15- Cinsel Mutluluk Görevleri 9 Besmele Çekmek ve Şeytan’dan Allah’a Sığınmak

15- Cinsel Mutluluk Görevleri 9   Besmele Çekmek ve Şeytan’dan Allah’a Sığınmak
15- Cinsel Mutluluk Görevleri 9 Besmele Çekmek ve Şeytan’dan Allah’a Sığınmak 

15- Cinsel Mutluluk Görevleri 9 Besmele Çekmek ve Şeytan’dan Allah’a Sığınmak

Özelbölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere İslâm Dini helâl cinsel eylemleriibâdet hayatının bir bölümü olarak sunmakta, cinsel hayat yoluyla da Allah'ınrızasına erişilebileceği şuûruna erdirmektedir.

İslâm,bununla da yetinmemekte, mü'minin cinsî münâsebete ibâdet duygusu içindebaşlamasını da öğretmekte ve öğütlemektedir.

Rûhîtatmine erebilmesi için mü'mine öğretilen ve öğütlenen nedir?

Öncebesmele çekmesi, sonra da Şeytan'dan Allah'a sığınmasıdır. Daha sonra daAllah'ın Resûlü'nün işlenmesi gerekli müekked sünneti olduğu inancıyla,sevişmeye önem vermesidir.

Şimdibunları sırasıyla açıklamaya çalışalım.

Cinsî münâsebetebaşlamadan önce Besmele çekmek

Cinsîmünâsebet, insan hayatında yer alan önemli bir olaydır.

Besmeleçekmeksizin yapılan yani ibâdet olduğu şuûru/bilinciyle yapılmayan her iş,olması gerekene nazaran eksiktir.

Bugerçeği Allah'ın Resûlü şöyle açıklar:

"Bismillahirrahmanirrahimile başlanmayan her önemli iş eksiktir."1 

Cinsîmünâsebet de önemli bir iş olduğu için, onun da besmele ile başlamasızarûrîdir. Eğer besmele ile başlanmazsa o, şehvet krizleri içerisinde birboşalma olmaktan kurtulamaz, ahlâkî bir yücelik kazanamaz. Oysa kazanmasılâzımdır. Çünkü Allah'ın Resûlü şöyle emir buyurmaktadır:

"Cinsîmünâsebette bulunduğun zaman besmele ile başla.

Besmeleile başlarsan sevaplarını yazan vazîfeli melekler cünüblükten ğusül abdestinialıncaya kadar durmaksızın sana sevap yazarlar. Bu münasebetten bir çocuğunolursa, bu çocuğunun ve de bu çocuğundan olacak torunlarının nefeslerisayısınca sana sevap yazılıp-verilir."2

Rûhîtatmine erebilmek için cinsî münâsebete besmele çekilerek başlanması öğretilipöğütlendiği gibi, Şeytan'dan Allah'a sığınılarak başlanması da öğütlenmektedir.

Şeytan'dan Allah'asığınmak*

Cinsîmünâsebetin kutsallaştırılarak rûhî tatmîne aracı kılınması için mükellefkılındığımız bir görev de ilişki öncesinde Allah'ın Resûlü'nün öğrettiğişekilde Şeytan'dan Allah'a sığınmaktır.

Allah'ınemri ve O'nun Resûlü'nün sünneti üzere nikâhladığımız eşlerimizle cinsîmünâsebete başlarken, Şeytan'dan Allah'a sığınmaya muhtaç mıyız?

Hiçşüphemiz olmasın ki buna muhtacız. Aşağıda açıklanacağı üzere, değil cinsîmünâsebet gibi harama dönüştürülebilecek bir amelde, doğrudan ibâdet olanKur'ân okumaya başlarken bile Şeyta'ndan Allah'a sığınmaya muhtacız.

Muhtaçolduğumuz içindir ki Yüce Rabbimiz şöyle emir buyurmaktadır:

"Kur'ân'ıokuduğun zaman, Allah'ın rahmetinden kovularak taşlanmaya mahkum edilmiş,Şeytan'ın kötülüğünden Allah'a sığın."3 

Kur'ânokurken marûz kalınabilecek şeytanî telkinlere, ibâdetlerin en kapsamlısı olannamazda da marûz kalınabileceği için, Allah'ın Resûlü de şöyle buyurmuştur:

- Namazınızı kılarken Şeytan'ınsizinle oynamasına sakın ha fırsat vermeyin. Sizden kim namaz kılar da, çiftmi, tek mi kıldığını bilmezse, iki sehiv secdesi yapsın. Zira bu iki secde ilenamazı tamamlanır.4

-Salât ve selâm üzerine olsun- O,kişinin namazda sağa-sola yönelmesini Şeytan'ın kişinin namazından aşırmasıolarak da vasıflandırmıştır.5

Kur'ânokumak ve namaz kılmak gibi iki büyük ibâdet sırasında şeytanî saptırmalarauğrayabilecek insanın cinsî münâsebet ortamı gibi helâlin yanında haramın daişlenebileceği bir ortamda, şeytanî telkinlere marûz kalabileceği açık birgerçektir.

Özelbölümlerinde açıklanacağı üzere kişinin âdet hali gören karısı ile cinsîmünâsebette bulunması ve eşine arka organından temas etmesi haramdır. Eşinhazzını değil de, acısını artıracak sadizmî davranışlar da haramdır.

Ayaklananşehvetin şeytanî saptırmalarla harama kanalize edilmesi ise pek mümkündür. Busebeble insan, cinsî münâsebete başlamadan önce Şeytan'dan Allah'a sığınmalıki, onun vesvesesi ile ibâdet olabilecek bir işlem Allah'a isyanlasonuçlanmasın.

Şeytan'danAllah'a sığınılması zarûretini böylece açıkladıktan sonra, nasıl sığınılacağınıda Allah'ın Resûlü'nün bir hadisi ile açıklayalım.

O,şöyle buyurur:

"Mü'minlerdenbiri karısı ile cinsî münâsebette bulunmak istediği zaman: "Bismillah, Allah'ım! BiziŞeytan'dan, Şeytan'ı da bize vereceğin çocukdan uzaklaştır" şeklinde duâ eder ve sonra onlarabu münâsebet sebebiyle bir çocuk verilirse, Şeytan o çocuğa ebediyen zararveremez."6

Allah'ınResûlü'nün aynı konudaki bir diğer hadislerinde "Şeytan o çocuğa ebediyen zararveremez" cümlesi yerine, "Allah o çocuğa Şeytan'ı saldırtmaz" cümlesi geçmektedir.7 

İslâmbilginleri, yukarıdaki hadisde açıklanan şekliyle duâ ederek Allah'a sığınankişinin hem kendisinin, hem de doğacak çocuğun Şeytan'a karşı korunacağınıbeyan ederek, şu açıklamayı yapıyorlar:

a-Allah'ın Resûlü'nün açıkladığı üzere "İnsanoğluna Şeytan'ın vesvesesi olduğu gibi Meleğinde ilhamı vardır." Bu sebeble "kalbde hissedilen hayır Melek'den, şer de Şeytan'dandır."8 

Kişicinsî münasebette bulunduğu zaman ona refâkat eden ve sözleri -davranışları-işlerini tescil eden melekler ondan ayrılırlar.* Kişinin kendisine özgüŞeytan'ı ise daha çok tesir etme imkânını bulur. Ancak öğretilen şekliyle duâeden kişiye Şeytan'ı vesvese veremez.

b-Her bir ferde, onu saptırmakla görevli bir Şeytan yoldaş kılındığı gibi,doğacak çocuğa da bülûğ çağında bir Şeytan yoldaş kılınacaktır.9 Şeytan'ının veya diğerŞeytan'ların çocuğa zarar veremeyeceği, Allah'ın Resûlü tarafından açıklanmışsada, nasıl ve ne ölçüde zarar veremeyeceği açıklanmamıştır. Ancak İslâmbilginleri şöylece yorumlar yapmaktadırlar:

Şeytan, besmelesiz ve duâsız çocuğa zarar verdiği ölçüde buçocuğa zarar veremez.

Şeytan, imandan saptırıp materyalizme düşüremez.

Şeytan, onu büyük günahlara sokmaz.

Şeytan, duâlı çocuğun bedenine zarar veremez.

Şeytan, işlediği günahlardan ötürü tövbesine engel olamaz.

Şeytan, bu çocuk üzerinde sürekli hâkimiyet kuramaz.10 

Kesinlikifade etmese de, bu yorumların her birini Allah'ın Resûlü'nün hadisine biraçıklama olarak değerlendirmek de bir sakınca yoktur.

1 C. Sağîr 2/92.

2 Levâmiül-Ukûl4/627.

* İslâm İlahiyatında Şeytan:

Yüce Allah'ımızınsınırsız hikmeti gereği insanlar yeryüzünde kulluk denemesine tâbi tutulmuşvarlıklar olduğu için, onlar bir taraftan peygamberler ve mukaddes kitaplarlayönlendirilip meleklerin ilhamlarıyla aydınlatılmışlar, diğer taraftan daşeytanların telkinlerine açık tutulmuşlardır.

Bütün insanlar tümŞeytanların vesveselerine açık olduğu gibi, her bir insan üzerine salınmış özelbir Şeytan da var olduğu için, ilâhî emirler ve yasaklar izinde yaşayarakŞeytanlarla, Şeytanlaşmış fikir ve düzenlerle mücadele etmek, Müslümanlarınönemli bir vazifesidir.

Burada Şeytanlarlailgili bilinip inanılması gereken bazı hususları özetlemeye çalışacağız:

İnsanlar tarafındankafa gözü ve aslî hüviyetleri içerisinde görülemeyen varlıkların bir bölümünüde cinler ve cin asıllı Şeytanlar oluşturur.

Şeytanların varlığı,insanlara düşmanlığı, onlardan korunulması ve Allah'a sığınılması gereğiKur'ân-ı Kerîm'le bildirilmiş ve Peygamberimiz'in hadisleriyle açıklanmıştır.Bu sebeble Şeytanların mevcudiyetine ve insanlara şer aşılayıcı vesveselerineinanmakla mükellefiz. İslâm inanç sisteminin her bir esasına inanmış olsa da,Şeytanların mevcudiyetine inanmayan kişi kâfir olur. Kâfir ise ebedicehennemliktir.

Şeytanlar, cinasıllı olup ataları İblis'tir. İblis de Hz. Adem gibi nesillenmiştir.

Şeytanlar vücûdgözeneklerine nüfuz edebilen bir tür ateşten (ışınlardan) yaratılmışlardır.Yerler, içerler ve ürerler. İnsanlara, onların görmediği yönlerden yaklaşaraktelkinlerde bulunurlar.

Şeytanlar, Allah'ıntakdiri olmaksızın zarar veremezler. Onlar yalnızca düşmanlık yapar,vesveseleriyle insanlara şer aşılamaya çalışırlar.

Kur'an'ınaçıklamasına göre Şeytanlar sapıttırarak, hulyalara düşürerek, Allah'ınyarattığı düzeni değiştirmeyi telkin ederek, dinin, bilimin ve olgun aklınçirkin bulduklarnı güzel gösterip emrederek, fakirlikten ve kendi dostları olankâfirler ve isyankârlardan korkutarak... düşmanlıklarını yaparlar.

İnsanları cehennemazabına düşürecek amellere yöneltebilen Şeytanlar, vesveselerini insanlarınbeyin hücreleri üzerinde yaptıkları doğrudan fiziksel bir etki ile mi, yoksauzaktan bilemediğimiz bir metodla mı vermektedirler, bunu bilmiyoruz.

Materyalizmeyöneltici ve ilâhî haramları işletici vesveseleri insanlara verebilirlerse de,Şeytanların bilgili, amelli ve ihlâslı mü'minler üzerinde yaptırıcıhâkimiyetleri yoktur.

3 Nahl 98.

4 Müsned 1/63.

5 Bak. Buhârî K. Salâti B. İltifati Fis-Salâti.

6 İ. Mâce Ter. veŞerhi 5/360, S. Müslim Ter. ve Şerhi 7/319.

7 İ. Mâce K. Nikâh B. 27 (Hn. 1919). Az farklıbir rivâyet için bak. Aynî 2/266.

8 Tirmizî K. Tefsîril-Kur'ân (Hn. 2991).

* Bak. Feyzül-Kadîr3/126 (Hn. 2911).

9 M. S. Müslim Hn. 1805.

10 Feyzül-Kadîr5/307, Aynî 2/266.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/15-cinsel-mutluluk-gorevleri-9-besmele-cekmek-ve-seytandan-allaha-siginmak-13-404h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim