14- Büyük Günahlar

14- Büyük Günahlar


14-Büyük Günah nedir?

Bubölümde büyük günahlardan bir kısmını hadîslerle açıklamaya çalışacağız. ÖnceBüyük Günah'ın ne olduğunu açıklayalım.

a-Büyük Günah; Kur'ân âyetleri ve Peygamber'imizin hadîslerinde büyük günaholduğu açıklanan (şirk, insan öldürmek gibi) günahtır.

b-Büyük Günah; Kur'ân-ı Kerim­'de ve Peygamber'imizin Sünnetinde yapıcısınındünyada (had, kısas) gibi cezaya, ahirette azaba uğrayacağı bildirilen (zina veyetim malı yemek gibi) günahtır.

c-Allah'ın Kitabı Kur'ân'da ve Peygamber'imizin Sünnetinde haram kılındığıbildirilen (domuz eti ve zulüm gibi) günahtır.

d-Kur'ân-ı Kerim'de ve Allah'ın Resûlü'nün Sünnetinde yapılması farz kılınan(namaz ve zekât gibi) bir görevin yapılmaması sebebiyle oluşan günahtır,

e-Kur'ân ve Sünnette üzerine lanet varid olan (ilahi yasaları gizleme, kaşaldırma, faize katiplik yapma ve karaborsacılık yapma gibi) günahtır.

Yukarıdaverdiğimiz tarifler, İslâm âlimlerinin yaptığı tariflerin özü ve özetivasfındadır.

Şirk

Allah'ınKitabı'ndan:

"(Ey Muhammed!) Sana da, senden öncekilere de:And olsun ki, eğer Allah'a ortak koşarsan amelin boşa gider ve mutlaka hüsranauğrayanlardan olursun, diye vahyolundu."* Zümer Suresi, âyet 65

Büyüklerden de büyük günahlar hangileridir?

Abdurrahmanİbn-ü Ebu Berke (r.a.) Allah'ın Resûlünün (s.a.v.) (sahâbîlere öğretmekgayesiyle) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"-Size büyüklerden de büyük olan günahları açıklayayım mı?

- (En büyük günahlar,)

Allah'aşirk; ortak koşmak,

Anayababaya asî olmak; onlara gereken ilgi ve yardımı göstermemek,

Haksızyere insan öldürmek,

Allah'ınResûlü yaslanır olduğu halde açıklamalarını yaparken oturdu ve şöylece devametti:

(Büyükgünahlardan biri de) yalan söylemek; (ya da tanık olduğu gerçeğin aksine) yalan şahitlik etmektir."1

Allah'a ortak koşmak nedir?

Allah'aşirk (ortak) koşmak bağışlanmayan yegane ve en büyük günahtır. Kişiyikâfirlerden ve ebedi Cehennem'liklerden kılan büyük günah da odur. Bütünhayırlı amelleri de gideren bu en büyük günah Allah'ın varlığını ve birliğineinanmamanın dışında bir kâfirlik şeklidir. Zirâ Kur'ân ve Sünnete geçen "Allah'a şirk koşmak." "O'na şirkkoşmamak" gibitabirlerde belirlendiği üzere açıkça Allah'a şirk koşan kişi tevhîd esaslarınauygun olmasa da Allah'ın varlığına inanan kişidir.

Ancako, Allah'ın dışındaki varlıklarda veya varlığı tasavvur olunanlarda yaratıcı veyönetici güç gören ve böylece onları yaradanın ilahlığına ortak koşan kişidir.

Kur'ânve Sünnet açıklamalarına göre şirk iki kısımdır.

"BüyükZulüm" olarakvasıflandırılan şirk asıl şirktir. Allah'ın affetmeyeceğini açıkladığı ebediazaba uğratacak şirk budur.

"KüçükŞirk" olaraknitelenen şirk ise riyâdır. Riyâ'yı kendi özel bölümünde açıklayacağız.

Kur'ânifadesiyle büyük şirk olarak açıklanan ve konumuzu teşkil eden şirkin isemuhtelif şekilleri vardır. Bunları şöylece özetleyebiliriz.

1-Taşlardan, ağaçlardan ve madenlerden yapılan putlarda, kutsallaştırılanhayvanlarda, güneş, ay ve yıldızlarda veya melekler gibi semavî varlıklarda Allah'ınirade ve halk gücü gibi dilemek ve yaratmak gücü olduğuna inanmak.

Bunevi inanç bu varlıkları ilahlık vasfında Allah'a eş koşmaktır.

2-Muhtelif tarihî ve asrî inanç ekollerinde görüldüğü gibi hayır ve şer, nûr vezulmet gibi tasavvur olunan güçlerde kainatı, dünyayı ve tabîî olayları yönetmekuvveti görmek.

Böylesinebir görüş de Allah'a şirk koşmaktır.

3-Kişiliği ne derece gelişmiş olursa olsun bir insanın, tahakkuk ettirilmesimümkün olmayanı gerçekleştirici olduğunu, hatasız bulunduğunu, yanılgıyadüşmeyeceğini, buyruklarına mutlak anlamda itâat olunması lüzumunu kabul etmek.

Butür kabul de insanı ilahlaştırmak ve onu ilahlıkta Allah'a eş tutmaktır. Pektabi ki küfürdür.

 

4-İnsanların ferdî, ailevî ve sosyal hayatlarını düzenleyecek yasaları koymahakkının ancak ve ancak krallar veya parlamentolar tarafından kullanılmasılüzumuna inanmak.

Allah(c.c.) seçtiği ve vazîfelendirdiği peygamberleri aracılığı ile emirleri veyasaklarını bildirerek insanları yönetmek hakkını kullanırken ve bu hakkınyalnız kendisine ait olduğunu açıklarken fertleri ve kurumları bu haklamücehhez görmek şüphesiz onları yasa koyuculukta Allah'a eş koşmaktır.

5-Yukarıda açıklanan şirk nevileri yanında özellikle İslâmi kültürden yoksuncahil müslümanlar arasında giderek yaygınlaşan bir şirk türü daha vardır ki onuda dört numaralı hadîsin izahında açıklayacağız.

Şirk engellemedikçekul bağışlanır

Cabirb. Abdullah (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (s.a.v) şöyle buyurdu:

-Hicab engellemediği sürece ilahi bağışlama kişiyi kuşatır. Soruldu:

-Ey Allah'ın Peygamberi! Hicab nedir?

-Hicab Allah'a ortak koşmaktır. (İyice biliniz ki) hiçbir varlığı kendisine ortak koşmaksızın ölerekAllah'ın huzuruna varan her insan için Allah'tan bir bağışlanma hakkı doğar.Artık Allah dilerse onu (belirli bir süre) cezalandırır. Dilerse onu tamamiyle bağışlar."2

Allah'a ortak koşmayacağınıza biat edin

Avfİbn-ü Malik El-Eşceği (r.a.) anlatıyor:

"Yedi-sekiz,veya dokuz kişi (likbir topluluk halinde) Allah'ın Resûlü'nün huzurundaydık; şöyle buyurdu:

-Allah'ın elçisi(olan bana) biatetmeyecek misiniz?

(Bizyeni biat eden mü'minlerden olduğumuz için bu biat çağrısının bir özelliğiolduğunu sezinledik, derhal) ellerimizi uzattık fakat içimizden biri; biz size biatetmiştik, şimdi hangi hususlarda size biat etmemizi (emir buyurursunuz) Ya Resûlellah! diyereksordu.

Allah'ınResûlü de (şuhususlarda biat etmemizi emir) buyurdu:

-Allah'a ibâdet edeceğinize, O'na hiçbir varlığı ortak koşmayacağınıza, beşvakit namaz kılacağınıza, (Kur'ân yasalarını ve beni) dinleyeceğinize ve de itâatedeceğinize, insanlardan da hiçbir şey istemeyeceğinize... (Evet bu hususlarda biat ediniz.)

MalikEl-Eşceği diyor ki:

Biateden bu topluluktan öyle kişi gördüm ki, kamçısı yere düşse, her hangi birkişiden onu alarak kendisine vermesini istemez (bizzat inip alır)dı.:3

Allah'ı yüceltir gibi insanları yüceltmek şirktir

SahâbîlerdenŞeddad İbn-ü Evs (r.a.) bir topluluk arasında iken ağladı. Biri tarafındansoruldu:

-Seni ağlatan nedir? (Ya Şeddad!)

-Resûlullah'dan dinlediğim bir sözü hatırlamam beni ağlattı. (Evet.) Allah'ın Resûlü'nün (s.a.v.) şöylebuyurduğunu bizzat dinledim:

-Ümmetim için, şirk'ten ve gizli şehvet'ten çok korkuyorum.

Bende:

-Ya Resulellah! Sizden sonra ümmetiniz Şirk mi koşacak ki; (onlar için korkuyorsunuz?) dedim.

Şuaçıklamada bulundu:

-Evet, (şirkkoşacaklar.)Ancak onlar, güneşe, aya, taşa ve puta tapmayacaklar. Fakat amelleri ileinsanların beğenisini kazanmaya çalışacak, (Allah'ı yücelttikleri gibi insanları da yüceltipputlaştırarak şirk koşacaklardır.)

Sözünüettiğim ve çok korktuğum "Gizli şehvet"e gelince...

Kişisabahleyin oruçlu olarak kalkacak, fakat arzularından biri ona arız olup galebeçalacak. O da orucunu bozacaktır.4

Haramları helâl kılanları onaylamakşirktir

(MeşhurCömert Hatem-i Tâînin oğlu Adî b. Hâtem kavminin reisi bir zat olup),câhiliyyet döneminde Hıristiyan olmuştu.

Kabîlebaşkanı olması sıfatıyla Allah'ın Resûlü'nün (s.a.v.) (İslâm'ın çağrısıkendisine ulaşınca,) Şam'a kaçıp gitti.

Kabîleside baş kaldırdığından üzerlerine askeri güç gönderildi.

Kızkardeşi ve kabîlesinden bir topluluk İslâm askerlerine esir düştüler. Hz.Peygamber (babasının hatırasına hürmeten) kız kardeşine ilgi gösterip ikramdabulundu. Serbest bırakıldığı için Şam'a, kardeşi Adî'ye giden bu kız kardeş,onu müslümanlığı kabule, gidip Hz. Peygamber'le görüşmeye teşvik etti.

Adîb. Hâtem de (kalkıp) Medine'ye geldi. Gelişi halk arasında yankı uyandıran Adî,boynundaki gümüş haçla Hz. Peygamber'in huzuruna girdi. Bu sırada Allah'ınResûlü (s.av..) şu âyeti okuyordu:

"Yahudilerve Hristiyanlar Allah'ı bırakarak hahamlarını ve papazlarını ve Meryem oğluİsa'yı ilâh edindiler. Halbuki bunlar da ancak bir olan Allah'a ibâdet etmekleemrolunmuşlardı. Hiçbir tanrı yok, yalnız O vardır. Allah, onların (tabii ve kanuni hakimiyetine) eş tutageldikleri her şeydenberîdir."

Adîb. Hâtem diyor ki: (Hz. Peygamber bu âyeti okuyup bitirince) şöyle dedim:

-Hristiyanlar ve Yahudiler, papazlarını ve hahamlarını (Rab, ilah edinerek) onlara ibâdet etmezler. (Bu âyet bildiğimiz gerçekleçatışıyor gibi...)

Busözlerim üzerine Allah'ın Resûlü şöyle buyurdu:

-Hayır (meselesenin anladığın gibi değil.) Papazlar ve hahamlar, Allah'ın halâl kıldıklarınıonlara haram kıldılar, haram kıldıklarını da halâl kıldılar. Onlar (da Papazları ve Hahamlarınınkendi düşünceleri ve çıkarları doğrultusunda ortaya koydukları buyruklarıbenimsediler ve) onlaratabi oldular. Yahudilerin ve Hristiyanların hahamları ve papazlarına bu anlamdatabi oluşları onları Rab edinerek ibâdet etmektir.

Hz.Peygamber sözlerine devamla şöyle buyurdu:

-Ya Adî! Sen Allah'tan daha büyük olup, sana zarar verecek bir varlık biliyormusun? O halde "Allahü Ekber" denilmesi sana zarar verir mi? Ne dersin? Ya Adî!Sen Allah'tan başka ilah biliyor musun? O halde "Lailahe illallah" denmesi sanabir zarar verir mi?

Vesonra Allah'ın Resûlü Adî'yi İslâm'a davet etti. O da Kelime-i Şahadet getirdive müslüman oldu.5

İlahi yasalarla çatışan beşerî yasaları meşru tanımakda şirktir

Buhadîsten özellikle asrımızın bilgisiz mü'minleri arasında yaygınlaşan bir şirknevini öğreniyoruz.

HadîsimizTevbe Sûresinin 31. âyetini açıklayarak Allah'ın halâl kıldıklarını haram,haram kıldıkları halâl kılan kişilerin bu tasarruflarını kabul edip uygulamanınAllah'ı bırakarak onlara ibâdet etmek olduğunu ve bu şekilde ibâdet etmişolmanın da onları Rab edinerek Allah'a ortak koşmak olduğunu açıklamaktadır.

Hadîsimizegöre bir mü'min çağın gerekleri ile bağdaşmıyor inancıyla bir ilahî haramıhalâl görür, parlamentonun yasaklayıcı kanun yaptığı gerekçesiyle de bir halâligayr-ı meşru bulursa, o kişi çağı ve parlamentoyu ilahlaştırmış ve böylece şirkkoşmuş olur.

Meselaiçinde yaşadığı toplum düzeninin mantığı ve yasaları istikametinde Allah'ınhalâl kıldığı taaddüd-i zevcatın suç, haram kıldığı faizin de meşru olduğunainanan mü'min düzeni ilah tanımış olur ki bu bir şirktir.

Buradaönemine binaen şu hususu özellikle açıklamak isteriz...

Kişihalâlden yararlanmadığı için günahkâr olmaz. Haramı haram bilerek yaptığı içinde sadece günahkâr olmuş olur. Tövbe eder, suçu bağışlanır. Ancak halâli suç,haramı meşru tanırsa şirk koşmuş olur ki, inancını tashih ederek yeniden imânetmedikçe ebedi cehennemlik olan Allah'a ortak koşuculardan olmuş olur.

Hürmet için secdeye varmak şirke götürür

Ashâb-ıKiram'dan Muaz İbn-ü Cebel Şam'a gidince, orada Hristiyan halkın dîni önderleresecde ettiğini gördü.

Medine'yedönüp huzura varınca Hz. Peygamber'e (s.a.v.) secde etti.

Allah'ınResûlü (s.a.v.) (Muaz'ın bu davranışını tasvip etmedi ve ona) şöyle buyurdu:

-Ya Muaz! Tazim için secdeye varmak da ne oluyor?

-Ya Resûlellah! Hristiyan halkı, dîni önderlere secde ederken gördüm. Secdeolunmaya siz onlardan daha lâyıksınız. (Bunun için de size secde ettim.)

Bucevabı alan Allah'ın Resûlü şöyle buyurdu:

-... Ben dahil hiç kimseye hürmet veya tazim için secde etmeyiniz.6

Şirkten nasıl korunabiliriz

EbuMûsel-Eş'arî (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (s.a.v.) bir gün bize şöyle hitap buyurdu:

-Ey insanlar! Gerçekten karınca yürüyüşünden daha gizli (ve görünmez) olan (ahiret hayatını felaketegötürücü) şirktenkorununuz.

Allah'ınkonuşmasını dilediği bir sahâbî soruverdi:

-Karınca yürüyüşünden gizli (ve görülmez) olan bu şirkten nasıl korunabiliriz ki YaResûlellah!

Allah'ınResûlü (s.a.v.) şöylece dua ederek korunmaya çalışınız, buyurdu:

"Allah'ım!Bildiğimiz varlıkları sana ortak koşmamızdan ancak sana sığınırız.

Bilmediklerimiziortak koşmuş olmaktan ötürü bağışlanmamızı da yalnızca Senden dileriz."7 

Şirkten korunabilmek için duâya muhtacız

Allah'ınResûlü'nün tasvir buyurduğu şirkten korunabilmek için duâyı tavsiye etmesi,Allah'ın lütfu ve yardımı olmaksızın şirkin bütün nevilerinden korunabilmeninmümkün olamayacağı hakîkatini açıklamak için olsa gerektir.

Busebeble insan şirk konusunda nefsine; bilgisi ve ameline güvenmemeli, sürekliolarak Allah'a yönelmeli, yardım dilemeli ve af istemelidir.

* Şirk'le ilgili ayetler için bak.Nisa 36, 48, 116, Enam 19, Tevbe 31. İbrahim 38, Nalh 86, İsra 111, Kehf43,113,  Hac 31. Lokman 13-15, Mümtehine 12.

1 Buhârî Edeb 6, Nesâî Kasame 47, Tirmizî Tefsir Sûre 4 (3021)

2 İ. Kesir Nisa 48.

3 İ. Mâce, Cihâd 41 (Hn. 2867.) Müslim Zekât 108.

4 M. Mesabîh Hn. 5332, Müsned 4/124Benzeri hadis için bak. 1. Mâce Hn. 4205.

5 İ. Kesîr Tevbe 31, Benzeri rivayet için bak.Tirmizî Tefsir Süre 9

6 M. İ. Kesîr Yusuf 100, 2/262,Benzeri için bak. Müsned 4/381

7 M. Zevâid 10/223, Müsned 4/403

 

Büyük Günahlar 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/14-buyuk-gunahlar-15-482h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim