1- Hz. Muhammed ve Hadislerinin İslâm Dinindeki Önemi.

1- Hz. Muhammed ve Hadislerinin İslâm Dinindeki Önemi.
1- Hz. Muhammed ve Hadislerinin İslâm Dinindeki Önemi.

1- Hz. Muhammed ve Hadislerinin İslâm Dinindeki Önemi.

Hz. Muhammed ve Hadislerinin İslâm Dinindeki Önemi

YüceAllah, özelliklerle donatarak yarattığı yer küremizde insanları yüceliklerlevasıflandırarak yaratmıştır.

Onlarıkulluk denemesine tabi tuttuğu için de Âhiret Hayatı­'nın varisi kılmıştır.

Allah(c.c) kulluk denemesini koyduğu yasalarla yapmayı dilemiş, yasalarını dainsanlar içinden seçip gönderdiği Peygamberleriyle bildirmiştir.

Hz.Muhammed seçilen ve ilahî emirlerin ve yasakların tebliğinde aracı ve öğreticikılınan yüz yirmi dört bin peygamberin sonuncusudur.

AhzâbSûresi âyet 40:

"...Muhammed Allah'ın Resûlü ve Peygamberlerin de sonuncusudur..."

YüceAllah Hz. Muhammed'i (S.) diğer Peygamberleri gibi belirli topluluklara değilbütün insanlığa bir rahmet Peygamberi olarak göndermiştir. O'nunPeygamberliğini ve O'nunla gönderdiği Kur'ân-ı Kerim'i de Kıyamet Günü'ne kadargeçerli kılmıştır.

SebeSûresi, âyet 38:

"Bizseni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve korkutucu bir Peygamber olarakgönderdik; fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler".

RabbimizinKurân-ı Kerim'deki açıklamasına göre Hz. Muhammed (S.) ancak kendisine vahiyyolu ile bildirilen gerçekleri dile getiren bir Peygamberdir."

NecmSûresi, âyet 3-4:

"O,nefsinden konuşmaz O (na inen Kurân veya O'nun söylediği sözler kendisine) vahyedilen vahiyden başka bir şeydeğildir."

O,kendisine indirilen ilahi buyrukları tebliğ etmekle, tebliğ ettiklerini deiyice açıklamak ve yaşamakla mükellef kılınan bir Peygamberdir."

YunusSûresi âyet 15:

"Onlaraaçık açık âyetlerimiz okunduğu zaman bize kavuşmayı ummayanlar; "Bundan başkabir Kur'ân getir veya bunu değiştir" dediler. De ki: Onu kendi tarafımdandeğiştirmeme imkân yoktur. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. Şayet benRabbime karış gelirsem; büyük bir günün azabından korkarım."

Yukarıdaözetlediğimiz sebeblerden ötürüdür ki Yüce Allah O'na itaati emretmiş ve O'naitaatin kendisine itâat olacağını bildirmiştir.

"Allah'ave Peygamber'i Muhammed'e itâat ediniz ki rahmete erdirilesiniz."

"Allahve O'nun Peygamber'i (Muhammed) bir işe hüküm verdiği zaman mü'min bir erkekle mü'min bir kadına kendigörüşleri çıkarları (gerektirdiği) için Allah'ın ve Peygamber'inin hükmüne aykırıolanı seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Peygamber'ine karış gelirse şüphesizaçık bir sapıklığa düşmüş olur."

"KimPeygamber'e itâat ederse muhakkak Allah'a itâat etmiş olur. Kim de aykırıgiderse(aykırılığı kendisi aleyhinedir.) Zira biz seni onlara koruyucu-gözetici (ve zorlayıcı,) göndermedik. (Ancak tebliğ için gönderdik")1

Allah'ın,elçisi Muhammed'e uyulmasını bildiren emirlerine itâat etmeyenler için dünyadabuhranlı, âhiret'te azâblı bir hayat kaçınılmaz bir sonuçtur.

NisaSûresi 115. ayet:

"Kendisinedoğru yol belli olduktan sonra kim Allah'ın elçisi (Muhammed'e) karşı gelir ve (O'nu izleyen) mü'minlerin yolundan başka biryola uyarsa onu döndüğü yolda bırakırız ve Cehennem'e sokarız. Orası ne kötübir gidiş yeridir."

Allah'ave Hz. Muhammed'in O'nun Peygamberi olduğuna inanan her insan dünya ve âhiretsaadetine ermek için Hz. Muhammed'e itâat etmek mecburiyetindedir. Başkaseçenek yoktur. Ona itâat etmek ise O'nun Sünnet'ine bağlanmaktır.

Sünnet,Hz. Muhammed'in sözleri, davranışları, işleri ve ilk mü'minlerde görüp tasvipbuyurduklarıdır.

Sünnet,Allah'ın insanlar için koyduğu son hayat nizamı olan İslâm Dîni'nin, Kur'ândoğrultusunda kanun koyucu ikinci kaynağıdır. Birinci kaynak olan Kur'ân-ıKerim'i açıklayan da Sünnet'tir

SözlüSünnet'e Hadîs denir. Her bir hadîs mü'minler için bir hayat düstûrudur. Bununiçindir ki ilk İslâm nesli olan sahâbîlerden başlamak üzere hadîsler yazılmış;nesilden nesile dînî bir aşk ve heyecanla aktarılmıştır. Hadîs olmayan sözlerinhadîsler arasına karışmaması için de mü'minler tarafından; özellikle İslâmâlimleri tarafından çok büyük dikkat gösterilmiş, özel çalışmalar yapılmıştır.

Peygamberimizinhadîslerini ve bu hadîsleri rivayet eden ravileri inceleyen Usûl-u Hadîs ilmive bu ilme bağlı dallar bu çalışmalar sonucunda doğmuştur.2

Allah'ınResûlü Muhammed'i tanıtmaya ve O'nun Sünneti'nin önemini kısaca belirtmeyeçalıştığımız bu açıklamamızı O'nun hadîslerini bizzat kullandığı lafızlarla vede mânâ olarak rivayet edip öğretmenin önemini açıklayan iki hadîsle bitirelim.

  • İbn-ü Abbas (R.) anlatıyor.

(Bizlerhuzurunda bulunuyorken) Allah'ın Resûlü şu şekilde duada bulundu:

-Allah'ım! Halîfelerime; yerimi alacaklara merhamet et.

(Buduaya şâhid olan mü'minler olarak merak edip) sorduk:

-Ey Allah'ın Resûlü! Halîfelerin kimlerdir?

Şucevabı verdi:

-Onlar benim dönemimden sonra yaşayacak ve benim hadîslerimi rivayet edipinsanlara öğretecek olanlardır.3

  • Yahya b. Abdullah (R.) anlatıyor.

Allah'ınResûlüne geldik ve (bizi tedirgin eden bir hususu şöylece) sorduk:

-Analarımız babalarımız uğruna feda olsun Ya Resûlallah!

Bizsenden bir hadîs; söz dinliyoruz, fakat o hadisi dinlediğimiz gibi (kullandığınız kelimelerle vecümlelerle) diğermü'minlere (aynen)rivayet ediptebliğ edemiyoruz.

(Nebuyurursunuz?)

Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-           Haramı halâl, halâli de haram yapmadığınız; sözünözüne bağlı kalarak rivayet ettiğiniz sürece bir mahzur yoktur.4

Al-i İmran 132, Ahzab 36, Nisa 80.

2 Usûl-u Hadîsle ilgili bilgi edinmekisteyen okuyucularımıza aşağıdaki eserleri tavsiye ederiz:

a- Prof. Dr. Talat Koçyiğit, Hadîs İstilahları, İlahiyat Fakültesi Yayını No:146,

b- Dr. Subhi Salih, Hadîs İlimleri ve Hadîsİstilahları,Ter. Yaşar Kandemir Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını.

3 M. Zevâid K. İlim B. Fi Fazlil-Ulemai veMücalesetihim 1/126.

4 M. Zevâid K. İlim B. Rivayetil-Hadisi BilMana 1/154.

Hadislerin çok büyük çoğunluğubizlere Peygamberimizin kullandığı lafızlarla değil, ma'na yoluyla rivayetedilmiştir. Bu sebeple senedi sahih olan bazı hadislerde gördüğümüz yorumugerektiren ifadeleri, hadîsleri ma'na yoluyla aktaran râvilerin ifadeleriolarak değerlendirebiliriz.

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/1-hz-muhammed-ve-hadislerinin-islam-dinindeki-onemi-15-495h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim