirden söz etti de kibrin ne büyük bir günah olduğunudile getirdi.

Busırada Sabit ağla(mayabaşla)dı.Allah'ın Resûlü ona sordu:

-Seni ağlatan nedir (ya Sabit!)

-Ya Resûlellah! Ben güzelliği çok severim. O kadar ki pabuçlarımın bağının güzelolması bile pek hoşuma gider. (Benim hâlim ne olacak?)

Allah'ınResûlü ona şöyle buyurdu:

-Sen Cennetlikler(inçizgisi üzerindes)in (YaSabit! Güzelliği sevmek, evinin ve bineğinin güzel olmasını arzulamak kibirdeğildir.)Kibir, ancak gerçeği kabul etmemek ve insanları küçümsemektir."2

Giyimle çalım satma

EbuCerî El-Hecîmî (r.a.) anlatıyor:

"Hz.Peygamber'e (s.a.v.) geldim ve şöyle dedim:

-Ya Resûlellah! Biz çölde yaşayan insanlarız. Uygulamamız halinde Allah'ın bizifaydalandıracağı bir ameli bize öğret(ir misiniz?)

Allah'ınResûlü (s.a.v.) şu öğütleri verdi:

-Kovandaki suyu, isteyenin kabına boşaltmak ve mü'minkardeşine güler yüzle konuşmak (gibi) de olsa iyi, güzel ve doğru olan hiçbir sözü, işi vedavranışı küçümseme. (Yapabilirsen hiç durma yap.) Aman büyüklük kompleksi içinde elbiseni yerlerde sürükleyerekçalım satmaya kalkma.

Zirabu tür davranış kibirdir. Allah kibri; büyüklük taslamayı sevmez.

Biradam bildiği bir eksikliğini (ortaya çıkararak) seni aşağılayıp söverse, sen bildiğin hatasını (açığa vurarak) onu aşağılayıp sövme.

Buşekilde olgun davranışının sevabı senin, ahlâk dışı davranışının günahı da onunolur."3 

Nefsibeğenmek azaba düşürücüdür

İbn-iAbbas (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü mü'minleri şöylece uyarıp-irşad etti:

Üçşey helak edici-azaba düşürücüdür.

Üçvasıf (azab-ıilahîden) kurtarıcıdır.

Üç (amel) günahları örtücüdür.

Üçamel de Ahirette dereceleri yükselticidir.

Ashâb-ıKiram tarafından soruldu:

-Ya Resûlellah! Helak edici; azaba düşürücü olanlar nelerdir?

-Onlar (zekâtgibi dînî-malî görevleri yaptırtmayan) cimrilik, günaha sokucu arzularına uyulan nefis vekişinin nefsini diğer insanlara üstün görüp beğenmesidir.

- (Azaptan kurtarıcı vasıflarnelerdir) YaResûlellah?

-(Onlar) yalnız bulunuyorken vetoplum içindeyken Allah'ın emirleri ve yasaklarına bağlılık, fakirlik halindeve zenginlik içinde orta yollu harcamak, sevinç halinin yanı sıra öfke halindede adaletle hükmetmektir.

-(Peki,) günahları örtücü ameller nelerdir(YaResûlellah!)

-Onlar, cemâatle namaz kılmak için câmi yollarını adımlamak, bir vaktin namazınıkıldıktan sonra girecek vaktin namazını gözetlemek, soğuk günlerde şartlarınariayet ederek abdest almaktır.

- (Ya dereceleri yükseltici amellernelerdir Ya Resûlellah!)

-(Onlar da) yemek yedirmek, çok çok selâmvermek ve insanlar uykuda iken namaz kılıp dua etmektir."4

Sevemeyeceklerim kibirlilerdir

Hz.Cabir'den... (r.a.)

Allah'ınResûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:

-(İnsanlarınkabirlerinden diriltilerek Allah'ın huzurunda muhakeme olunacakları) Kıyamet Günü'nde sizlerdenkendilerini hiç mi hiç sevemeyeceğim ve benden pek çok da uzaklarda kalacakolanlar şunlardır:

Sersarûn:(gerekli-gereksiz,faydalı-faydasız ve sevimli-sevimsiz çok çok konuşanlar,)

Müteşeddikûn(konuşmalarıile insanlara egemen olmak isteyenler) ve

Mütefeyhikûn'dur.

Sahâbîlersordular:

-Ya Resûlellah! Sersarûn ve Müteşeddikûnu anladık. Fakat mütefeyhikûn (zümresini anlamadık. Onlar) kimlerdir, (açlıklar mısınız?)

-Onlar, söylenildiğinde gerçeği kabul etmeyen ve insanları küçümseyen kibirlikişilerdir.5

Kibirli cehennemliktir

Harisetüİbn-ü Vehb (r.a.v.) anlatıyor:

"YücePeygamber(imizsahâbîlerine) buyururlar:

-Size Cennetlikleri bildireyim mi?

-(Bildir yaResûlellah!)

(Benlikdavaları ve üstünlük iddialarından uzak, sevilen ve kaynaşılan) her önemsenmez alçak gönüllümü'min Cennetliktir. (Bu vasıftaki mü'min kul Allah'a dua etse katındakideğerinden ötürü şüphesiz Allah duasını kabul eder.)

-Size Cehenneme girecekler(den bazıların)ı tanıtayım mı?

-(Tanıt Ya Resûlellah!)

-Her azgın mizaçlı, hayrı engelleyici ve kibirli kişi Cehennemliktir."6

 

* Diğer ayetler için bak. Nisa 36,Nalh 29, Lükman 18, Zümer 59, Hadid 23.

1 Müslim İman 147, Tirmizî Birr 61, Et-Tac 5/32.

2 Ed-Dürrül-Mensûr Nisa 36, 2/162.

3 Müsned 5/63. Farklı rivayet içinbak. Ebû Dâvûd Libas 24

4 Râmûzül-Ehadis Hn. 3269,Levâmûl-Ukûl 3/126-7,

5 Tirmizî Birr 71, Müsned 4/153, Et-Tac 5/64.

6 Buhârî Eyman 9, Müslim Cennet 46, İ. Mace Zühd 4, Et-Tac 5/31

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/15-kibir-15-481h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim