İSLAM DİNİNDE TEMİZLİĞİN ÖNEMİ VE ÇEŞİTLERİ

İSLAM DİNİNDE TEMİZLİĞİN ÖNEMİ VE ÇEŞİTLERİ

İslâm Dini, sıhhatin(sağlığın) büyük bir nimet olduğunu bil­dirmiş, mü'minlere yüklediği vazifelerle sıhhat kazan­dırıcı ve koruyucu bütün tedbirleri günlük faaliyet programı içine almıştır.

Dinimiz, bu maksatla ve güzelliğe erdirmek ama­cıyla temizliğe son derece ihtimam gösterilmesini em­retmiştir.

Umumî temizliğe o derece önem verilmiştir ki, te­mizlik, Peygamberimizin diliyle İslâm'a imanın değiş­mez bir gereği olarak şöyle takdim buyrulur:«... Temizlik imanın yansıdır.» (1)

Peygamberimiz, bu mevzu ile alâkalı diğer sözlerin­de şöyle buyururlar: «Gücünüz yettiği kadar temizliğe riayet ediniz. Allah İslâm Dini'ni temizlik üzerine kur­muştur. Cennete de ancak temiz olanlar girecektir.» (2)

Temizliğe yapılan bu umumî çağrılar yarımda ay­rıca vücut, elbise, mekân ve yol temizliği üzerinde hu­susiyle ve hassasiyetle durulmuştur.

VÜCUT TEMİZLİĞİ

Kur'ân-ı Kerîm âyetleriyle ve Peygamberimizin sözleriyle vücut temizliğine çok önem verilmiştir.

  a - Gusül ve Abdest temizliği

Mâide sûresinin 6. âyetinde Rabbimizin emriyle, cünüplük halinde alınması ge­reken gusül abdesti ve vakit namazları için alınması zarurî olan abdestler vücut temizliğini sağlayacak dini görevlerdir.

Yıkanmayı gerektiren cünüplük hali dışında Pey­gamberimizin her hafta vücudumuzu bir defa yıka­mamız ve hususiyle cuma namazlarına gelirken boy abdesti almamız hususundaki tavsiyeleri de vücut te­mizliğine yöneltici öğütlerdir.

Yüce Peygamberimiz - Önderimiz şöyle buyurur­lar: [«Her yedi günde bir gün, başını ve vücudunu yı­kaması her bir mü'minin görevidir.»

«Cuma günü bütün vücudunu yıkamak akıl - ba­liğ olmuş (ergen) her mü'minin vacib görevidir.»] (3)

Sıhhatimiz için sağladıkları faydaların büyüklüğü yarasıra gusül abdesti ve namaz abdestleri Rabbimizin emri olduğu için farzdır. Peygamberimizin açıklama­sına göre de günahlarımızdan arındıran ibâdetlerdir.

b - Diş temizliği :

Dinimiz, asrımız tıbbında önemi daha iyi kavranan diş sağlığı üzerinde de ehemmiyetle durmuştur.

Peygamberimiz bu mevzuda şöyle buyururlar: «Ümmetime ağır geleceği endişesini taşımasaydım her namazda   (her namaz abdestinde) dişlerin temizlenmesini emrederdim.»

Vücut sağlığı ile yakın ilgisi bulunan diş sağlığını pek çok hadisleriyle öğütleyen Peygamberimiz, diş te­mizliğine riayet etmeyen bazı sahabilere (Size ne oluyor da dişleriniz sararmış olduğu halde huzuruma geliyorsu­nuz?) buyurarak bu durumu onaylamadığını bildirmiş­tir. (4)

Peygamberimizin diş sağlığına büyük bir önem vermiş olması sebebiyledir ki on dört asırdır ciddî Müslümanlar muhtelif ağaç dallarından elde edilen ve dev­rimizde macunla kullanılan fırçalara üstünlüğü ilmî usullerle ispatlanan misvakı kullanmışlardır ve de kul­lanmaktadırlar.

c - Saç temizliği:

Dinimizde saç temizliğine özel bir önem ve­rilmiştir.Peygamberimiz şöyle buyururlar:«Her kimin saçı varsa (temizleyerek ve tarayarak) onu güzelleştirsin.» (5)

d - Diğer temizlik görevleri:

Muhterem Mü'minler!

Vücut temizliği ile alâkalı diğer mühim vazifeleri­mizi de Peygamberimizin anlamını sunacağımız şu ha­dislerinden öğreniyoruz.

Aziz Peygamberimiz şöyle buyururlar : «On şey fıtrattandır; (Peygamberlerin tatbik ettik­leri ve ilahi şeriatlarda yer alan âdetlerdendir.) Kasık ve kol tuk altı kıllarını gidermek, sünnet olmak, tırnak kes­mek, bıyıkları kırpmak, misvak kullanmak, burun te­mizlemek, sakalın bir tutamdan fazlasını almak, ye­meklerden önce ve sonra elleri, bilhassa parmak boğum­larım yıkamak, küçük abdestte kurulanmak, büyük abdestte su ile temizlenmek.» (6)

Sıhhat kazandırıcı bu on görev içinde sünnet olma vacib bir görevdir.Kasık ve koltuk altı kıllarını gidermek, tırnak kes­mek, haftada bir yapılması öğütlenen fakat kırk gün­den fazla bırakılması harama yakın bir günah olan vazifelerimizdir.

Muhterem Mü'minler!

Peygamberimiz «Yemekten önce ve sonra elleri yı­kamak yemeğin bereketidir.» buyurarak yiyeceğimiz maddelere temiz elle tutulmasını da emretmiştir. Pey­gamberimiz, hastalık yapıcı mikropların gıda madde­leriyle alınmasını engelleyici diğer mühim bir emirleriy­le de, yemek yerken, su içerken sağ elimizi kullanma­mızı, taharet için su kullanırken de sol elimizi istimal etmemizi emir buyurmuşlardır.

Peygamberimiz, küçük abdest bozarken oturmamı­zı ve sidik sıçramalarından korunarak sıhhatimizi ko­rumamızı da emretmişlerdir.

e - Su ile taharet:

İslâm Dini'nin vücut temizliği ile alâkalı olarak emrettiği ve 20. asır insanlığının halâ önemini idrâk edemediği bir mühim temizlik türü de su ile taharet­lenmedir.

Kâğıtla temizlenmenin tam anlamıyla mümkün olmayacağı, dolayısıyla vücudun mikrob barınağı ve pis koku kaynağı olacağı açık bir gerçektir.

Peygamberimiz «...Allah iyice temizlenenleri se­ver.» anlamındaki Tevbe sûresinin 108. âyetini su ile temizlenenler olarak açıkladığı ve su ile taharetlenme­ye teşvik buyurduğu içindir ki su ile temizlik biz mü­minlerin görevi olmuştur.

ELBİSE TEMİZLİĞİ

Mü'minlerin temiz elbise giymeleri de Kur'ân'ımızın ve Şanlı Peygamberimizin emirleri arasındadır.

Müddessir sûresinin dördüncü âyetiyle Peygambe­rimizin şahsında bütün mü'minlere temiz elbise giymeleri emrolunmuştur.    

Peygamberimiz de bu mevzuda şöyle buyurmuşlardır:Elbiselerinizi güzelleştiriniz ki insanlar arasında bir benek gibi olasınız. (7)

Bir defasında kirli elbiseli bir zâtı görünce, Pey­gamberimiz: «Bu adam elbiselerini yıkayacak bir şey bu­lamamış mı?» buyurarak mü'minler için bu hali tas­vip etmediklerini açıklamışlardır.

MEKAN  TEMİZLİĞİ

Müslümanların bulundukları evleri ve iş yerlerini temiz tutmaları da kesinlikle emredilmiştir.

Peygamberimiz şöyle buyururlar:«Allah güzeldir, güzeli sever. Temizdir, temizi se­ver. İkram edicidir, ikram edilmesini sever. Cömerttir, cömertliği sever. Evlerinizi, iş yerlerinizi ve çevrenizi temiz tutunuz. Yahudilere benzemeyiniz.» (8)

Ayrıca yine Peygamberimizin diliyle yolların, cad­delerin, gölgeliklerin temiz tutulması,    kirletilmemesi, insanlara zararı muhtemel olan tükürük, sidik ve bal­gam çıkarılmaması da emrolunmuştur.

Peygamberimiz yollara ve dinlenme yerlerine ab­dest bozmanın Allah'ın azabına uğratacak bir günah olduğunu özellikle açıklamış, durgun sulara abdest bozulmasını da yasaklamıştır.

Mekân temizliği ile ilgili olarak sunulan hadîsler evlerin, iş yerlerinin, caddelerin ve sokakların temiz tu­tulması lüzumunu öğretmektedir.

Bu dinî ölçüler halk sağlığım tehdit eden lâğımla­rı açıkta bırakmanın haramlığını da açıklamaktadır.

Muhterem Mü'minler!

Hutbemizde sunduğumuz vücut, elbise ve yer te­mizliği ile alâkalı emirleri ve yasakları ile temizliği bir iman umdesi haline getiren dinimiz mü'minleri temiz bir yaşayışa ve sağlıklı bir hayata yöneltmiştir.

Yüce Rabbimden cümlemizi maddî ve manevî kir­lerden korumasını dilerim.

1.  M. Mesâbîh, Hn. 296.

2.  C. Sagîr, 1/133

3.  M. Mesâbih, Hn. 539, 538.

4.  M. Mesâbîh, Hn. 390; M. Zevâid,1/2Ü0.

5.  S.  Ebû  Dâvud,  Evvelü  Kitabit - Tereccül  B.  Fi  Islahış Şa'ri

6.  M. Mesabih,Hn. 379.

7.  C. Sağır, 1/12.

8.  Tac,3/162.

 

 

 

Soru - Cevap

 • Talak iddeti döneminde dialog ve tesettür nasıl olmalıdır?
 • Dini nikahım var... Ailemin zoruyla başkasıyla görüşmem nikaha zarar verir mi?
 • İslama göre kimler esir alınabilir?
 • Mazaretsiz kılınmayan namazın kazası olur mu?
 • Soru-Cevap Arama

   

  Siz de soru sorun

  Siz de soru sormak için tıklayınız.

  Anket

  Sizler için özenle hazırladığımız yeni web sitemi beğendiniz mi?   

  Toplam Oylayan : 6789