14- İktisadî Faaliyetlerde Benzeme

14- İktisadî Faaliyetlerde Benzeme
14- İktisadî Faaliyetlerde Benzeme

14- İktisadî Faaliyetlerde Benzeme

İktisadî Faaliyetlerde Benzeme

Mü'minleriniçki, domuz eti, heykel ve cinsel/pornografik filmler gibi maddelerin üretim veticaretini yapmaları haramdır. Allah'ın Resûlü'nün Kur'ân çizgisindeyasakladığı bu işlemlerin yapılmasında bâtıl din ve ideoloji mensuplarına fiilîbenzerlikler vardır.

Benzerliktenkorunabilmek için söz konusu edildiklerinde üreticileri olarak akla hemengayr-i müslimler gelen domuz üretimi ve üç boyutlu heykel yapımı gibiharamlardan özenle kaçınmak lâzımdır. Zira değinildiği gibi bunlarda Kur'ân veSünnet yasaklarını ihlâl haramlığı yanı sıra benzeme haramlığı da vardır.

Verilentürden örnekleri çoğaltmak mümkünse de biz Hz. Peygamberin lisanıyla cahiliyethayatının unsurlarından biri olarak nitelenen ve bu yönüyle ana konumuz benzemeyledoğrudan ilgisi bulunan ilâhî yasak faizden bir örnek vereceğiz. Ayrıcaiktisadî bakımdan haramı helâlleştirme ile alâkalı benzemeye konu bir Sünnetbildirisini zikredeceğiz.

Faiz

Dahaöncede açıklandığı üzere Kur'ân'ımızın, "Onlar hâlâ cahilliyetin hükmü (değerölçüleri) mü arzu ediyorlar?..." anlamındaki Maide sûresinin 50.âyetinde İslâm öncesi cahiliyet hayatı ve müesseseleri yerilmiş, Peygamberimizde "Cahiliyet dâvası güdenler bizden değildir." buyurmuşlardır.

Takdimedilen ölçüler gibi umûmî vasıftaki Kur'ân ve Sünnet buyrukları cahiliyyethayatına dönüşü kesinlikle yasaklarken, diğer İslâmî yasaklar cahiliyethayatının unsurlarından değilmiş gibi, Peygambe­rimiz, hususiyle kan dâvası ilebirlikte faizi cahiliyet hayatının ana unsurlarından biri olarak açıklamış veşöyle buyurmuştur:

"Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Faizin her bir çeşidi kaldırılmıştır.  Lâkin borcunuzun, aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulmeuğrayınız... Cahiliyet'den kalma bu çirkin/aşağılık uygulamanın her türlüsüayağımın altındadır." (1)

Hiçşüphesiz faiz insanları sömürme aracı kılınabileceği için Rabbimiz tarafındanBakara sûresinin 275-9, âyetleriyle yasaklanmış, faizciler Allah'a vePeygamberine; İslâmî Toplum Düzenine harp ilan etmekle suçlanmış ve deCehennemlik olarak tanıtılmışlardır.

SevgiliPeygamberimizin faizi cahiliyet hayatının ana unsurlarından biri olarakvasıflandırması, faizi uygulayacak mü'min fertler ve toplumların bu haramıişlerken cahiliyyet hayatının mümessilleri olan bâtıl din ve ideolojimensuplarının izlerini de takip etmiş olacaklarını açıklamak içindir.

İlkel/gericibir toplumun alameti olan faize yönelmek, gerçekten kaçınmakla emrolunduğumuzcahiliyet hayatı ile giderek bütünleşmektir.

İslâmülkelerinde iktisadî hayatın yönetimi ve kontrolünü tasarrufu altına alan faizkurumlarının giderek artması, bu bütünleşmedeki gelişmelerin, dolayısıylaekonomik hayatta bâtılperestlere benzemenin görülür belgesidir.

(1)Kâmil Miras S. Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Ter. ve Şerhi Birinci Baskı10/432.

HaramlarıHelâlleştirmek

b)Haramları helâlleştirmek haram bir işlemdir. Ancak Yahûdi yöntemi olarak şöhretbulmuştur. Kur'ân ve Sünnetin yasakladığı bu fiili yapmak, haramı benzemegünahını da işleyerek yapmaktır.

Aşağıdasunacağımız hadîs bu tür bâtıl metotların haramlığını açıklamaktadır.

Mekke'ninfethedildiği yılda, Allah'ın Resûlü (S.) Mekke'de iken kaçınmakla mükellefkılındığımız bazı ilâhî yasakları açıklamak için şöyle buyurdu:

-Allah ve O'nun Peygamberi, alkollü içkileri,boğazlanmaksızın ölmüş ölü hayvanı, domuzu ve putların alım satımını haramkıldı.

(Allah'ınResûlü'nün emirleri ve yasaklarına ti­tizlikle ve tam bir şekilde uymakarzusunda olan sahâbiler tarafından) bu açıklama üzerine soruldu:

-YaResûlellah! Ölü hayvanların iç yağlarının sa­tışı konusunda ne buyuruyorsunuz?Biliyorsunuz bu yağlar gemilere sürülüyor, onlarla deriler yağlanıyor veinsanlar bunları aydınlatmada kullanıyor.

Allah'ınResûlü bu soruyu şu şekilde cevaplandırdı:

-Hayır,hayır ölünün iç yağları (nın bu şekilde alınıp satılması ve kullanılması)haramdır.

Allah'ınResûlü devamla şöyle buyurdu:

-Canlarıçıkasıca Yahûdiler... Allah, onlara içyağlarını haram kıldı. (2) (Fakatgeberesiceler hileye başvurdular da) iç yağlarını eriterek şeklinideğiştirdiler. Sonra da onu sattılar, bedeli ile aldıklarını yiyip içtiler.(Sizler onlara benzemeyin.) (3)

Birdavranış, bir iş, bir madde haram kılındığı zaman onu değişik taktikleruygulayarak helalleştirmeye kalkışmak, kulluk haysiyetiyle bağdaşmayan birYahûdi usûlüdür. Bu usûlü takib etmek Yahûdileri izlemektir; aşağılıktır.Allah'ın Resûlünün bedduâsına hedef olmaktır

Pek çokalanda tarihî ve asrî Yahûdileri izlemekte olan Müslüman toplumlarda, maalesefbu lanetli usûlün değişik uygulamalarını görebilmekteyiz:

a-Alkollü içki olmadığı yargısıyla Bira alıp satmak,

b-İslâm'ıninanç ve ahlâk düstûrlarına karşı yayınları ve resimleri içeren gazete vemecmuaları/dergileri alıp-satmak,

c -Turistik otel işletmeciliği adı altında zinâcılara da yataklık etmek,

d-Eğlence sektörü görüntüsünde içki-kumar-fuhuş işletmeciliği yapmak.

Bütünbunlar, farklı isimler altında haramları helâlleştirme yoluyla yapılmaktadır.

 (2) Enam 146

(3)lbn-i Mâce Hn. 2167.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
https://www.alirizademircan.net:443/14-iktisadi-faaliyetlerde-benzeme-16-341h.htmlSexual Life According To IslamİSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYATСЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМАئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇشبيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim