14- Cinsel Mutluluk Görevleri 8 Süslenmek ve Kokulanmak

14- Cinsel Mutluluk Görevleri 8   Süslenmek ve Kokulanmak
14- Cinsel Mutluluk Görevleri 8 Süslenmek ve Kokulanmak 

14- Cinsel Mutluluk Görevleri 8 Süslenmek ve Kokulanmak

Süslenmek

YüceAllah, A'raf Sûresi'nin yirmi altıncı âyetinde bizlere örtünmemiz vegüzelleşmemiz için giyinme duygusunu verdiğini, bu amaçla giysi yapılacakmaddeler ihsan ettiğini açıklıyor.* 

Buaçıklama, Rabbimizin iradesini de içerdiğinden, her mü'min örtünmek vegüzelleşmek için giyinmekle mükellefdir.

Peygamberimizşöyle buyuruyor:

"Elbiseniziyıkayınız. Saçlarınızı düzeltiniz. Dişlerinizi misvaklayınız. Tertemiz olmayave güzelleşmeye çalışınız. Zira İsrailoğulları böyle yapmadığı için kadınlarızinaya düştüler."1 

Giyimgüzelliğinin insanlar üzerinde olumlu bir tesir vücûda getirdiği bir gerçektir.Giyimin cinsellikle yakından ilgisi olduğu bir hakîkatdır.

Asırlardırsüregelen cinselliği içerici giysi modaları, bu olguyu doğrulamaktadır.

Giysiile cinsellik arasındaki bağlantıyı İslâm da kabul etmektedir. Bu kabuldenötürüdür ki mü'min kadınların -örtüsü olsa da- şeffaf ve dar giysilerle yabancıerkekler arasına çıkmaları haram kılınmıştır.

Eşlerarasında örtünme amaç olamayacağına göre, güzelliğin ve cinselliğin amaçalınmasında zarûret vardır. Burada eşlerin her ikisi görevli ise de, asılgörevli kadındır. Bunun sebebi yaradılışlarıdır. Diğer bir sebebi de kadınlarındiledikleri gibi süslenme ile ruhsatlanmış olmalarıdır.

Çünküİslâm Dini giysi ve takı güzelliğinin iki ana unsuru olan tabîi ipek ve altınıerkeklere haram, kadınlara ise helâl kılmıştır. Ayrıca İslâm bilginlerininbüyük çoğunluğuna göre kadınların süs takıları temel ihtiyaçlardan biri olarakdeğerlendirilmiş, zekâta tabi görülmemiştir.

Müslümankadınlar, mahrem olmayan erkeklere karşı tabîi ve sun'î güzelliklerini teşhiredemeyeceklerine göre, ipek giysileri ve altın takıları elbette birinciderecede kocalarına karşı giyinip takınacaklardır. Kaldı ki kocaları içingiyinip takınarak süslenmeleri vâcib görevleridir.

İslâmbilginleri, kadının vâcib olan kadınsı görevlerini şöylece belirlemektedir:

"Yatağınagirdiği zaman nefsini kocasına arzetmek, gıyabında kocasına cinsel ihânettebulunmamak, hoş kokulu olmak, ağzı misvak ve miskle tertemiz tutmak, kocasıevde iken onun için süslenmek, kocası evinden ayrılıp bir yere gittiği zamansüsü bırakmak, kadının vâcib görevleridir."2 

Kadınınkoca için süslenmesi öylesine bir görevdir ki, kocanın uyarısına rağmen kadınkocası için süslenmemekte ısrar ederse, kocası tarafından yerilmesine dinîruhsat vardır.*

Aslındakadını süslenmesi için zorlamaya gerek yoktur. Nerede, ne zaman ve kime karşısüslenmesi gerektiğini öğretmeye ihtiyaç vardır. Çünkü hiçbir kadınyaratılışındaki süslenme arzusunu baskı altına alamaz. Ne var ki bu ihtiyacnıkocasına karşı süslenerek gideremeyen kadın, kocasının dışındaki erkekler içinsüslenerek gidermek ihtiyacını duyar.

Bununiçindir ki, mesleğinin kadınları kocaları için süslemek olduğunu söyleyen vemesleğine devam edip edemeyeceğini soran kadına Sevgili Peygamberimiz, "Onları kocaları için süsle." cevabını vermiştir.

-Salâtve selâm üzerine olsun- Allah'ın Resûlü, kadının süslenmesini değil, kocasıdışındakiler için süslenmesini çirkin bulur ve şöyle buyururdu:

"Kocasınındışındakiler için süslenen kadın, Kıyâmet Günü'nde nûru olmayan bir karanlıkgibi olacaktır."3 

Kadınınkocası için giysi ve takı ile süslenmesine hiçbir sınır olmadığı gibi, makyajyaparak süslenmesine de bir sınır yoktur.

Sürüldüğüyerde belirginleşen renkli kokuların kadınlar için helâl kılınması, makyajınyapılabilirliğinin dinî delilidir.*

Güzelleşmekve cinsel câzibeyi artırmak yolunda kadın için getirilmiş bulunan yasaklar,yalnızca yaratılış düzenini değiştirme vasfında olan yasaklardır.

Buyasaklar; kaş almak, diş inceltmek, dövme yaptırmak, peruk takmak, tırnakuzatmak, burun, göğüs ve kalça gibi organlara estetik ameliyatlar yaptırmak,tıbbî bir zarûret olmaksızın saçları dipten bütünüyle kestirmektir.

Aşağıdasunacağımız la'neti ihtiva eden hadisler, bu işlemlerin haram olduğunuaçıklamaktadır:

["Allah'ınyarattığını değiştirerek dövme yapanlara ve yaptıranlara, kaş alanlara vealdıranlara, güzelleşmek için dişlerini birbirinden ayıran ve inceltenlereAllah lânet etsin."

"Saçısaça ilâve edene ve ettirene, dövme yapana ve yaptırana da Allah lâ'net etsin;rahmetinden uzaklaştırıp azabına uğratsın."]4 

Yukarıdayaptığımız açıklamalar, yalnız cinsî münâsebet öncesindeki süslenipmakyajlanmayı içine almaz. Bu süslenme, bağımsız bir evde oturan ve na mahremerkeklerle irtibatı bulunmayan kadının, her zaman yapabileceği süslenmedir.

Cinselhayatı tatmin amacına erdirmek için yapılacak süslenme, daha bir etkileyiciolmalıdır. Allah'ın Resûlü'nün eşlerinin O'nunla iç giysilerinden arınmışolarak yatmaları, kadını kocası için daha cazibeli kılacak estetikle yoğruluher türlü süslenme ve dekolte giyimin helâl olduğunu göstermektedir.5 

Kokulanmak

Cinseltatmine ortam hazırlayan güzelliklerin başında şüphesiz güzel koku gelmektedir.

Bütünbu tabîi güzellikler gibi güzel kokunun da insan üzerinde etkili olduğu, ilgiuyandırıp, sevgi ürettiği bir gerçektir.

YüceAllah tarafından güzel yaratılmış, güzele âşık kılınmış ve güzel amel yarışınaçıkarılmış insanın güzel kokuyu da, güzel koku kullananları da seveceğiaçıktır.

Güzelkoku, Güzellikler Peygamberi Hz. Muhammed'in dilinde şöylecekıymetlendirilmiştir:

"Dünyanızdanbana kadınlar ve güzel kokular sevdirildi. Mutluluğun doruğuna da namazdaerdirildim."7 

Allah'ınResûlü'nün vücûdu ve teri pek güzel kokardı. Böyle iken O, güzel kokularkullanır, kullanılmasını da teşvik buyururdu.

Güzelkokunun genel câzibesi yanında cinsel câzibesi de büyüktür. Çünkü güzel kokuilişkiye yöneltir ve yardımcı olur.*

Konumuzugenel ve cinsel câzibe yönünden açıklığa kavuşturabilmek için, iki başlıkaltında incelemekte fayda görüyoruz.

  • Erkeğinkokulanması

Allah'ınResûlü güzel koku kullandığı gibi, mü'min erkekleri de kullanmaya teşvikbuyururdu.

Cumave bayram namazlarına gelindiğinde ve böylesine topluluklara iştirakedildiğinde mü'min erkeklerin güzel kokular sürünmesi sünnet görevleridir.

 

Erkeklergüzel kokular sürünerek erkekler arasına girebilecekleri gibi, kadınlarınbulunduğu topluluklara da iştirak edebilirler.

Güzelkoku kullanımında erkekler için bir tek yasaklayıcı ölçü konulmuştur.

İslâm,erkeklerin şahsiyet erozyonuna uğramamaları için, onlara kadınsı bütündavranışları ve uygulamaları yasakladığından, kadınlara özgü olan, rengibelirgin kokuyu da yasaklamıştır.

Aşağıdasunacağımız hadis, bu yasağı belgelemektedir.

  • Ya'la b. Mürre(r.a.) anlatıyor.

Allah'ınResûlü Ya'la(nınyüzün)de rengibelirgin bir koku görünce ona sordu:

-Karın var mı? (Bukoku sana karından mı bulaştı?)

-Hayır yok. (YaResûlallah!)

-Git, hemen bu kokuyu yıka. Eve git, git onu yıka, sakın ha bir daha da böylerengi belirgin bir koku sürünme.8 

Allah'ınResûlü, erkeklere sürüldükleri yerde görülür bir renk oluşturan kokuları vekokulu maddeleri yasaklamıştır. Yasakladığı için de, rengi belirgin bir kokusürünen sahâbinin selâmını almamış, üzerinde böylesine bir koku bulunankişinin, Allah katında namazının kabul olunmayacağını ve cenâzesinde meleklerinhazır bulunmayacağını duyurmuş ve olması gerekeni de şöylece bildirmiştir:

"Erkeklerinkullanabilecekleri koku; rengi belirsiz olup, kokusu belirgin olandır."9

Sonuçolarak diyebiliriz ki, alkol ihtiva etmeyen ve belirgin bir renk oluşturmayanmayi veya katı bütün kokular ve kokulu maddeler erkekler için helâldir. Onlargenel câzibe için her zaman ve her yerde güzel kokular sürünmeli, eşleri içinde cinsel câzibeyi amaçlamalıdırlar.

Allah'ınResûlü'nün yalnız sahâbileri arasına çıkarken veya elçi kabul ederken değil,eşleri arasında bulunurken de güzel kokular sürünmesi, eşlere yönelikkokulanmanın meşrûiyetinin delilidir.

Peygamberimiz'insaygı değer eşi Hz. Âişe (r.anha) şöyle buyuruyor:

-Ben -VedaHaclarında-Allah'ın Resûlü'ne koku sürdüm. O da eşleri ile ilişkide bulundu...10

Zevcesikendisi için güzel kokular sürünmesini arzulayan erkeğin, zevcesi (karısı) içingüzel kokular sürünmesinden daha tabîi ne olabilir?

HemBakara Sûresi'nin aşağıda anlamı sunulacak 228. âyetinden kocanın karısı içinkokulanmasını, kadının koca üzerindeki haklarından biri olarak değerlendirmemizde mümkündür.* 

"...Örfegöre kadınların vazîfeleri kadar (vazîfeleri cinsinden) hakları da vardır..."

  • Kadınınkokulanması

Allah'ınResûlü'nün güzel koku kullanmayı teşvik buyuran hadisleri, erkekleri olduğugibi kadınları da muhâtap tutmaktadır. Ne var ki erkekler için câzibeli olarakyaratılmış bulunan kadınlar, güzel koku ile daha bir câzibeli olacakları için,onlara bazı kısıtlamalar getirilmiştir.

a-Güzel kokukadınlar için bütünüyle câzibe unsuru olduğundan, mü'min kadının güzel kokusürünerek evinin dışına, yabancı erkeklerin arasına çıkması yasaklanmış; haramkılınmışdır.

İslâmDini, kadını eşine karşı olabildiğince dişi olmaya çağırırken, mahrem olmayanerkekler için de korunmaya çağırmaktadır.

Busebeble kadına dişi olarak ilgi çekmeyi yasaklamış; dişiliğinibelirginleştirici güzel kokuyu da haram kılmıştır.

Allah'ınResûlü şöyle buyurur:

  • "Her hangi birkadın kokulanır, sonra da kokusunu (alarak kendisine alâka) duymaları için bir topluluğunyanına çıkarsa, o kadın manen zinacıdır. Şüphesiz (harama bakan) her göz de zinacıdır."11

Buhadisden açıkça anlaşılacağı üzere güzel kokular sürünerek mahrem olmayanerkeklerin yanına çıkan kadın, günah işlemiş olur.

Busebeble kadın, ibâdet etmek için camiye giderken bile kokulanamaz. Kokulanmaonu hem günahkâr kılar, hem de ibâdetinin kabûlüne mâni olur. Aşağıdasunacağımız hadis bu gerçeği açıklamaktadır:

  • "Hz. EbûHureyre karşılaştığı etekleri tozlu bir kadından parfüm kokusu alınca onuşöylece serzenişte bulundu:

-Ey Cabbar (olanAllah)ın kulu! (Yoksa) camiden mi geliyorsun?

-Evet.

-Camiye gitmek için koku mu süründün?

-Evet.

-Ben sevgili dostum Allah'ın Resûlü'nü şöyle buyururken dinledim:

Camiyegelirken kokulanan kadın (evine) dönüp de cünüblükten ötürü ğusül abdesti alır gibiyıkanmadıkça, Allah katında onun namazı kabul olunmaz."12 

b- Kadın için konulmuş bulunanbu koku yasağı, anlaşıldığı üzere yabancı erkeklere karşıdır.

Erginkız veya kadın; babası, kardeşleri, amcaları ve dayıları gibi mahremleriyanında dilediği kokuyu kullanabilir. Fakat kadının güzel kokular sürünmesininasıl amacı, kocası üzerindeki cinsel etkinliğini artırarak, cinsel tatmineortam hazırlamak olmalıdır.

Bu,hem bir hak, hem de bir kadınlık görevidir.

İslâmbilginleri kadının kadınsı görevleri arasında güzel kokular sürünmesinizikretmektedirler.

Bazıİslâm bilginlerine göre kadının kocasına karşı geçimsiz olmasının bir anlamı daonun için kokulanmamasıdır.13

Busebeble kadın kokulanmalıdır. Kokuların seçiminde ise kocasının zevklerinesaygı duymalı, onun etkilendiği kokuları tercih etmelidir.*

Aşağıdasunacağımız belge, kocanın zevkleriyle zevklenmenin gereğine işaret olarakalınabilir.

  • Bir kadınAllah'ın Resûlü'nün eşlerinden Hz. Âişe'ye geldi ve kınalanmayı sordu.

Hz.Âişe (r.anha) şöyle buyurdu:

-Kınalanmakta bir sakınca yoktur. Fakat ben kınayı pek sevmem. Çünkü sevgilieşim Allah'ın Resûlü, kınanın kokusunu sevmezdi.14 

Evet,kadın için kokulanmak ancak kocayı mutlu etmek için helâldir.

Bununiçindir ki Allah'ın Resûlü şöyle buyurmuştur:

"Kocasıyolculuğa çıkmış olup yanıbaşında bulunmayan kadının kokulanmak hakkı yoktur."15

  • Kadın âdet halindede kokulanmalıdır

Kadınkocasına karşı cinsel câzibesini korumak ve artırmak için kokulanacağından,cinsel câzibesinin zayıfladığı âdet döneminde özellikle kokulanmalıdır.

Âdethalinde cinsî temas haramsa da, sevişmek helâldir. Kaldı ki bu dönemde vücûdayayılan ve de hoş olmayan koku, olumsuz bir tesir de bırakabileceğinden,mutlaka giderilmelidir.

Âdetdöneminin sonunda kokulanmanın özel bir şekli olduğuna da değinmekte yararvardır.

Âdetinbitiminde yıkanılması Kur'ân'ın buyruğudur. Yıkanılmasından sonra ilişkiyegirilir. Ancak Hanefî mezhebi müctehidlerine göre kadın, on günü doldurur veyaon günü doldurmadan âdetini bitirir de bitimi üzerinden meselâ akşamla yatsıarası gibi bir namaz vakti geçerse, yıkanmaksızın cinsel ilişki helâl olur.Yıkanıldıktan sonra veya açıklanan ölçüler içinde yıkanılmadan önce ilişkikurulmak istenmesi halinde özellikle hayız (âdet) organı hoş kokulu bir maddeile temizlenmelidir. Çünkü aşağıda sunulacak hadîsten anlaşılacağı üzereAllah'ın Resûlü bu özel işlemi yıkanan kadınlara tavsiye buyurmuştur.

  • Hz. Âişe(r.anha) anlatıyor:

Birkadın Allah'ın Resûlü'ne şöyle sordu:

-Âdetimden temizlendiğim zaman nasıl yıkanayım?

-Üzerine misk(koku) sürülmüşbir bez parçası al da onunla temizlen.

Kadın,Allah Resûlü'nün ifade buyurmak istediğini anlamamış fakat Hz. Âişe onakokulandırılmış bezle cinsel organını temizlemesi gerektiğini öğretmiştir.16 

Yıkanankadınlar, kokulandırma tavsiyesine muhâtab olduklarına göre, yıkanmaksızın kocaarzusuna icâbet edecek kadınlar, öncelikle muhâtab olmuş olurlar.

 

* A'raf 26.

1 C. Sağîr 1/48.

2 Zehebî Kitabül-Kebair sh. 190.

* Koca, temizlik döneminde karısınıcinsel ilişkiye zorlayabildiği gibi, kendisi için süslenmeye de zorlayabilir.

Bak. M. Zihnî Nimet-i İslâmMünâkehat ve Müfârekat Hukûkuz-Zevceyn.

3 S. Tirmizî K. Redâ B. 13 (Hn. 1167).

* Makyajda kullanılan maddelerinbileşiminde domuz yağı bulunmamalı ve bu maddeler ğusül abdesti alınırken,suyun deriye temasına engel teşkil etmemelidir.

4 Et-Tac 3/175, Buhârî, K. Libas, B. 83.

5 Peygamberimiz'in, vahiy meleğiCibril'in soyunuk olduğu için Hz. Âişe (r.anha) validemizin yanına girmediğiniaçıklaması, eşlerinin O'nunla değinilen yatış şekline işaret etmektedir.

A. Davudoğlu Müslim Ter. ve Şerhi 5/252.

7 C. Sağîr 1/146, Müsned 3/128, Nesâî7/62.

* Kadî İyaz Kitabüş-Şifa 1/194, Aynî 3/114.

8 M. Mesâbîh Hn. 4440.

9 Et-Tac 3/188, MinMirkatil-Mefâtîh 4/463, Avnül-Mabûd 11/232.

10 Buhârî K. Ğusl B. Men Tetayyebe... (Aynî3/220).

İslâm bilginleri, bu hadisiaçıklarken Allah'ın Resûlü'nün eşleri için kokulandığını belirtiyorlar, bu vebenzeri hadislerden yararlanarak da şu yargıya varıyorlar: Kadın ve kocanıncinsel ilişkiden önce koku sürünmeleri sünnettir. Bak. Aynî 3/114, 220.

* Bilgin sahâbî İbn-i Abbas şöyleder:

Karım benim için süslendiği gibi,ben de onun için süslenirim.

11 M. K. Ummal 6/422, Ebû Davûd, K. Libas, B. Fî İstihbabıt-Tîb. Bu hadisleilgili açıklama için 35. sayfaya bakınız.

12 İ.Mace Fiten 19 (Hn. 4001). Avnül-Mabûd11/234.

13 Zehebi Kitâbül-Kebâir sh. 186.

* İslâm bilginlerinin bir kısmı şugörüşü ileri sürüyorlar:

"Erkek karısını, kokusundanrahatsız olduğu şeyleri yiyip içmekten ve sigara gibi maddeleri kullanmaktanmen edebilir."

Bakara Sûresi'nin 228. âyetininişaretine göre kadın da kocasından bu tür taleblerde bulunabilir.

Bak. H. İ. ve İ. F. Kamûsu 2/167,Nimet-i İslâm M. ve Müfârekat Hukûkuz-Zevceyn.

14 Ebû Davûd K. Terecc'ûl B. 4 (Hn.4164).

15 M. K. Ummal 6/424.

16 Müslim K. Hayz B. 13, (Hn. 332).

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/14-cinsel-mutluluk-gorevleri-8-suslenmek-ve-kokulanmak-13-405h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim