13- Cinsel İlişkide Benzeme

13- Cinsel İlişkide Benzeme
13- Cinsel İlişkide Benzeme

13- Cinsel İlişkide Benzeme

Cinsel İlişkide Benzeme

İslâm Dini, koyduğu kurallarla çatışan kültürlerinegemenliğine karşı çıktığı için cinsel ilişkilerde bile bâtıl din veideolojilerin potasında erimeye cevaz/onay vermemiştir. Konuyu üç başlıkaltında açıklamaya çalışacağız.

Döl Yatağına Arkadan Yaklaşma

a- Peygamberimizin Medine'ye hicret etmelerinden önceYahûdiler, beraberce yaşadıkları Medine'li Araplara kendi inanç ve âdetleriniaşılıyorlardı. Peygamberimizin hicret buyurmalarından sonra da bupropagandalarını sürdürmeye çalıştılar. Yahûdilerin, Medine'de yaymayaçalıştıkları bâtıl inanç ve âdetlerden biri de cinsel kaynaklıydı. Onlar şöylediyorlardı:

"Döl yatağından olsa bile, kadınlarınıza arkadanyaklaşmayın. Bu şekilde münasebette bulunan kişinin çocuğu şaşı olur."

Bu propaganda Medine'liler arasında etkili olmuş,kökleşmişti. Ancak mü'minlerin Medine'ye hicret etmelerinden sonra Mekkelimuhacir erkeklerle Ensar kadınları arasındaki evlilikler, Ensar kadınlarınınYahûdilerin propagandaları doğrultusundaki çekimserlikleri sebebiyle cinsel birproblem ortaya çıkarmıştı.

Meselenin giderek önem kazanması bu mevzuda Bakara sûresinin223. âyetinin indirilmesine sebep oldu.

"Kadınlarınız sizin (döl) tarlanızdır. Tarlanıza (üreme yolundan olmakşartıyla) nasıl isterseniz öylece gidin, nefisleriniz için (besmeleyi,şeytandan Allah'a sığınmayı ve sevişmeyi) öne alın.

(Yahûdileri izleyerek) Allah'a (isyandan) korununve ancak O'nun huzurunda toplanacağınızı bilin... (Ey Peygamber!Âdet halinde ve arka organdan ilişkiye girmekten kaçınan) müminleri müjdele."

Bu âyet, mü'min erkekler ve kadınlara üreme organından olmakşartıyla diledikleri şekilde ilişkiye girebilecekleri onayını verdi... (1)

Böylece sözü edilen konuda Yahûdi inanç ve âdetlerinin taklitedilmemesi gereği de emredilmiş oldu.

Âdet Halinde İlişki

b- Cinsel ilişkilerde benzemeye aşağıdaki olayı ikinci birmisal olarak verebiliriz.

Yahudiler ay hali gören kadınlarıyla bir arada oturupkalkmaz, yemek yemez ve onlarla cinsel ilişkide bulunmazlardı.

(1) İ. Kesîr Bakara 223

Allah'ın Resûlü, kendilerine özgü olan hususlarda hiç birşekilde gayr-i müslimlere ve putperestlere benzemeyi onaylamadığı içinsahâbîler, kadınlarının âdet dönemlerinde nasıl bir yol izleyeceklerini O'nasordular. Hattâ bazı sahâbîler âdet halinde cinsel ilişkide bulunarakYahûdilere muhalefet edelim mi dediler.

Gelişmeler üzerine Bakara sûresinin 222. âyeti naziloldu/indi:

"(Ey Muhammed!) Sana kadınların ay/âdet halini (hayız) soruyorlar. De ki; o bedenî-rûhîezadır. Ay halindeyken onlardan ayrılın; temizleninceye kadar onlara yaklaşıpcinsel ilişkide bulunmayın. Boy abdesti alıp iyice temizlendikleri zamanAllah'ın emrettiği üreme yerinden onlara yaklaşabilirsiniz. Şüphesiz Allah (herey temizlendiklerinde kadın­larına) dönenleri sever. O iyice temizlenenleri;(ay halinde cinselilişkiye girmekten kaçınanları da) sever."

Allah zülcelâl indirdiği bu âyetle âdet halindeki kadınlarlacinsel ilişkiyi -Tevrat şerîatinde yasakladığı gibi- Kur'ân şerîatinde deyasakladı.

Bu âyetin indirilişinden sonra Allah'ın Resûlü mü'minlereşöyle buyurdu:

Âdet halindeki kadınlarınızla cinsel ilişkide bulunmayın.*Ancak Yahûdilere muhalefet ederek kadınlarınızla oturup-kalkabilir, yiyipiçebilir ve de sevişebilirsiniz. (2)

İlişkileri Çevreye Anlatma

Eşlerle yapılan cinsel ilişkinin yakın çevreye anlatılmasıveya yazıya dökülüp yayınlanması, Kur'ân'ın yasakladığı Fahşa/ nitelikli birçirkinlik olarak haramdır. İnsan doğasının da çirkin bulacağı bu işlem,Peygamberimizin diliyle Şeytanlara benzeme olarak nitelendirilmiştir

Şeytanlara** benzeme de bağımsız bir haramdır. Aşağıdasunacağımız hadis yasaklığı belgelendirmektedir.

Ebu Hureyre anlatıyor:

Allah'ın Resûlü namaz kıldırdıktan sonra biz erkeklere döndüve" olduğunuz yerde kalın" emrini verdi. Sonra da Allah'a hamd ederek O'naövgüsünü sunduktan sonra şöyle buyurdu:

Sizden biriniz karısının yanına geldiği zaman kapısınıüzerine kapatan, perdesini üstüne çeken     

(1) İ.Kesir Bakara 223.

  *Burada benzeme ileilgili bir temel kuralı hatırlatalım:

İslâm Dini'nin emrettiği veya öğütlediği bir davranışın-işin,bâtıl din ve ideolji mensupları tarafından yapılması, biz Müslümanlar içinsakıncalı bir benzeme oluşturmaz. Çünkü Hak olanda birleşme doğaldır.

(2)  İ. Kesir Bakara222

 (3) Ebu Davud Nikâh 49İ. g. c. h 151 Şeytan

Cinsellikten Kaçınmada/Ruhbanlıkta Benzeme

İslâm'ın yasakladığı bir benzeme türü de Allah'a yakınlaşmamaksadıyla kendimizi dünya hayatının helal nimetleri ve zevklerinden yoksunkılmaktır. Özellikle evlilikten kaçınarak ve evlilik içinde cinsel ilişkiyiterk ederek cinsellikten kaçınmaktır; özel ifadesiyle ruhbanlıktır.

Ruhbanlık Haramdır:

Rabbimiz tarafından kendilerine bir emir verilmediği halde,daha ibadetli kullar olabilmek için Hıristiyan abitlerin ibadet yöntemi olarakbenimsedikleri, ancak gereğini de yapmadıkları ruhbanlık, onlara benzemekolacağı cihetle Peygamberimiz tarafından açıklanan "İslâm'da ruhbanlıkyoktur."(1) ilkesiyle yasaklanmıştır.

İnsan doğasıyla çatışan ruhbanlık, cinselliği yaratanAllah'ın buyruğu olamazdı. Kur'ân'da şöyle buyurulur:

"...Biz onlara ruhbanlığı emretmedik. Allah'ın rızasınıkazanmak arzusuyla onu kendileri uydurdu. Ama sonra ona gerektiği gibi deuymadılar..."(2)

Allah zülcelâl erkeği kadına, kadını erkeğe ihtiyaçlı vearzulu yaratmıştır. Evlilikte yaratılış doğrultusunda yaşama, haramilişkilerden korunma ve neslin devamına sağlama gibi hayırlar olduğu için İslamDini, aşağıda sunacağımız hadîslerden de anlaşılacağı üzere Peygamberimizindiliyle evliliğe teşvik buyurmuştur:

"... Sizden her biriniz Ahiret hayatının mutluluğuna yardımcıolacak bir eş edinsin."

"... Evlendiği zaman kişi dinin yansını korumuş olur. Diğeryarısı için de Allah'tan korksun."

"Rızkı aile yuvası kurmakta arayın." .

"Gücü yeten evlensin. Evlenmeyen bizim yaşayışımız üzerindedeğildir."(3)

(1) Keşfûl-Hafâ Hn. 3152

(2) Hadid 27. âyeti açıklayıcı ilgili bir hadis için bak. M.Zevaid 9/256.

(3) Sırasıvla bak. İ. Mâce Hn. 1854. M. Mesâbîh Hn. 3096.K. Hafâ Hn. 2833, M.K. Ummal 6/391.

Hz. Peygamberin çizgisinde yürüyen İslâm âlimleri de zinayadüşme ihtimali galip olduğunda evlenmenin farz olduğu görüşündebirleşmişlerdir.

Bu sebeple cinsel iktidarsızlık, tedavi edilemez hastalık veeşi bakamayacak derecede fakirlik hali dışında evlenmemek, İslâmî çizgidensapmaktır. Gayr-i müslim âbitlerini benimseyerek dindarlıkta  derinleşmek amacıyla evlilikten kaçınmakanlamına ruhbaniyet ise daha bir sapmadır, onlara benzeme sebebiyle de açık birharamdır. (*)

Nitekim Peygamberimiz şöyle emir buyurmuştur: "Evleniniz.Ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı övünürüm. Sakın ha Hıristiyanrahipleri gibi olmayınız." (4)

Evlilikten kaçınmanın yanı sıra Allah'a yakınlığı artırmakamacıyla evlilik içinde cinsel hayattan çekilmek de Peygamberimizin buyruğuylayasaklanmıştır.

Evlilikte Cinsel Hayattan Çekilmek Caiz Değildir:

Peygamberimiz (s. a.) dindarlıklarını artırmak maksadıyla hergün oruç tutmayı, bütün geceleri ibâdetle geçirmeyi ve de kadınlarınayaklaşmamayı kararlaştırmış bir sahâbî topluluğunun bu tutumlarını haber alıncaöfkelenmiş, onların davranışlarını yermiştir.

Peygamberimiz, (s. a.) Allah'a karşı en ziyâde kulluk bilincive yaşayışı içersinde olduğunu beyânla, kendisinin kadınlarından cinselilişkiyi kesmediğini açıklamış, kendi yolunun takibini emretmiştir.

* Geniş bilgi için İslâmaGöre Cinsel Hayat isimli eserimizin birinci cildinin "Cinsel HayattanÇekilmek Haramdır" bölümüne bakınız.

(4) Ebu Davud Hn. 2050, C. Sagîr (T) maddesi.

Açıklamalarımızı belgelendiren Hz. Enes'in rivayetini şöyleceözetleyebiliriz:

Yolumu İzlemeyenler Ben'den Değildir

(Hz. Ali, Osman b. Maz'ûn ve Abdullah b. Revaha'dan oluşmuş)üç kişilik bir grup, eşleri olan annelerimize geldiler ve Peygamberimizin nasılve ne kadar ibâdet ettiğini sordular.

Kendilerine bilgi verilince Hz. Peygamber'in ibâdetiniazımsar gibi oldular. Allah onun geçmişteki ve gelecekteki bütün günâhlarınıaffetti, onun yüceliği nerde, bizim konumumuz nerde, dediler. Daha çok ibâdetetmeleri gereğine kendilerini inandırdılar. İçlerinden biri, ben bütün gecelerinamaz kılacağım, diğeri bütün günleri oruçla geçireceğim, üçüncüsü de benhanımlarımdan ayrılacağım ve bir daha da evlenmeyeceğim, dedi.

Onların bu kararları ve sözleri Hz. Peygambere ulaşınca,onları çağırtarak şöyle buyurdu:

- Siz mi böyle ölçüsüzlâflar ediyorsunuz? Bütün bunları nereden çıkarıyorsunuz?

Bakınız, Allah'a yeminederim ki, ben sizin Allah'tan en çok saygı duyarak korkanınızım ve O'nunemirleri ve yasaklarına en ziyade bağlı olanınızım.

Böyle iken ben bazı günleroruç tutuyor, bazı günler de tutmuyorum. Gecelerin bir kısmında ibâdet ediyor,bir kısmında da uyuyarak dinleniyorum. Kadınlarla da evleniyor, gerektiği gibide aile düzenini sürdürüyorum.

Ben bu şekilde yaşar;ibâdet ederken, fazlası ne oluyor? İyice bilmenizi isterim ki benim yolumu izlemeyenlerbenden değildir. (5)

(5) Buhari-Müslim, El-Lü'lüü vel-Mercan Hn. 885.

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/13-cinsel-iliskide-benzeme-16-342h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim