10- Hac Üzerine

10- Hac Üzerine
10- Hac Üzerine

10- Hac Üzerine

Allah'ınKitabı'ndan: "İnsanlarıhacca davet et ki, gerek yaya olarak ve gerekse uzak yollardan gelen çeşitlivasıtalarla sana varsınlar. Böylece onlar dünyada ve âhirette yararlanacaklarımenfaatlerini görsünler ve belli günlerde, Allah'ın kendilerine rızık olarakverdiği ot yiyen dört bacaklı hayvanları kurban ederken, Allah'ın adınıansınlar. Siz de onlardan yeyin, yoksula ve fakire yedirin."* 

Hac 27-28.

Hac size farzkılındı

EbuHüreyre (r.a.)'den...

"Allah'ınResûlü (s.a.v.) bize hitap ederek şöyle buyurdu:

-Ey insanlar!

Allahhaccı size farz kıldı. Hac yapın.

Sahâbîlerdenbiri sordu:

- Ya Resûlellah! Her sene mi (Hac yapmak bize farz kılındı?)

Allah'ınResûlü bu suale cevap vermedi. Sahâbi sualini üç defa tekrarlayınca şöylebuyurdu:

Evet(her yıl farzkılındı) deseydim,(her yıl) farz olurdu ve siz de buna güçyetiremezdiniz.(Bunun için de azaba uğrardınız). Size açıklamadığım hususlarda beni kendi halimebırakın.(Üzerime varıp beni cevaba zorlamayın.)

Sizdenönceki topluluklar çok sual sormaları ve peygamberleriyle ayrılığa düşmelerisebebi ile yıkıma uğradı.1

Hac için aceleedilmelidir

İslâmbinasının beş temelinden biri olan Hac Allah'ın Al-i İmran Sûresinin 97. âyetiile mü'minlere farz kıldığı bir ibâdettir.

İslâmâlimlerinin çoğunluğuna, özellikle Hanefi mezhebi müctehitlerine göre hacşartlarının gerçekleştiği ilk yılda yapılması vâcib olan rûhî, malî, bedenî birvazîfedir.*

Hac,mü'min fertleri günahlardan arındıracak, âhiret şuuru ve sevdasıyla kuşatacak,müslüman ülkeleri de siyasî birliğe, iktisadî ittifâka ve kültürel kaynaşmayayöneltecek ilâhi ve evrensel bir kurumdur.

Faniliğinkaranlıklarından ebedîliğin nûruna çıkaran ihramı ile, İslâm Dîni üzerindeyaşanacağının taahhüdü olan telbiyesi ile, mahşeri ve muhakemesini andıranvakfesi ile, kulluk imzası olan kurbanı ile, şeytanlarla birlikte bütünkötülükleri ve kaynaklarını kınamak olan şeytan sembollerini taşlaması ile,İslâm dışı düşünce ve duyguları koparıp atmak olan saç kesmesi ile ve dîngerçeği etrafında pervaneleşmeyi remzeden tavafı ile Hac, ancak yapıldığı veyaşandığı zaman kavranacak bir ibâdettir.

Haccınİslâm Dîni'ndeki önemini yüce Peygamberimiz-önderimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)şöyle açıklamaktadır:

"Hacfarîzasını yerine getirmek için tam anlamıyla acele ediniz. Zira sizden birinizbaşına ne geleceğini bilmez."**

"Birkimse yemek-içmek ve gidip gelmek masraflarına gücü yetip de Hac farizasını ifâetmezse, onun Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesine engel yoktur." ***

Hac kime farzdır?

Allah(c.c.) şöyle buyurdu:

"Hac'cayol bulabilen insanlar için O'nun evi (Kâbeyi) ziyaret etmek Allah'ın yüklediği bir görevdir..."

(Hac'cınfarziyetini bildiren Al-i İmran Sûresinin bu âyeti inince Ashâb-ı Kîramtarafından âyetle ilgili olarak Allah'ın Resûlü'ne şöyle) soruldu:

-Hac'cın yapılabilmesi için gerekil olan "yol bulabilmek" şartı nedir, (açıklar mısınız YaResûlellah?)

Allah'ınResûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:

-"Yol bulabilmek" (kişininnefsi ve geride bıraktığı ailesi için) yiyecek ile (kendisini götürüp getirecek) binek (vasıta bulabilmesi) dir.

(Buiki ihtiyacı karşılayacak mal varlığı veya parasının olmasıdır)."2

Hac Cennet'e yaklaştırır

Süveydİbn-ü Hacir (r.a.) dayısının şöyle rivayet ettiğini anlatıyor:

"Arafatile Müzdelife arasında Hz. Peygamber'le (s.a.v.) karşılaştım. Devesininyularına yapışarak şu ricada bulundum.

-Ya Resûlellah! Beni Cennet'e yaklaştıracak ve beni Cehennem'den uzaklaştıracak (ameller) nelerdir (Bana öğretir misiniz?)

Allah'ınResûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:

-Allah'ı yemin ederim ki, sen meseleyi özetleyerek (sordun.) Fakat (pek) büyük bir gerçekten, kelimelerleizahı uzun bir hakîkatten söz ed(erek cevap iste)din. (O halde iyi dinle:)

-Beş vakit namazı kıl, (farz olduğunda) zekâtı ver. Kabe'yi hac et ve bir de insanların sanayapmalarını sevip-istediklerini onlara karşı yap, insanların sana karşıyapmalarını sevip-istemediklerini de onlara karşı yapma.

(Öğreneceğiniöğrendin. Artık)devenin yularını bırak bakalım."3

Önce borcunu öde

EbuHüreyre (r.a.)'den...

"Biradam Allah'ın Resûlü'ne (s.a.v.) sordu:

-Ya Resûlellah! Hac yapmak bana farz oldu. Ancak borcum da var. (Ne buyurursun?)

-(Önce) borcunu öde."4

Önce nefsin için hac yap

İbn-üAbbas (r.a.v.) rivayet ediyor.

"Allah'ınResûlü (s.a.v.), bir adamın "Lebbeyk an şübrüme" diyerek telbiyede* bulunduğunu işitti. (İlgilendi de adama) sordu:

-Şübrüme kimdir?

-Kardeşimdir... Ya Resûlellah!

-Peki sen kendi adına hac yaptın mı?

-Hayır(Yapmadım, Ya Resûlellah!)

-Önce nefsin için hac yap. Sonra da Şübrüme için yap(arsın.)"5

Karına yetiş ve onunla hac yap

İbn-üAbbas (r.a.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü şöyle emir buyurdu:

-(Gerektiğizaman mü'min)kişi ancak ve ancak yanında mahremi bulunan kadınla bir arada bulunsun. (Yanında mahremi bulunmayankadınla bir arada yalnız kalmasın.)

Allah'ınResûlü'nü (s.a.v.) dinleyen bir sahâbî ayağa kalktı ve şöyle dedi:

-Ya Resûlellah! Karım hac yapmak için (yanında bir mahremi olmaksızın yalnız yola) çıktı. Ben de şu şu askerî seferiçin orduya yazıldım. (Şimdi ne yapmamı emir buyurursunuz?)

-Hemen yola çık.(Karına yetiş ve) Onunla hac yap."6

Mahremler ve namahremler kimlerdir?

Ana-baba,kardeş-kız kardeş, amca-hala, dayı, teyze, kardeş ve kız kardeş çocukları gibikendileriyle ebediyen evlenilemeyecek olan akraba fertlerinin her birine mahremdenir.

Namahrem;mahremin zıddı olup kendileri ile evlenmekte dînî bir mahzur (sakınca)bulunmayan her bir kişi için kullanılan bir tabîrdir.

Umre yapman hayırlıdır

Cabirİbn-ü Abdullah'dan... (r.a.)

"BirArabi Allah'ın Resûlüne (s.a.v.) geldi ve şöyle sordu:

-Ya Resûlellah!(Bana Umrenin hükmünü bildirir misiniz?) Umre vacip midir?

Allah'ınResûlü (s.a.v.) şu açıklamayı yaptı:

-Hayır, vacip değildir. Fakat Umre yapman senin için çok hayırlıdır; (pek çok sevaba ermene vesiledir.)"7

Umre nedir?

Umre,"küçük hac" ismi de verilen ve sünnet-i müekkede olan bir ibâdettir.

Hacgünleri olan arefe günü ve kurban bayramının dört gününde yapılması mekrûh isede yılın her gününde yapılabilir.

Umreihrama girerek Kâbeyi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında Sa'y edip saçlarınbütününü veya bir kısmını traş etmekten ibarettir.

Hacile Umre arasındaki ana farklar haccın ancak açıklanan hac günlerindeyapılabilmesi, ihram, tavaf, sa'y ve traşın yanı sıra Arafat ve Müzdelifevakfelerini, şeytan sembollerini taşlamayı ve kurbanı ihtivâ etmesidir.

Biz kadınlar cihad yapmayacak mıyız?

Hz.Âişe (r.a.) Allah'ın Resûlü'ne sordu:

-Ya Resûlellah! Biz cihadı amellerin en değerlisi olarak görüyoruz. (Böyle iken) biz cihad yapmayacak mıyız?

Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Hayır. (Yapmayacaksınız.Ama bilmelisiniz ki sizin için) cihadın en değerlisi şartlarına uygun, kabul olunurhac (yapmak)dır.

Hz.Âişe validemizin:

-Ya Resûlellah! Kadınların cihad görevi var mıdır, şeklindeki sualini deAllah'ın Resûlü şöylece cevaplandırmıştır:

-Evet vardır. Fakat onlara silahlı çatışması olmayan cihad; Hac ve Umre yapmak (cihadı) vardır.8

Umre ve Hac niçin kadın için cihaddır?

Silâhlısavaş manasına cihad, erkeklere farz kılınmıştır. Ancak kadınların geri veözellikle sağlık hizmetlerinde istihdam olunmaları caiz olup, Peygamber'imizintatbikatı ile sabittir.

Hacve Umrenin kadınlar için cihad sevabına erdirecek bir amel olması, husûsiyleonlar için güçlüklerle dolu birer ibâdet olmalarındadır.

Ticari amaçla da gitsen hacı olursun

EbûUmâmetüt-Teymî (r.a.) anlatıyor:

"BenHac Yolu'nda ücretle adam taşıyan bir kişi idim; (Alâkalı olduğum) insanlar (bana) sen (ticarî bir amaçla Mekke'yegidiyorsun, bu sebeble) hacı olamazsın, diyorlardı.

Bende karşılaştığım İbn-ü Ömer'e bu meseleyi sordum.

Oda bana sordu:

-Sen ihrama giriyor, telbiye (duasını) yapıyor, Kâbe'yi tavaf ediyor, Arafat(ta vakfeye duruyor, ve ora)dan (Müzdelife'ye, Müzdelife'den deMina'ya) iniyor,(şeytanlarınsembollerini) taşlıyormusun?

Bende:

-Evet, (bütünbunları yapıyorum) dedim.

Bucevabım üzerine:

-Sen hacı olursun, dedi ve şu hadîsi rivayet etti.

Mü­'minbir adam(senin bana sorduğun) bu meseleyi Allah'ın Resûlü'ne (s.a.v.) sordu. Fakat O sorulanla ilgili(bir açıklamadabulunmayıp) sükûtbuyurdu.

Sonrada Bakara Sûresinin 198. âyeti nazil oldu:

"(Ticarî atılımlarla) Rabb'inizin lütfunu aramanızdasizin için bir günah yoktur..."

Allah'ınResûlü soruyu yönelten adama haber saldı. (Gelince de) ona indirilen âyeti okudu ve de şöyle buyurdu:

-Sen hacı olursun."9

Hacca görevli olarak gidenler

Tarihiasırlarda develerle, devrimizde de kara, deniz ve hava yolu ile Hacc'a yolcutaşımacılığı yapılmaktadır.

Ticarîamaçlarla yapılan bu taşımacılıkla ilgili organizasyonlarda onbinleri aşanmü‘min görev almaktadır.

Ücretligörevli olarak Mekke'ye gelen ve hizmetini sürdürürken farzları ve vâcipleriniyerine getirerek hac yapan bu mü'minler hacı olabilirler mi yoksa olamazlar mı?

HadîsimizHaccın Kâbe'yi tavaf, Arafatta vakfe gibi farzlarını, ihramlanma ve şeytansembollerini taşlama gibi vâciblerini yerine getiren mü‘minlerin diğermü'minler gibi hacı olacaklarını açıklamaktadır.

Zilhicceayının Arefe'den bir önceki Terviye adı verilen sekizinci gününden Kurbanbayramının dördüncü günü akşamına kadar yalnız zaruri gıda maddeleri üzerindealış-veriş yapılarak nefsi ibâdete vermek, kafayı ve kalbi meşgul edecek,ihlası törpüleyecek meşguliyetlerden kaçınmak haccın manevî feyzinden daha çokyararlanmak için gereklidir.

Ancakmezkûr günler dışında her bir mü'minin alarak ve satarak yararlanmak istemesiAllah'ın muradıdır.

ZiraYüce Allah Hac Sûresinin 28. âyetinde "(İnsanlar Hacca gelsinler de) kendileri için (çeşit çeşit) faydaları görsünler..." buyurmaktadır.

Builahî buyruktan ilham alarak her yılın hac mevsiminde Mekke'yi İslâmülkelerinde üretilen maların teşhir ve mubadele olunabileceği bir fuar, İslâmınülkelerinin geleceği ile alâkalı kararların alınabileceği siyasî bir merkez,dînî ilimlerin ve müsbet bilimlerin her dalındaki yeni çalışma keşif venazariyelerin teati edilebileceği bir ilim beldesi haline getirmek mü'minlerinözellikle müslüman yöneticilerin temel görevleridir.

Bir tavsiye

Buradabilvesile aşağıda isimleri verilen Hacla ilgili kitapcıklarımızın okunmasınıtavsiye ederiz.*

1-Yorumları ve Duâlarıyla Hac ve Umre

2-Allah'ın Resûlü'nün Dilinden Hac ve Umre'nin Fazîletleri

3-Allah'ın Resûlü'­nün Veda Haccı

4-Hac Yüceliğe Çağrıdır

5-Kutsal Yolcuya Bilgiler/Uyarılar

 

* Hacla ilgili diğer ayetler içinbak. Bakara 196-203, Âl-i İmran 96-97...

1 Tirmizî Hac 1, Nesâî Menasik 1, M.S. Müslim Hn. 63.

* S. B. M. Tecrîd-i Sarih Ter. 1.Tab. 6/12.

** Müsned 3/314.

*** M. I. Kesîr Al-i İmran 97.(1/303), Benzeri için bak. Tirmizi Hac 3

2 M. İ. Kesir 1/303, Tirmizî Hac 3, İbn-i Mâce Menâsık 6

3 M. K. Ummal 1/39, Benzeri için bak.Müsned 4/76

4 M. Zevâid K. Büyü B. Fimen Aleyhi Deynün... 4/129.

* Telbiye için lûgatçeye bak.

5 Bülûgül-Merâm K. Hac Hn. 10, EbûDavûd Menasık 26, İbn-i Mâce Menâsık 9

6 Et-Tac 2/329, Buhârî Nikah 111, Müslim Hac 424

7 Bülûğül-Meram K. Hac B. Fazlihive Beyâni Men Fürize Aleyhi, Müsned 3/316.

8 Buhârî Hac 4, Nesâî Menâsık 4.

9 Ebû Davûd Menasik 7. Et-Tac 2/112.

* Bu kitaplar "Hacc ve Umre Yüceliğe Çağrıdır" adıyla Beyan Yayınlarıtarafından bir arada basılmıştır.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/10-hac-uzerine-15-486h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim