15- Belirli Zaman ve Mekânları Kutsal Tanımada Benzeme

15- Belirli Zaman ve Mekânları Kutsal Tanımada Benzeme
15- Belirli Zaman ve Mekânları Kutsal Tanımada Benzeme

15- Belirli Zaman ve Mekânları Kutsal Tanımada Benzeme

Belirli Zaman ve MekânlarıKutsal Tanımada Benzeme

Bâtıldin ve ideoloji mensubu yabancı toplumların bayram günlerini veya mukaddesbildikleri diğer zaman ve mekânlarını kutsal tanımak, müminler olarak aramızdakutlamak ve tebrikleşmek de İslâm'da yasaklanmış olan bir benzeme türüdür. Bumevzuda kaynaklarda bolca bulunan Sünnet delillerinden bir bölümünü sunmaklayetineceğiz.

Zaman Kutsallaştırma

BirinciÖrnek: Bayram Günleri

Allah'ınResûlü hicret edip Medine'ye geldiği zaman Medine'lilerin eğlenip-kutladıklarıNîruz/Nevrûz ve Mehrican adı verilen iki bayram. günleri vardı.

Allah'ınResûlü sahâbilere sordu:

-Bu iki günü nasıl açıklarsınız?

-Ya Resûlellah! Bunlar Cahiliyet döneminde bizim eğlendiğimizbayram günlerimizdi.

-Allah bayram günleriniz olan bu iki günü, onlardan dahahayırlı olan Kurban ve Ramazan bayramının birinci günleri ile değiştirdi. Artıkonları değil, Kurban ve Ramazan Bayramı günlerini kutlayacaksınız. (1)

(1)S. Ebû Davûd K. Salâtı B. Salâtil-Ideyn Hn. 1122.

Önemli olan hadisimizin mesajıdır. Biz canlı ve aktüel birörnek olarak 31 Aralığa dikkat çekmek istiyoruz.

Bu ve benzeri hadîslere dayanılarak, meselâ gayr-imüslimlerce yılbaşı olarak kutlanan 31 Aralık gecesini, Müslümanlar olarakkendi aramızda şahıs veya müessese olarak kutlamanın, değerlendirilmesi gereklibir sene başı olduğu inancıyla anılan günde hediyeleşmenin onlara benzemedendolayı haram veya harama açık bir işlem olarak değerlendirilebilir.

Verilen 31 Aralık örneği, bütün insanlığın malı olduğugerekçesiyle sakıncasız bulunabilir. Ancak onun asırlar boyu kutlanan 1Muharrem hicri yılbaşı gibi bir kültürel değerimizden bizi yoksun bırakmaktaolduğu unutulmamalıdır.

Burada bilinmesi gereken önemli bir husus da şudur:

Bâtıl din ve ideoloji mensuplarına ait kutsal günleriMüslümanların kendi aralarında kutlamaları ve bu vesile ile hediyeleşmelerideğinildiği gibi mahzurludur. Ancak onların kendi bayramları ve kutsalgünlerini kutlarken,, ilişkiler içinde oldukları Müslümanlara verdiklerihediyelerin Müslümanlar tarafından alınmasında bir sakınca yoktur. Zira -Allahonlardan razı olsun- Hz. Ebû Berze, Hz. Ali ve Hz. Aişe (r. a.) gibi büyüksahâbiler, onlardan hediye almayı caiz görmüşlerdir. Ne var ki, onların kutsalgünlerinde kestikleri hayvanların etlerinden yemeyi onaylamamışlardır.

Sunacağımız rivayetler bu gerçeği açıklamaktadır:

"Hz. Ali, Nîruz'da kendisine verilen hediyeyi kabul etti."

"Bir mü'min kadın Hz. Âişe'ye (r. a.) sordu:

- Bizim Mecûsi komşularımız vardır. Onlar, kendilerininbayramlarında bize hediye verebilirler mi? Biz de verilen hediyeyi kabuledebilir miyiz?

- Hediyelerini, kabul edebilirsiniz. Ancak bayram günleriiçin kestikleri hayvanların etlerinden yemeyin. Ama meyve türühediyelerinden yiyebilirsiniz..."] (2)

Zaman Kutsallaştırma

İkinci Örnek: Cumartesi-Pazar Günleri

Hz. Peygamber (s. a.) Cumartesi ve Pazar günleri diğergünlerde tuttuklarından daha fazla oruç tutardı. Bunun sebebini de şöyleceaçıklardı:

Cumartesi (Yahûdilerin), Pazar günü (Hıristiyanların)yiyip içip eğlendikleri haftalık bayramlarıdır Ben onlara aykırılığı seviyorum. (Bunun için de bu iki günde daha çok oruç tutuyorum.). (3)

Bu tatbikatından açıkça anlaşılmaktadır ki Peygamberimiz,değer yargılarında gayr-i müslimlere benzemiş olmamak için anılan günlerdezaman zaman oruç tutmuşlardır.

Bilindiği gibi İslâm Dini'nde hususiyle Cumartesi ve Pazargünlerinde oruç tutmanın öğütlenir olarak bir ayrıcalığı yoktur. Ancak içindeyaşanılan cemiyette, Hz. Peygamber devri Medine'sinin ilk yıllarında olduğugibi gayr-i müslimler sayıca çokça olur ve bu günler onlar tarafından diğergünlerden farklı olarak görülür bir şekilde yenilip - içilerek eğlenceylekutlanırsa, mü'minlerin, tutmak isteyecekleri nafile oruçlarını zaman zamanCumartesi ve Pazar günlerinde tutmaları Sünnet'iizlemek olur. Örneğin Avrupa'da yaşayan Müslümanların böylesi bir uygulamagereğini duyabilirler.

Mekân Kutsallaştırma

Birinci Örnek: Buvane'de Adak

Sahâbilerde biri Buvane yöresinde bir deve kesmeyi adadı.Allah'ın Resûlü Hz. Muhammed'e gelerek adağını, Buvane'de yerine getiripgetiremeyeceğini sordu.

Allah'ın Resûlü (Buvane ile ilgili bilgi almak) içinsoruşturdu:

-Buvane'de (cahiliyyet devrinde) ibâdetedilen bir put var mıydı?

-Hayır, yoktu Yâ Resûlellah!

-Peki orada putperestlerin bayramlarındanbiri (ile alâkalı şenlikler) yapılır mıydı?

-Hayır, yapılmazdı.

Bu cevapları alan Allah'ın Resûlü şöylece emir buyurdu:

-Adağını yerine getir. Ancak, Allah'aisyana sebeb olan adakla, akrabalık rabıtalarını koparan ve bir de insanın güçgetiremeyeceği adak yerine getirilmez. (4)

-Salât ve Selam üzerine olsun- Peygamberimiz Buvane ileilgili sorularıyla bu yerin takdis edilen/kutsallaştırılan bir mekân olupolmadığını araştırmıştır.

Onun bu araştırmasından, cahiliyet devrinde  kutsallaştırılan mekânlara ayrıcalıktanınmaması ve tanıyanlara benzenilmemesi gerektiğini öğrenebiliriz.

Buvane hadîsinden ayrıca İslâm Toplumu'nun sahip olduğuyurtta, bu yurdun daha önceki Allah'a ortak koşan sahiplerinin kutsiyet izafeettiği yerlerin, şirk ayinlerini içeren eski statüsü içersindedeğerlendirilemeyeceğini de öğrenebiliriz.

(2)Îktizaus-Sıratil-Müstekim... sh. 250.

(3) Musned-ü Ahmed b. Hanbel6/324.

(4) Bulûğül-Meram, Eyman, Hn. 14.

Mekân Kutsallaştırma

İkinci Örnek: Kabirleri Mabet Edinme

Peygamberimiz "Tuvaletler ve kabirler dışında bütünyeryüzü mabettir/ibadet edilebilecek yerdir. "buyurarak kabirlerin ibadetyeri kılınmasını yasaklamıştır. (5)

İslâm Dini, bâtıl din ve ideoloji bağlılarının mukaddestanıdığı zaman ve mekânları kutsal tanımayı haram kılarken onların izlerinitakîp edercesine kabirleri tazîm ve takdis etmeyi ve tören yeri kılmayı dayasaklamıştır. Çünkü bu da bir benzemedir.

Bu tür benzeme, ülkemizde bina gibi padişah ve velî kabirleriyapmakla başlamış ve anıt kabirler ve mezarlarla putperestliğe tırmanma yolunagirmiştir.

Peygamberimizin aşağıdaki emirleri bu yasağıkurallaştırmaktadır:

"Dikkatedin, sizden önceki (Yahûdiler ve Hıristiyanlar gibi) toplumlar,Peygamberlerinin ve velîlerinin kabirlerini mescit haline getirdiler.

Sakın ha, siz kabirleri mescit (ibadetgâh) haline getirmeyin.

Ben bunu size kesinlikle yasaklıyorum." (6)

Peygamberimizdiğer hadîslerinde de şöyle buyurmuşlardır.:

"Peygamberlerinin kabirlerini ibâdet yeri haline getiren Yahûdilere veHıristiyanlara Allah lanet etsin."

"(Aman siz) kabrimi bayram yeri ve tören alanı kılmayın." (7)

(5)Et-Tac 1/244

(6) Müsned 1/218

(7) Ebu Davud, Cenaiz 76, Hn. 3227

Eşya Kutsallaştırma                                          

Ağaca Tapınma

Dinimizbâtıl din ve ideoloji mensuplarının kutsallaştırdığı eşyanın benzerlerini,onları taklit ederek kutsallaştırmayı da yasaklamış; haram kılmıştır.

Aşağıdakihadîs bu hususu aydınlatmaktadır.

-Salâtüzerine olsun- Allah'ın Resûlü, Hayber'e doğru ordusu ile yola çıktıklarında,puta taparların dallarına silâhları asıp (çevresinde toplanarak tapındıkları)Zât-ı Envat denilen bir ağacın yanından geçtiler.

(Buağaçtan çağrışım yapan bazı sahâbîler de şöylece) rica ettiler.

-YâResûlellah! (Gördüğünüz gibi puta taparların üzerine silâhlarını asıp ayinyatıkları Zât-ı Envat'i var.) Onların Zât-ı Envat'ı gibi siz de bizim içindalları çok, büyük bir ağacı belirleseniz.

Butalep üzerine Hz. Peygamber (s. a.) şöyle buyurdu:

-Sübhanellah! Bu ne biçim istek. Bu sözleriniz, kavminin Hz.Musa'ya, ‘Onların ilâhları var, onlarınkigibi sen de bize ilâh (lar) belirle' demelerine benziyor. Canım kudreti altında bulunan Allah'a yemin ederim ki(günahlar işlemede) sizden önceki toplulukların yolunu izleyeceksiniz. (8)

        Misalimiz, İslâm Dini'nin yasakladığı hususlardabâtıl din ve ideoloji mensuplarının yaptık­larının benzerlerini yapmamızınharamlığını göstermektedir.

(8)Araf 138, Tirmizî Fiten 18, Hadîs No: 2181.

Devrimizden Bazı Örnekler

Gayr-imüslim ve materyalist toplumların kutsallaştırıp yücelttikleri zaman vemekânları tasvip ve kutlama gibi yollarla oluşan olumsuz benzemelere,sunduğumuz örneklerden başka devrimiz İslâm Ülkeleri'ndeki milli kahramanlarındoğduğu, tarihî kararlar aldığı ve öldüğü mekânları ve zamanları müze yapma,tören yeri kılma, bayram veya yas günleri kabul etme şeklindeki benzemeleri dekatabiliriz. Zira bu tür bâtıl inançlar ve âdetler, bâtılperest toplumlardantaklit yoluyla İslâm Ülkelerine sıçramış ve giderek benimsenmiştir. 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/15-belirli-zaman-ve-mekanlari-kutsal-tanimada-benzeme-16-340h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim