13- Cinsel Mutluluk Görevleri 7 Vücûdu ve Dişleri Temiz Tutmak

13- Cinsel Mutluluk Görevleri 7   Vücûdu ve Dişleri Temiz Tutmak
13- Cinsel Mutluluk Görevleri 7 Vücûdu ve Dişleri Temiz Tutmak 

13- Cinsel Mutluluk Görevleri 7 Vücûdu ve Dişleri Temiz Tutmak

Eşlerarasında ilişkilerin cinsel huzûra erdirici olabilmesi için, içten arzuduyularak yapılması lâzımdır.

Cinselilişkiler arasındaki süre, bu arzuyu doğurursa da, yeterli değildir. Eşlerin cinselcâzibelerini oluşturucu ve geliştirici olmaları gerekir. Bunun esası ise vücûtve diş temizliğidir.

Temizlikolmaksızın cinsel çekiciliğe sahip olmak mümkün değildir.

İslâmDini temizliğe son derece önem vermekte ve bize mükemmel bir ortam hazırlamaktadır.

Temizliğindinimizdeki önemini Allah'ın Resûlü'nün şu hadîsi ile dile getirebiliriz:

"Gücünüzyettiğince temiz olmaya çalışınız. Allah, İslâm Dini'ni temizlik üzerinekurmuştur. Cennet'e de ancak temiz olanlar girecektir."1 

İslâmDini'nin öğütlediği temizlik; ev, işyeri, yol ve gıda temizliğini içine aldığıgibi, elbise ve vücût temizliğini de içine almaktadır.

Elbiseve vücût temizliği, cinsellikle doğrudan irtibatlıdır. Biz bu bölümde vücûttemizliği üzerinde duracağız.

Genel vücût temizliğive cinsellikle ilgisi

Önve arka uzuvları ile koltuk altları pis kokular neşreden vücûtların, arzuylabirleşemeyecekleri, şehvet galeyanı halinde birleşseler bile, sonradan tiksintiduyacakları şüphesizdir.

Kadıncinsel organından sürekli koku gelmesinin evliliğin sona erdirilmesinde, hukûkîbir sebeb olarak değerlendirebileceğinin Mâlîkî mezhebi hukukçuları tarafındankabul olunması, cinsel organ sağlığı ve temizliğinin önemine yeterli birdelildir.2

Busebeble cinsel hayatta tatmini ve ahengi amaçlayan eşlerin, vücûdun mezkûrbölgelerini tertemiz tutmaları gerekir.

Butür temizlik için cinsel amaçla özel bir çaba göstermeye gerek yoktur. İslâmDini'nin mecbûrîleştirdiği ve öğütlediği temizlik görevlerini üstlenmekyeterlidir.

Bugörevleri şöylece özetleyebiliriz.

a)Küçük ve büyük abdestten sonra mutlaka su ile tahâret alıp temizlik yapmak.

Hz.Peygamber su ile tahâret alırdı. Bunun içindir ki Hz. Aişe validemiz kadınlaraşöyle öğüt verirdi:

-Utandığım için kendilerini uyaramadığım kocalarınıza da söyleyin, -Su iletaharetlensinler.-

Hz.Peygamber tarafından işaret olunduğu üzere su ile temizlenmenin dinimizdehusûsi bir yeri vardır. Aşağıda sunacağımız hadis de bunu göstermektedir.

  • Hz. Enes(r.a.) anlatıyor.

Medîneasıllı mü'minler olan Ensar'a övgü için Rabbimiz tarafından Tevbe Sûresi'nin108. âyeti indirilince, takdirlerini ifade buyurmak için Allah'ın Resûlü onlarasordu.

-Ey Ensar topluluğu! Allah, "... Orada tertemiz olmayı seven mü'minler vardır.Allah temizlik husûsunda titizlik gösterenleri sever" buyurarak,temizliğinizden ötürü sizi övdü. Nasıl temizlik yapıyorsunuz?

Onlarda şu cevabı verdiler:

-Ya Resûlallah! Biz su ile tahâretleniriz. Cünüblük sebebiyle yıkanır, namazkılmak için de abdest alırız.

Allah'ınResûlü aldığı bu cevap üzerine şöyle buyurdu:

-Temizlik böyle yapılmalıdır. Aman bu şekilde temizliğe devam ediniz."3 

Suile tahâretlenmedikçe vücûdun mikrob barınağı ve pis koku kaynağı olacağışüphesizdir.

Busebeble su ile temizlik yapılmadıkça vücûdların ideal bir cinsel birleşimehazır olamayacağı açıktır.

b-Cinsel ilişki sebebiyle daha önce yıkanılamıyorsa, Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (sav) emri gereğince mutlaka haftada bir defa baştan aşağıyıkanmak.

c-Peygamberimiz tarafından yasaklandığı için, kırk günü aşan erteleme haramolacağından, bu süreyi geçirmemek şartıyla uygun aralıklarla tırnak kesmek,koltuk altı ve etek bölgeleri kıllarını gidermek.4

d-Allah'ın Resûlü "Saçı olan kişi (temizleyerek ve tarayarak) bakımına önem versin"5 buyurduğundan, saçları temizve bakımlı tutmak.

Önemindenötürü özel bir başlık altında inceleyeceğimiz diş temizliği ile beraber vücûttemizliğinin cinsel bakımından önemi büyük olduğu için, Allah'ın Resûlü askerîseferlerinden dönüşünde Medîne dışında sahâbilerine şöylece tâlimat verirdi:

"-(Evlerinizegitmek üzere akşama kadar acele etmeyiniz. Geldiğinizi haber alan eşlerinize) Biraz zaman veriniz ki, saçlarıdağınık olan kadın taransın. Kocası seferde olduğu için temizliğini yapmamışkadın da(koltuk altı ve)etek temizliğini yapsın."6

Diş temizliği vecinsellikle ilgisi

İslâmDini'nde diş temizliğine özel bir önem verilmiştir.

Allah'ınResûlü'nün (sav) diş temizliği ile ilgili hadisleri gerçekten pek çoktur.

O,diş temizliğinin Allah'ın rızasına erdirici olduğunu bildirmiş, yemeklerdensonra dişlerini temizleyenleri "güzel kullar" olarak vasıflamış, sararmış dişlerle huzûrunaçıkan sahâbilerini de kınamışdır. İlk mü'minleri daima şöylece de teşvikbuyurmuştur:

"Eğerümmetime (banainananlara)ağır geleceği endişesini taşımasaydım (öğütlemekle yetinmez) her namaz (abdestin)da mutlaka (misvak kullanarak) dişlerini temizlemeleriniemrederdim."7

  • Diş temizliğinincinsel önemi*

Diştemizlemenin genel vücût sağlığı bakımından önemi büyük olduğu gibi, cinseltatmin bakımından da büyüktür:

Sevişmeyibaşlatıcı ve hazzını geliştirici en mühim organ ağızdır; dil ve dudaklardır.

Dişsağlığına önem verilmediği için kokacak bir ağzın veya yıkanıpmisvaklanmadığı-fırçalanmadığı için dişleri arasında yemek kırıntıları bulunanbir ağızın sevişmeyi olumsuz yönde etkileyeceği, ilişkinin şiiriyetinigidereceği, üstelik nefretimsi duygular da oluşturabileceği açıktır.

Dişsağlığı ve temizliğinden yoksun eşlerin uyumsuz bir çift oluşturacaklarınaşüphe etmiyoruz.8

Allah'ınResûlü'nün (sav) diş sağlığı ve temizliğine önem vermesi ve verdirmesinin mühimbir sebebi de, hiç şüphesiz diş temizliği ile sosyal ilişkiler ve cinsellikarasındaki ilişkiyi bilmesidir.

-Salâtve selâm üzerine olsun- O'nun abdestlerinin yanı sıra nerede ve ne zaman misvakkullandığına dâir yapacağımız basit bir inceleme, bizi değindiğimiz gerçeğeulaştıracaktır.

Allah'ınResûlü'nün her bir eşinin yanına girdiğinde cinsel ilişki kurmaksızın da ilgigösterdiğini hatırlatarak şu hadisleri sunalım:

  • "Allah'ın resûlü gece kalktığı zaman misvakla ağzını; dişlerini ovardı."9
  • Saygı değer eşi, sevgili annemiz Hz. Aişe, yöneltilen bir sual üzerine şöylebuyurdu:

- Evine girdiği zaman Allah'ınResûlü ilk önce misvak kullanırdı.10 

 

  • Yine Hz. Âişe anlatıyor:

Allah'ınResûlü dişlerini misvaklar, sonra da yıkamam için bana verirdi. Ben demisvaklanır, sonra da yıkayıp O'na verirdim.11

Buhadislerdeki cinselliği içerici nükteyi sezemeyeceklere, Allah'ın Resûlü'nüngörücülük için gönderdiği Ümmü Süleym'e şöylece uyarıda bulunduğunuhatırlatmamız, yol açıcı olacaktır sanırız.

-Ya Ümme Süleym! Kadının vücûdunu kokla, ökçe üstü ayak kirişlerine bak.12

İncigibi bembeyaz dişleri olan ve ağız kokularını hiç mi hiç sevmeyen Allah'ınResûlü'nden konumuzla ilgili bulduğumuz bir değerlendirmesini daha sunmakistiyoruz.

EşlerindenHz. Hafsa'nın kendisine gelen baldan, diğer eşlerine uğradığı gibi kendisine deuğradığı zaman Allah'ın Resûlü'ne şerbet yapıp içirmesi, Hz. Âişe'ninkıskançlığını mûcib olmuşdur. Onun kıskançlığı ve latîfeyi içeren organizesiile Hz. Âişe, Hz. Sevde ve Hz. Safiye Allah'ın Resûlü'ne baldan ötürü ağzınınkoktuğunu söylemişler, bunun üzerine Allah'ın Resûlü de bal yememeye yeminbuyurmuşlardır. 13

TahrîmSûresi'nin ilk âyetinin iniş sebeblerinden biri olarak açıklanan bu olaydakonumuz açısından önemli olanın, eşlerinin ağzının koktuğunu söylemeleriüzerine Allah'ın Resûlü'nün hassasiyet göstererek bal yememeye yemin etmiş olmasıdır.Allah'ın Resûlü daha sonra bu yemininden dönüş yaparak, keffâretini ödemiştir.

Böylesineince ruhlu bir eş olan Hz. Muhammed'in (sav) misvaklanma ile ilgili emirleri veuygulamalarındaki cinsel nitelikli incelikleri görememek veya görmemezlikten gelmekher halde mazûr görülemez.

  • Sigara

"Vücûduve Dişleri Temiz Tutmak" bölümünü bitirirken, vücût ve diş temizliğini olumsuzyönde etkileyen sigaraya değinmekte fayda görüyoruz.

Rûhîgelişimi engelleyen, bir faydası olmayan, tıbbî bakımdan zararlı bir ibtila vede israf olan sigara, asrımızın âlimlerinin bir bölümünün katıldığımızictihatlarımıza göre, ictihadî bir haramdır. Ancak en müsamahalıdeğerlendirmelere göre de hiç şüphesiz helâliyeti ve harâmiyeti şüpheli olanmaddelerdendir. Peygamberimiz'in emrî gereğince de şüpheli maddelerdenkaçınılması lâzımdır.

Sigaranınbir diğer sakıncası da cinselliği olumsuz yönde etkilemesidir. Zira fena kokusubütün vücûda ve ağıza sinen ve de dişleri sarartan sigaranın, sigara içmeyeneşin sıhhatini ve cinsel mutluluğunu etkileyeceği açık bir gerçektir. Busebeble zulüm vasfını taşıyan sigaranın bırakılması İslâmî bir görevdir.

1 C. Sağir 1/33.

2 "Evliliği SonaErdirici Cinsel Kusurlar, Hastalıklar ve Diğerleri" bölümüne bakınız.

3 İ. Mace K. Tahâreti B. 28 Hn. 354, M. Mesâbîh Hn. 369.Benzeri bir hadis için bak. S. Tirmizî K. Tefsîril-Kurân Hn. 3099.

4 İ. Mâce K. Tahâreti B. 8 (Hn. 295).

Peygamberimiz'inemirlerine aykırılık ve gayr-ı müslim kadınlara benzemek olacağından özelliklekadınlarımızda görülen tırnak uzatma yasağından korunmaya çalışmalıyız.

5 Ebû Davûd K. Tereccül B. Fî İslâhış-Sa'ri.

6 Buhârî K. Nikâh B. 121 (6/161) M. Mesâbih Hn.3088.

7 M. Zevâîd 1/220, MinMirkatil-Mefâtîh 1/300.

* Allah'ınResûlü'nün döneminde diş temizliği misvakla yapıldığından diş temizliği ileilgili hadislerde daima misvak geçmektedir.

"Misvak": Bir nevifırçadır. Ağaç köklerinden istifade edilir. Diş etinin masajı mevzûunda enidealdir. Fırçadan şu hususlar dolayısıyla tercih edilir: Fırçanın telleri kılveya naylondur, kopup yutulması az da olsa mahzurludur. (Apandisit yapabilir.)Misvakın telleri nesc-i nebatîdir, yutulmasında öbürü kadar mahzur yoktur.Sonra elyafı da gürdür ve daima ucundan eksildikçe altndan yenisi çıkarılaraktazelenir. Hattâ kendisinde az da olsa antiseptik bir üsare de vardır kiağızdaki mikropların hastalık yapmasına mâni olabilir.

Misvak'ın en iyisi"Hicaz"da bulunan "Arak" denilen bir ağacın kökünden elde edilir. Şayet Arakağacından misvak bulunmazsa, dut ve zeytin kökü dallarından istifade edilir..."

Dr. Beşir Akınal'ınkaleminden aktardığımız özellikleri sebebiyle, hem de ekonomik bir yatırımı vepazarlamayı gerektirmemesi nedeniyle misvak bizim de tercihimizdir. Üsteliktaşınabilme kolaylığı da vardır. Bütçeyi de zorlamaz. Avrupa'da 18. yüzyıllardadiş fırçası kullanılmaya başlanmasına karşın İslâm dünyasında bin dört yüzküsur yıldır kullanılması, dinî öğüt olması yanı sıra, edinme, taşınma vekullanma kolaylığı sebebiyle olsa gerektir.

8 Hanbelî mezhebibilginlerine göre fena ağız kokusu, eşlere evliliği sona erdirme davası açmahakkını veren sebeplerdendir.

Bak. H. İ. ve İ. F.Kamusu 2/358.

9 Nesâî 1/8, 13.

10 İ. Mâce K. Tahâreti B. 7 (Hn. 290).

11 M. Mesâbih Hn. 384.

12 Tirmizî Hn. 1087Notu.

13 Hak Dini Kur'ânDili 7/5085. Ayrıca bk. El-lü'lüü vel-Mercan Hn. 940.

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/13-cinsel-mutluluk-gorevleri-7-vucudu-ve-disleri-temiz-tutmak-13-406h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim